Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Viesturs Reinfelds 1956 LAUKU ATBALSTA DIENESTS
2. Evita Evardsone 1975 Dobeles novada Izglītības pārvalde
3. Kaspars Elarts 1983 SIA Latvia Packing
4. Indulis Ieviņš 1972 Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"
5. Juris Lazdiņš 1971 Biedrība "Zemnieku saeima"
6. Aigars Laurinovičs 1968 SIA "Biolak Baltic"
7. Rita Purmale-Jirgensone 1982 Saimnieciskās darbības veicēja
8. Sandra Latiša 1973 Tērvetes novada dome
9. Kristīne Briede 1981 Sociālais uzņēmums SIA "Dare Audeamus"
10. Kārlis Kalniņš 1973 Jaunsardzes centrs 4.NOVADA NODAĻA
11. Vivita Dolotova 1967 Dobeles sākumskola
12. Andris Podvinskis 1985 DOBELES NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDE
13. Žanna Veršakova 1983 SIA TENAPORS
14. Oskars Arājs 1990 Latvia Packing SIA
15. Aigars Šlaveiks 1976 SIA "TukSan"
16. Raitis Ence 1984 SIA LLKC
17. Sergejs Karžaņecs 1989 Bērzupes speciālā pamatskola
18. Sanda Biteriņa 1988 Dobeles 1.vidusskola
19. Mareks Kirfa 1976 SIA "Sabiedrība Mazauce"
20. Gatis Kobzars 1994 SIA BRIGGS
21. Elza Mirdza Lucaua 1994 SIA "Dobeles un Apkārtnes slimnīca"
22. Miķelis Reinfelds 1992 SIA "JES"
Jaunumi
Partijas programma
Latvijas Reģionu Apvienība
Dobeles novada
2021.gada pašvaldību vēlēšanu
PROGRAMMA
Mūsu vīzija: Dobeles novads – pašvaldība ar augstu iedzīvotāju labklājības un apmierinātības līmeni, sakārtotu vidi un saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu.

Mūsu mērķis: godīga un efektīva novada pārvalde, kas darbojas vienoti ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un vietējām iniciatīvu grupām, cienot atšķirīgus uzskatus un viedokļus.

Mūsu prioritāte: novada iedzīvotāji un viņu vajadzības.

Pašvaldības pārvalde
• Novada izaugsme tiks balstīta uz visu pagastu līdzāspastāvēšanu un efektīvu, caurskatāmu pārvaldību.
• Nodrošināsim pašvaldības pakalpojumu ērtu pieejamību visos novada pagastos.
• Aktuālos jautājumus risināsim un lēmumus pieņemsim atklāti, atbildīgi, sistēmiski un jēgpilni, balstoties uz ilgtspējīgu attīstību, neizmantojot varas dotās iespējas personīga vai partijas labuma gūšanai.
• Celsim pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvaldības kultūru un profesionalitāti.
• Sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai pilnveidosim novada pārvaldes darbību. Nodrošināsim iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā un apspriešanā, budžeta veidošanā, novada attīstības plānošanā un realizēšanā.

Uzņēmējdarbība
• Sekmēsim Dobeles novadam nozīmīgu jomu attīstību un nozaru savstarpēju sadarbību.
• Uzņēmējdarbības veicināšanai izveidosim pašvaldības un uzņēmēju sadarbības padomi.
• Pārskatīsim nekustamā īpašuma nodokļa likmi, uzsākot uzņēmējdarbību.
• Veicināsim vietējo uzņēmumu iesaisti pašvaldības iepirkumos.
• Radīsim pievilcīgu uzņēmējdarbības un dzīves vidi, veicinot iedzīvotāju atgriešanos Dobeles novadā.

Izglītība, atbalsts jauniešiem
• Pilnveidosim iekļaujošo izglītību izglītības iestādēs.
• Veicināsim atbalsta personāla nodrošināšanu izglītības iestādēs.
• Aktualizēsim profesionālās izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši novada darba tirgus pieprasījumam.
• Sekmēsim mūžizglītības iespējas novada pagastos.
• Uzlabosim izglītības iestāžu ēku stāvokli, infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
• Sekmēsim jauniešu iniciatīvas līdzdarboties sabiedriskās dzīves veidošanā. Materiāli atbalstīsim talantīgos jauniešus, konkursu un sacensību uzvarētājus.
• Veicināsim jauniešu atgriešanos novadā pēc studijām.
• Attīstīsim mūsdienīgas jauniešu tikšanās un aktivitāšu vietas.

Sociālā drošība un veselība
• Pilnveidosim novada sociālo dienestu kā atvērtu, ieinteresētu un pretimnākošu sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanas iestādi.
• Pārskatīsim esošo pakalpojumu klāstu un attīstīsim uz iedzīvotāju vajadzībām balstītus sociālos pakalpojumus.
• Uzlabosim darbu nepilngadīgo antisociālas uzvedības korekcijai un vardarbības ģimenē mazināšanai.
• Turpināsim videonovērošanas kameru uzstādīšanu novadā.
• Pārskatīsim pašvaldības apmaksāto mazāk atalgoto darbinieku atalgojumu.
• Meklēsim iespējas celt pašvaldības policijas kapacitāti un profesionalitāti.
• Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides vienīgajam mājoklim ģimenēm, kurās dzīvo personas ar smagu invaliditāti, vientuļajiem senioriem un jaunajām ģimenēm.
• Attīstīsim kvalitatīvas medicīniskās aprūpes pieejamību novada iedzīvotājiem Dobeles un apkārtnes slimnīcā, piesaistot jaunus speciālistus un paplašinot izmeklējumu iespējas.
• Atbalstīsim ģimenes ārstu prakses, nodrošinot primārās veselības aprūpi novada iedzīvotājiem.
• Veicināsim iedzīvotāju iesaisti veselību veicinošās aktivitātēs.

Infrastruktūra, sports, kultūra, sabiedrības līdzdalība
• Attīstīsim pašvaldības dzīvojamo fondu.
• Modernizēsim novada kultūras centrus un brīvdabas estrādes, pilnveidosim to tehnisko nodrošinājumu.
• Palielināsim atbalstu vietējiem pašdarbības kolektīviem, amatieru un jauniešu sportam.
• Pilnveidosim sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru pilsētās un pagastos: stadioni, āra vingrošanas rīki, aktīvās atpūtas takas u.c.
• Labiekārtosim peldvietas un atpūtas vietas, attīstīsim jaunus tūrisma maršrutus, paplašināsim veloceliņu tīklu.
• Sekmēsim dažādu fondu līdzekļu apguves efektivitāti ceļu uzturēšanai, dzīvojamā fonda apsaimniekošanai un energoefektivitātes uzlabošanai.
• Uzlabosim pašvaldības īpašumā esošo ceļu posmu stāvokli, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.
• Turpināsim pilnveidot centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras novada apdzīvotajās vietās.
• Atbalstīsim nevalstisko organizāciju un individuālās iniciatīvas, kas vērstas uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
• Izvietosim šķiroto atkritumu savākšanas tvertnes sabiedriskās vietās.