Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Andris Bergs 1976 Olaines novada pašvaldība
2. Līga Gulbe 1974 Olaines 1.vidusskola
3. Kristaps Kauliņš 1986 Olaines novada pašvaldība
4. Ināra Brence 1957 Olaines novada pašvaldība
5. Inta Purviņa 1940 Olaines novada pašvaldība
6. Deniss Ļebedevs 1981 SIA "ExpPharmGroup"
7. Jānis Kuzmins 1977 SIA "Pakmarkas"
8. Ieva Čukure 1984 AS "Riga Airport Commercial Development"
9. Normunds Čižiks 1980 AS "Conexus Baltic Grid"
10. Jeļena Kalviša 1970 Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Magonīte"
11. Armands Znotiņš 1963 SIA "Lidums mežs"
12. Jānis Precinieks 1971 Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle"
13. Ausma Konošonoka 1957 Olaines nevalstisko organizāciju apvienība
14. Andris Greidāns 1967 SIA "Rīgas meži"
15. Ansis Cucurs 1977 AS "Swedbank"
16. Aleksejs Gromovs 1972 Olaines Sporta centrs
17. Ģirts Stepka 1967 AS "Rīgas Taksometru parks"
18. Jānis Klievēns 1968 SIA "OlainMed"
Jaunumi
Partijas programma
Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tāpēc mūsu komandas mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu novada attīstību, kas nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves telpu – ģimenisku un sakoptu vidi, kvalitatīvu izglītību, brīvā laika pavadīšanas iespējas un drošību.
Mūsu uzdevums ir veicināt ekonomisko attīstību, pašvaldības darbā nodrošinot pēctecību, atklātību, godīgu un taisnīgu attieksmi pret novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Sociālā aizsardzība, sabiedriskā kārtība, drošība

Paplašināsim sociālās aprūpes pakalpojumus, sadarbojoties ar novada NVO un sociālajiem uzņēmumiem.
Saglabāsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ģimenēm ar bērniem, vientuļajiem pensionāriem, dzīvokļu īpašniekiem, kuru mājas atrodas uz privātas zemes.
Nodrošināsim atlaides sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un pensionāriem, vecākiem par 70 gadiem.
Palielināsim dzīvokļu un medicīnas pabalstus.
Uzbūvēsim rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām un dienas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem, izveidosim grupu dzīvokļus.
Palielināsim pašvaldības policijas resursus reaģēšanas laika un darba kvalitātes uzlabošanai. Uzstādīsim papildu videonovērošanas kameras, t. sk. DKS un jaunajos ciematos.
Turpināsim ielu apgaismojuma tīklu izbūvi, t. sk. Jāņupes un Olaines–Līdumu karjera gājēju un velosipēdu ceļiem, jaunajos ciematos, DKS maģistrālajiem ceļiem.

Izglītība, kultūra, sports

Pabeigsim daudzfunkcionālā centra būvniecību, nodrošinot bibliotēkai un Olaines Mūzikas un mākslas skolai mūsdienīgu infrastruktūru.
Renovēsim Jaunolaines sākumskolas un kultūras nama ēku.
Uzsāksim bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades nama izveidi, pārņemot un pārbūvējot RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas laboratorijas ēku.
Nodrošināsim vietu bērnudārzos visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma, t. sk. jaunas grupas Veselības ielā 7, Olainē, un jaunu bērnudārzu izveidi sadarbībā ar Rīgas un Mārupes pašvaldībām.
Uzcelsim Jāņupes Saieta namu.
Turpināsim iedzīvotāju līdzdalības budžeta programmu.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītību, turpināsim:
- izglītības iestāžu attīstības projektus;
- nodrošināt bezmaksas transportu skolēniem;
- palielināt pašvaldības stipendijas vidusskolēniem;
- līdzfinansēt bērnu ēdināšanu;
- apmaksāt skolēnu mācību ekskursijas;
- apmaksāt visu mācību līdzekļu iegādi.

Lai veicinātu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanu, turpināsim:
- attīstīt jauniešu centru "Popkorns";
- veicināt jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā;
- līdzfinansēt dalību vasaras nometnēs;
- līdzfinansēt kultūrizglītības un sporta kolektīvus;
- attīstīt bērnu un āra trenažieru laukumus, t. sk. mūsdienīga skeitparka izbūve;
- labiekārtot atpūtas vietas pie Mežezera, Jāņupes un Līdumu karjera;
- gājēju un velosipēdu ceļu attīstīšanu, t. sk. Olaine–Grēnes–Jaunolaines stacija, Jaunolaine–Stūnīši–Tīraine, Pēternieki–A8;
- attīstīt sporta infrastruktūru, t. sk. sadarbībā ar LFF uzsāksim slēgtas futbola un vieglatlētikas manēžas izveidi, piesaistīsim privātos investorus slēgtas ledus halles izveidei.

Mājoklis, komunālā saimniecība, transports

Atbalstīsim dzīvojamā fonda attīstību:
- finansēsim renovācijas dokumentācijas izstrādi 100% apmērā, kredīta procentu kompensāciju, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā;
- veicināsim jaunu rindu un daudzdzīvokļu māju būvniecību.

Būtiski samazināsim iedzīvotāju izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem Jaunolainē un Stūnīšos, nodrošinot gāzes pieslēgumu izbūvi un katlumāju modernizāciju.
Panāksim straujāku infrastruktūras attīstību un ēku apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, apvienojot AS "Olaines ūdens un siltums" un SIA "Zeiferti".
Līdzfinansēsim DKS un jauno ciematu infrastruktūras attīstību, t. sk. uzsāksim DKS maģistrālo ielu uzturēšanu.
Uzsāksim ūdenssaimniecības attīstību Medemciemā un pabeigsim Stūnīšos (ES līdzfinansējums).
Sāksim mūsdienīgu mobilitātes punktu attīstību, t. sk. drošas velonovietnes, veloapkopes punkti Olainē, lielākajos ciemos.
Sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" sāksim divlīmeņu transporta mezglu projektēšanu un būvniecību Olainē, Medemciemā.

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai turpināsim:
- Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra attīstību;
- kopstrādes telpu jaunajiem uzņēmējiem izveides projektu;
- finansēt grantu programmu “(ie)dvesma”;
- infrastruktūras attīstīšanu esošajām un jaunām industriālajām teritorijām.

Padarītais pārliecina un iedvesmo nākotnei. Jūsu uzticība LSDSP darbam ļaus arī turpmāk mums strādāt novada labā!