Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Ingus Zālītis 1983 "Skrimbļi", lauku saimniecība
2. Andis Dābols 1970 SIA PROEL
3. Evita Kilbauska 1990 Viesītes PII Zīlīte
4. Andrejs Zeņins 1980 SIA Riepu PROFF
5. Aivars Liepkalns 1988 Jēkabpils novada pašvaldība
6. Elgars Buļs 1988 SIA Būve 55
7. Aleksejs Brencis 1955 SIA Lidsil AB
8. Andris Plīrums 1987 SIA Projektgrupa
9. Andrejs Graudiņš 1979 Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests
10. Jānis Grauziņš 1966 SIA Gundega Eko
11. Sandris Vīčs 1981 IK M.V. Vīčs
Jaunumi
Partijas programma
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) priekšvēlēšanu programma Jēkabpils novada domes vēlēšanām 2021. gada 5. jūnijā.
Viens likums - viena taisnība visiem/ Vienots novads - vienotiem iedzīvotājiem!
Katra teritorija, katrs cilvēks ir vienlīdz svarīgs un nozīmīgs turpmākajā novada integrācijas un attīstības procesā.
Vienkāršot un veicināt abpusēji vērstu komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, sniedzot lielāko daļu pakalpojumu e-vidē vai maksimāli tuvu dzīvesvietai.
Veidojot jaunās pašvaldības plānošanas dokumentus, īpašu nozīmi pievērst visu tajā iekļauto teritoriju līdzsvarotas attīstības nepieciešamībai.
Līdzdalības budžetu pagastiem, tajā paredzot ne mazāk kā 40 % no jaunās pašvaldības kopbudžeta.
Caur attīstību un drošību uz sociālo taisnīgumu!
Sekmēt mājražotāju, mazo un vidējo uzņēmumu vides radīšanu un to pilnveidi. Atbalstīt visa veida uzņēmējdarbību, kas orientēta uz jaunu darbvietu izveidošanu un finanšu pienesumu pašvaldības budžetā.
Pašvaldības uzņēmumos veicināt integrējošo programmu cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.
Aktīvāk iesaistīties jaunu tūrisma objektu izveidē un esošās tūrisma politikas stiprināšanā, palīdzot NVO apgūt ES finansējumu.
Sekmēt dabas taku paplašināšanu, attīstību un jaunu objektu izveidi, jaunu vides izglītības centru izveidi.
Veidot jaunus biznesa parkus Jēkabpils novadā, īpaši pievēršot uzmanību pamestajām Jēkabpils novada skolām un citām publiskajām ēkām.
Veicināt “zaļo tehnoloģiju” ienākšanu gan pašvaldības pārvalžu, gan iedzīvotāju dzīvēs, stimulējot pāriet uz videi draudzīgiem risinājumiem.
Pilnveidot sadarbību ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem iekšpagalmu labiekārtošanā. Turpināt pilnveidot gājēju un veloceliņu konceptu, kas aptvertu visu novadu. Izstrādāt jaunu vieglo automobiļu stāvlaukumu konceptu vietās, kur tas akūti nepieciešams.
Sekmēt esošo un jaunu dzīvojamo rajonu attīstību Jēkabpils novadā, tā kā esošais dzīvojamais fonds ir izsmēlis savu kapacitāti un ir morāli novecojis.
Papildināt esošo vispārizglītojošo mācību programmu klāstu ar jaunām un konkurētspējīgām programmām, palīdzot studējošajiem atvērt jaunus apvāršņus.
Sekmēt jaunu interešu izglītības virzienu izveidi: kosmosa izpētē, robotikā, aeronautikā u.c.
Veicināt bērnu un jauniešu iesaisti sporta sekcijās. Sporta skolu apvienošanu vienā vienotā sistēmā, paplašināt sporta skolas programmu klāstu.
Paralēli esošajai Pieaugušo izglītības politikai papildināt to ar pašvaldības vajadzībām pielāgotas izglītības programmām.
Nodrošināt visu mācību iestāžu infrastruktūras attīstību un apgādi ar moderniem mācību līdzekļiem un informācijas tehnoloģijām. Sekmēt pārrobežu sadarbību.
Atbalstīt ar brīvpusdienām izglītojamos skolās un bērnudārzos, kā arī dažādot ēdienkarti. Nodrošināt visiem bērniem vietas pašvaldības bērnudārzos.
Veicināt Sēļu identitāti un Sēļu apziņas attīstību, veicot koordinatora funkcijas Sēļu vēsturiskajās zemēs.
Sekmēt citu Jēkabpils novadā dzīvojošo tautību pašapziņas un kultūras attīstību, sekmēt pārrobežu sadarbību kultūras sadarbības jautājumos.
Organizēt Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros Jēkabpils novadā dzīvojošo tautu kultūras dienas.
Pilnveidot un uzlabot medicīnas pakalpojumus Jēkabpils novadā. Veicināt pielāgotas individuālās diētas aprites sistēmas ieviešanu Jēkabpils Centrālajā slimnīcā.
Veidot diennakts medicīniskās palīdzības maksas punktus Jēkabpils novadā, kur varētu risināt vienkāršas medicīniskas manipulācijas, maksimāli tuvu dzīvesvietai.
Atbalstīt ģimenes ārstu prakšu darbību, tuvinot tās pacientu dzīves vietām. Atbalstīt jaunu pieprasītāko veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Saglabāt bezmaksas zobārstniecību bērniem. Iestāties par jaundzimušā pabalstu vismaz 500 € apmērā.
Sekmēt senioru dzīves veida, vietas un vides attīstību.
KOPĀ MUMS IZDOSIES!