"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Aleksandrs Čmiļs 1969 Olaines novada dome
2. Irina Novohatjko 1960 Olaines novada dome
3. Oļegs Novodvorskis 1971 Olaines novada dome
4. Larisa Skorinko 1971 AS "Olaines ūdens un siltums"
5. Artūrs Hroļenko 1985 Biedrība "Pēc ugunsgrēka.lv"
6. Olga Zujeviča 1969 Olaines mūzikas un mākslas skola
7. Jekaterina Budo 1976 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola "Premjers"
8. Vitālijs Vasjanovs 1970 PBJC "Altona"
9. Genādijs Filatovs 1985 SIA "LYNGSON"
10. Viktorija Maleniece 1982 AS "Ķīmiska rūpnīca "Biolars""
11. Oļegs Peretjagins 1995 SIA "IKAROS"
12. Svetlana Kiula 1968 IK "SK BŪVE"
Jaunumi
Partijas programma
Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” Olaines novada nodaļas biedri iestājas par sociālo taisnīgumu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem novada iedzīvotājiem. Mēs rīkosimies apzinīgi un godīgi, nodrošinot novada vispusīgu attīstību, saglabājot sasniegto.
Sociālā aizsardzība, drošība
- uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
- visu veidu sociālā palīdzība
- attīstītas sociālā atbalsta iestādes
- kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe
- cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā
- atbalsts ģimenēm ar bērniem, paaugstinot bērna piedzimšanas pabalstu līdz minimālās algas apmēram
- paplašināti atvieglojumi sabiedriskajā transportā pensionāriem un atlaižu sistēmas ieviešana
- efektīvs un operatīvs pašvaldības policijas darbs
- modernizētas videonovērošanas sistēmas un paplašinātas novērojamās teritorijas

Attīstība, uzņēmējdarbība

- iesaistīt iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā
- veicināt pašvaldības un uzņēmēju sadarbību
- atbalstīt uzņēmēju projektus, kas vērsti uz jaunu darbavietu radīšanu
- piesaistīt investīcijas industriālo teritoriju attīstībai un daudzdzīvokļu māju izbūvei
- nodrošināt atbalstu mazajiem, vidējiem un sociālajiem uzņēmumiem, piedāvāt dalību grantu konkursos un citus atbalsta mehānismus
- iniciēt infrastruktūras uzlabošanu industriālajās teritorijās
- nodrošināt balansu starp uzņēmumu attīstību un vides aizsardzību
- sadarboties ar Pierīgas pašvaldībām un Rīgu

Pilsētsaimniecība, vide

- vienmērīgi attīstīta novada teritorija
- atbalstīt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu, iekšpagalmu labiekārtošanu, dārzkopības sabiedrību un ciemu koplietošanas teritoriju labiekārtošanu, gāzes saimniecības infrastruktūras paplašināšanu novadā
- izmantot ES fondus pilsētsaimniecības attīstībai, pašvaldības objektu un pilsētas dzīvojamā fonda renovācijai, siltumtīklu un ūdensvadu tīklu rekonstrukcijai
- paaugstināt un paplašināt pakalpojumu kvalitāti komunālās saimniecības uzņēmumā
- turpināt ceļu rekonstrukcijas programmu
- ielu apgaismojumam izmantot energoefektīvas tehnoloģijas
- izveidot jaunas atkritumu šķirošanas vietas
- labiekārtot parkus un zaļās teritorijas. Rosināt iedzīvotājus veidot “Zaļā novada” tēlu
- strādāt pie esošo bērnu rotaļu, sporta laukumu sakārtošanas un jaunu izveidošanas
- turpināt skolu un PII labiekārtošanu
- veicināt ēkas rekonstrukciju Olainē, Veselības ielā 7, radot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi un nodrošināt PII pieejamību visiem novada bērniem
- sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām kopīgas pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanai
- rosināt iedzīvotājus iesaistīties līdzdalīgas budžetēšanas projektos apkārtnes labiekārtošanai
- veicināt velo infrastruktūras attīstību novadā un starp kaimiņu novadiem
- nodrošināt diennakts aptiekas darbu
- paplašināt autobusa maršrutus novadā
- atbalstīt auto šosejas divlīmeņa pārvada vai tuneļa celtniecību pie Medemciema
- sekot “Rail Baltic” būvniecības darbiem novada teritorijā
- veicināt reģionālās satiksmes mobilitātes punktu un stāvparku izveidi
- rosināt pašvaldības un iestāžu darbā izmantot viedās tehnoloģijas
- nodrošināt konkurētspējīgas algas novada budžeta iestāžu darbiniekiem.

Veselība, kultūra, izglītība, sports

- popularizēt veselīgu dzīvesveidu un sportu
- attīstīt peldvietu teritoriju un palielināt atpūtas vietu skaitu brīvā dabā
- izveidot Mežaparkā distanču slēpošanas trasi, rekonstruēt Olaines 1. vidusskolas un Jaunolaines stadionu un skeitparku
- atbalstīt katra izglītojamā talantu atklāšanu un attīstību, apzinātu profesijas izvēli, interešu izglītību, pilnveidot izglītības iestāžu materiāli-tehnisko bāzi
- sadarboties ar RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu
- paplašināt jaunatnes atbalsta programmu, pievērst uzmanību brīvā laika pavadīšanas iespējām, jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā
- izstrādāt motivācijas programmu jaunu pedagogu piesaistei
- veicināt kultūras iestāžu attīstību
- atbalstīt līdzfinansējuma nacionālajām kultūras biedrībām un nevalstiskajām organizācijām, pasākumiem, projektiem, kuri vērsti uz mazākumtautību tradīciju un kultūras saglabāšanu
- veicināt sadraudzību ar citām valstīm


Gatavi sadarboties ar visiem, kuri vēlas, lai novads attīstās kā rūpniecības, inovāciju, izglītības, sporta un kultūras centrs, kas atvērts sadarbībai gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem.

Mēs ticam, ka, apvienojot savus spēkus, zināšanas un pieredzi, spēsim panākt attīstību un saskaņu, tādēļ aicinām Jūs pašvaldību vēlēšanās ar savam balsīm atbalstīt Sociāldemokrātisko partiju „Saskaņa”.