VIDZEMES PARTIJA, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Aivars Fomins 1958 Alūksnes novada pašvaldība
2. Rolands Puriņš 1965 SIA "Alūksnes primārās veselības centrs"
3. Laimonis Sīpols 1962 Zemnieku saimniecība "Plešulauzi"
4. Elita Laiva 1965 Zeltiņu pagasta pārvalde
5. Valdis Kalniņš 1957 Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība "Slišiņi"
6. Mareks Birznieks 1974 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
7. Diāna Lozko 1986 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
8. Antra Reismane 1966 Antras Reismanes mikrouzņēmums
9. Ieva Malteniece 1989 Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs
10. Elita Jansone 1969 Jaunannas Tautas nams
11. Kārlis Bībers 1958 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
12. Mārīte Vērse 1968 Vidzemes Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Gulbenes NMP
13. Jolanta Baldiņa 1977 Alūksnes muzejs
14. Liene Ūbele 1974 Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāle
15. Andžela Rimša 1973 SIA "Alūksnes slimnīca"
16. Ina Raipule 1969 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
17. Vita Rence 1991 Alūksnes novada pašvaldība
18. Inga Sedleniece 1982 Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"
Jaunumi
Partijas programma
MANS NOVADS IR MANAS MĀJAS !
Mūsu:
• pamatvērtības – godīgums, atklātība un kompetence.
• mērķis – novada līdzsvarota attīstība, ņemot vērā pilsētas un pagastu prioritātes, tradīcijas, infrastruktūru un cilvēkresursus.
• uzdevums – saglabāt esošās tradīcijas, turpināt iesāktos darbus, realizēt jaunas idejas, tā nodrošinot novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
• pamatprincips – strādāt atbildīgi un racionāli izmantot novada budžetu un piesaistīto fondu līdzekļus.

Ģimene
• Mērķtiecīgi virzīsim īres namu būvniecību jaunu ģimeņu, speciālistu un iedzīvotāju piesaistei novadam.
• Veicināsim novadnieku atgriešanos, veidojot dialogu ar ārzemēs strādājošiem novada iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmējiem par darba vietu nodrošināšanu.
• Sniegsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, attīstot mērķprogrammas skolēnu atbalstam ar stipendijām, brīvpusdienām, apmaksātām ekskursijām.
• Pilnveidosim aktīvās atpūtas iespējas, attīstot sporta un atpūtas laukumus atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm.
• Nodrošināsim piekļuves infrastruktūru pašvaldības un valsts iestādēm.
• Palielināsim bērnu vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs.
• Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas un aktivitātes Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un pagastu jauniešu neformālajās grupās.

Izglītība
• Nodrošināsim kvalitatīvas izglītības iespējas, atbalstot kompetenču izglītības ieviešanu, lai uzlabotu pedagogiem mācīšanu, skolēniem mācīšanos, kas vērsta uz augstākiem sasniegumiem.
• Uzlabosim novada izglītības iestāžu sporta infrastruktūru.
• Nodrošināsim daudzveidīgu interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu pieejamību, iespēju robežās paplašinot programmu piedāvājumu atbilstoši izglītojamo interesēm.
• Veidosim pašvaldības iestāžu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām, sekmējot pieaugušo mūžizglītību, karjeras attīstību.

Sociālā aizsardzība un veselība
• Attīstīsim atbilstošām iedzīvotāju grupām nepieciešamos sociālos pakalpojumus, tajā skaitā grupu māju būvniecību.
• Veicināsim sociālo riska grupu integrāciju sabiedrībā, nodrošinot apmācību programmas un veidojot pozitīvu komunikāciju ar līdzcilvēkiem.
• Saglabāsim veselības pakalpojumu pieejamību, atbalstot ārstniecības iestādes un nodrošinot medicīniskās palīdzības saņemšanu.
• Izstrādāsim atbalsta programmu iedzīvotājiem smagu saslimšanu un krīzes situācijās.

Tautsaimniecība
• Nodrošināsim regulāru sadarbību un informācijas apmaiņu ar dažādu nozaru vietējiem uzņēmējiem, lai veicinātu loģisku uzņēmējdarbības attīstību.
• Izvērtēsim finansiāli apjomīgu projektu lietderīgumu, ņemot vērā ietekmi uz pašvaldības budžetu nākotnē, lai nerastos nelietderīgi tēriņi un nepieaugtu kredītu slogs.
• Strādāsim pie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu programmas, lai atbalstītu novada uzņēmējus un iedzīvotājus.
• Atbalstīsim tūrisma attīstību, lai tūrista galamērķis būtu Alūksnes novads uz vairākām dienām, kas veicinās vietējo uzņēmēju attīstību.
• Veicināsim jaunu biznesa ideju un savdabīgu Alūksnes novadam raksturīgu akcentu ieviešanu.
• Piesaistīsim jaunos speciālistus, veidojot dialogu ar novada skolu absolventiem, izmantojot esošo atbalsta programmu un izstrādājot jaunus piedāvājumus.

Kultūra un sports
• Nodrošināsim kultūras pakalpojumu pieejamību katrā novada teritorijā, stiprinot kopienu centrus – bibliotēkas, muzejus, tautas namus.
• Rūpēsimies par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
• Atbalstīsim Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu.
• Mērķtiecīgi virzīsim Sporta centra būvniecības procesu.
• Sadarbībā ar biedrībām un sporta klubiem atbalstīsim sporta tradīciju pilnveidošanu, nodrošinot sporta un atpūtas bāžu pieejamību.
• Iestāsimies par mūsdienīgu bibliotēkas infrastruktūru Alūksnes pilsētā.

Vide un infrastruktūra
• Izstrādāsim vienotu pašvaldības autoceļu atjaunošanas programmu, nodrošināsim pakāpenisku tās izpildi, sekmējot lietderīgu finanšu līdzekļu izmantošanu.
• Veicināsim vides uzlabošanas projektu realizāciju, nepieļaujot veselībai un videi kaitīgu projektu īstenošanu.
• Sekmēsim iedzīvotāju līdzdalību ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmās.

Novada pašvaldība
• Saglabāsim un attīstīsim novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem visā novadā.
• Iestāsimies pret avantūrismā un uz pašlabumu balstītu lēmumu pieņemšanu domes struktūrās.
• Noteiksim prioritātes budžeta izstrādei atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un novada iestāžu attīstības stratēģijai.
• Atjaunosim līdzfinansējumu biedrību projektiem, atbalstot sabiedrības aktivitātes un iesaistīšanos novada attīstībā.