Politiskā partija "KPV LV"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Georgijs Benskis 1994 Biedrība “Sporta Klubs Kengaroos”
2. Andrejs Pidhačnijs 1983 Accenture Latvijas filiāle
3. Aleksandrs Benskis 1966 Biedrība "Sporta klubs Kengaroos"
4. Leonīds Petuņins 1994 SIA "KvadratiLV"
5. Ervīns Grankins 1994 bezdarbnieks
6. Edgars Zomerovskis 1988 SIA “Estate Capital”
7. Vitālijs Tokarevs 1987 SIA "CONSOLIS Elements"
Jaunumi
Partijas programma
Politiskās partijas KPV LV Salaspils novada deputātu kandidātu pašvaldību vēlēšanu programma

Salaspils novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā Daugavas labajā krastā, Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā. Salaspils atrodas vienā no Pierīgas savdabīgākajiem apvidiem ar ļoti senu vēsturi. Jau viduslaikos, galvenokārt pateicoties stratēģiski izdevīgajam novietojumam Rīgas pievārtē pie Daugavas ūdensceļa, tā bijusi visai nozīmīga apdzīvota vieta. Lai gan Salaspils ir viena no jaunākajām Latvijas pilsētām, tā ir 11. lielākā pilsēta iedzīvotāju skaita ziņā.

Mēs, Salaspils novada domes deputātu kandidāti, uzskatām, ka pašvaldības resursi izlietojami vienīgi kopējās labklājības celšanai, lai vairotu iedzīvotāju skaitu novadā un izveidotu to par iemīļotu vietu, kur dzīvot, justies droši, strādāt, nodarboties ar uzņēmējdarbību, veidot ģimeni un audzināt bērnus.
Pašvaldības nekustamie īpašumi apsaimniekojami tā, kā pienākas rūpīgam saimniekam. Domes lēmumi pieņemami ar skatu nākotnē un atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Apzinoties atbildību pret ikvienu Salaspils novada iedzīvotāju, mēs strādāsim, lai panāktu sekojošo:
1. Sociālajā sfērā:
- Praktisks un psiholoģisks atbalsts ģimenēm, kurās ienāk bērns;
- Jauniešu centra izveide;
- Senioru centra izveide;
- Esošo sociālās palīdzības pakalpojumu uzlabošana;
- Jaunu sociālās palīdzības pakalpojumu ieviešana;
- Dzīvojamā fonda atjaunošana.

2. Vidē:
- Zaļo zonu ierīkošana un labiekārtošana;
- Estētiski baudāmas Salaspils identitātes veidošana;
- Informatīvā materiāla par novada vēsturi izveidošana vidē;
- Suņu parka izveidošana;
- Atbalsts bioloģiskās un ekoloģiskās saimniekošanas veidiem;
- Rūpes par atkritumu apsaimniekošanu un apkārtējās vides tīrību;
- Vides zinību apguves veicināšana;
- Skaņas barjeru izveide gar dzelzceļu;
- Veloceliņu infrastruktūras uzlabošana.

3. Sportā:
- Atbalsts novadā gan esošajiem, gan topošajiem komandu un individuālajiem sporta veidiem;
- Sporta infrastruktūras uzlabošana un izbūve;
- Komunikācijas uzlabošana starp sporta iestādēm un to biedriem;
- Sportisku un veselību veicinošu pasākumu organizēšana iedzīvotājiem.

4. Izglītībā un kultūrā:
- Atbalsts modernizācijai izglītības iestādēs speciālo zināšanu efektīvākai apguvei;
- Atbalsts speciālistu un iedzīvotāju ierosinājumiem kultūras dzīves daudzveidošanai;
- Mūžizglītības attīstīšana un stiprināšana.

5. Uzņēmējdarbības sfērā:
- Uzņēmējiem pievilcīgas vides un infrastruktūras izveide;
- Biznesa inkubatora izveide;
- Uzņēmēju investīciju piesaiste novadam;
- ES investīciju fondu līdzekļu piesaiste straujākai ekonomiskas attīstībai novadā.

6. Atpūtas un tūrisma sfērā:
- Iekšējā tūrisma popularizēšana un atpūtas infrastruktūras izveide;
- Ģimenei piemērotas aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide;
- Pludmales infrastruktūras uzlabošana;
- Tūristiem piemērotas infrastruktūras izveide.

7. Drošībā:
- Drošas un pārredzamas dzelzceļa vides izveide;
- Novērošanas kameru tīkla infrastruktūras uzlabošana;
- Pašvaldības policijas kapacitātes celšana;
- Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana.

8. Pārvaldē:
- Efektīva, uz speciālistiem balstīta, iedzīvotājiem pieejama novada pārvalde;
- Aktīvāka novada iedzīvotāju, senioru un jauniešu organizāciju iesaiste domes lēmumu pieņemšanā novada sabiedrības vislabākā rezultāta panākšanai;
- Ekspertu piesaiste, būvējot vai atjaunojot pašvaldības īpašumus, lai nodokļu maksātāju nauda un objekti tiktu izmantoti lietderīgi.

9. Ārējā sadarbībā:
- Sadarbība ar apkārtējiem novadiem kopīgos projektos;
- Aktīva Salaspils novada sabiedrības interešu aizstāvība visās valsts institūcijās;
- Novada, kā droša un uzticama partnera, popularizēšana;
- Sadarbības iespēju meklēšana jaunu novada iedzīvotāju piesaistei.

Mēs, Salaspils novada domes deputātu kandidāti, rūpēsimies par Salaspils novada progresējošu attīstību, par sabiedrības līdzekļu caurspīdīgu un saimniecisku izlietošanu.
Ikviens novada iedzīvotājs ir vienlīdz nozīmīgs!