"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Raivis Zīrups 1982 Saldus novada pašvaldība
2. Krišjānis Valters 1989 Brocēnu novada pašvaldība
3. Reinis Doniņš 1968 SIA " Mežsaimnieks RD"
4. Zigmunds Georgs Fīrers 1948 SIA Monitors Z
5. Gatis Baumanis 1982 Saldus novada pašvaldība
6. Ansis Ābuls 1974 SIA "Kadiķkoks"
7. Mārtiņš Lagzdons 1985 Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs
8. Māris Mednis 1982 LPKS " Ošenieku grauds"
9. Aigars Siliņš 1970 SIA "ASEG"
10. Marita Spundiņa 1959 SIA”SALDUS DRUVA”
11. Artūrs Asars 1971 Z/S Cīrulīši
12. Dina Brēdava 1960 Saldus novada pašvaldība
13. Sarmīte Kaufmane 1963 Saldus novada pašvaldība, Zirņu pagasta pārvalde
14. Dzintars Statkus 1975 Z/S "Priedes"
15. Uldis Stepiņš 1995 SIA ‘’Satiķu Vārpa’’
16. Toms Kalvis 1995 MPKS "Mūsu Mežs"
17. Anna Zariņa 2002 Skolniece
18. Vladimirs Kaļmuks 1977 Saldus Sporta skola
Jaunumi
Partijas programma
Latvijas Zemnieku Savienība
Saldus novada programma

Darbavietas, izglītība, infrastruktūra, veselības aprūpe, sociālā palīdzība, mājokļa jautājumi, kultūra, vide, iepirkumu ētika un pieņemto lēmumu pamatojamība, caurredzamība - ikdienas jautājumos, kuri jārisina profesionāli un godprātīgi. Tas dos pārliecību iedzīvotājiem - vēlamies dzīvot , vēlamies atgriezties Saldus novadā

Iespējai ērti dzīvot, strādāt, attīstīties un pilnveidoties mūsu novadā ir nepieciešama, profesionāla, efektīva, uz sadarbību vērsta pārvaldība. Tādu būs iespēja veidot pašvaldību vēlēšanās - 5. jūnijā.
Apvienojot mūsu, Latvijas Zemnieku savienības Saldus nodaļas, komandas pieredzi pašvaldību pārvaldības darbā, uzņēmējdarbībā, kā arī ikdienas rūpēs, esam izvirzījuši mērķus, kuri jārealizē četros gados un jāturpina attīstīt nākotnē.

Mērķis - sakārtota un prognozējama dzīve novadā.
Uzdevums - uzklausīt un sadzirdēt ikviena novada iedzīvotāja ieteikumus novada attīstībai, izaugsmei un uzlabošanai.
Mums, Latvijas Zemnieku savienības Saldus nodaļai, ir skaidrs redzējums, kā uzlabot dzīvi un attīstīt darbību Saldus novadā.


Uzņēmējdarbība –
Finanšu motors, algas iedzīvotājiem, nodokļi programmas realizēšanai. Novadā nepieciešami kvalificēti speciālisti. Dome finansiāli atbalstīs studijas, kopā ar uzņēmējiem uzlabos uzņēmējdarbības vidi visā novadā. Atbalstīsim vietējos uzņēmējus, mājražotājus, lauksaimniekus un sociālos uzņēmumus.

Infrastruktūra –
Nokļūt uz veikalu, pie ārsta, uz skolu, kvalitatīvi ceļi ir mūsu pamatvajadzības. Uzlabosim un uzturēsim kārtībā esošos ceļus, kas nodrošinās ērtāku un drošāku pārvietošanos starp novada pagastiem. Daudzi iedzīvotāji izmanto sabiedrisko transportu, dome turpinās uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību novadā. Mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām sabiedriskais transports būs bez maksas.

Veselība –
Turpināsim atbalstīt novadā esošās medicīnas iestādes, lai novada iedzīvotājiem būtu pieejama kvalitatīva un savlaicīga medicīnas aprūpe tuvāk savai dzīvesvietai.

Sociālais atbalsts –
Nodrošināsim nepieciešamo pakalpojumu atbalstu ģimenēm, bērniem un pilngadīgām personām, kurām nepieciešama sociālā palīdzība. Atbalstīsim un veicināsim cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā. Pēc novada reformas saglabāsim un atbalstīsim dienas centrus kā sociālo pakalpojumu saņemšanas vietu novada administratīvajos centros.

Sports –
Uzturēt veselību ir lētāk nekā to ārstēt. Veicināsim sportu jauniešu vidū un aicināsim aktīvāk sportot mūža garumā. Atbalstīsim dažādu sporta veidu attīstību novadā, uzturēsim sporta infrastruktūru, tai skaitā peldbaseinu un ledus halli, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju tos lietot.

Izglītība –
Atbalstīsim mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības attīstību novada mācību iestādēs. Finansiāli atbalstīsim mūsdienīgu metodisko materiālu, jaunāko IT nodrošinājumu un infrastruktūras attīstību novada izglītības iestādēs. Nodrošināsim kvalitatīvu interešu izglītības pieejamību.

Kultūra –
Rūpēsimies par ikviena pagasta kultūras tradīciju saglabāšanu, uzsverot, ka vietējās kultūras iestādes ir pagasta sabiedriskās dzīves centrs. Finansiāli atbalstīsim kultūras pasākumus, amatierkolektīvus un vietējās biedrības.

Drošība –
Pilnveidosim pašvaldības policijas esošos resursus, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību.

Pārvaldība –
Rūpēsimies, lai pēc novadu reformas ikvienā pagastā klātienē būtu iespēja saņemt pašvaldības pakalpojumus. Atbalstīsim vietējo kopienu izveidi novada administratīvajās teritorijās un turpināsim atbalstu nevalstiskajām organizācijām.

Vide –
Veloceliņu attīstība atslogo transporta sistēmu, veicina veselīgu dzīvesveidu. Veicināsim ūdenstilpņu un vides objektu apsaimniekošanu. Turpināsim atbalstīt daudzdzīvokļu ēku, pagalmu un publisko atpūtas laukumu sakārtošanu.

Tūrisms –
Turpināsim attīstīt tūrismu visā Saldus novadā, atjaunojot esošos un veidojot jaunus tūrisma apskates objektus.


Sadarbojoties varam paveikt lielas lietas!
Lai gribas dzīvot Saldus novadā!