LATGALES PARTIJA

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Vitālijs Aizbalts 1959 Latvijas būvju informācijas modelēšanas biedrība
2. Māris Bozovičs 1978 Latgales reģiona attīstības aģentūra
3. Dzintars Pabērzs 1968 Ilūkstes novada sporta skolas un sporta centra
4. Rolands Gradkovskis 1969 Daugavpils pašvaldības aģentūtas “TAKA”
5. Gunta Okmane 1970 Ilūkstes novada pašvaldība
6. Iveta Čivkule 1973 Ivetas Čivkules ģimenes ārsta prakse
7. Igors Lisjonoks 1999 Latvijas Universitāte
8. Ainārs Astičs 1963 Pašnodarbināta persona
9. Ilmārs Lociks 1971 Sia "Beibuks"
10. Aiga Soma 1980 VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Daugavpils klientu apkalpošanas centrs
11. Līga Pauļuka 1979 Bebrenes pagasta pārvalde
12. Ilona Anaņko-Bārtule 1994 Sventes vidusskola
13. Aleksandrs Papsujevičs 1965 Daugavpils reģionālā slimnīca
14. Staņislavs Mežnieks 1959 SIA "Justs"
15. Jānis Kudiņš 1979 VAS Latvijas Pasts
16. Ilva Baranovska 1974 Demenes pagasta pārvalde (Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskola)
17. Anastasija Kotova 1981 Daugavpils novada pašvaldība, Skrudalienas pagasta pārvalde
18. Agris Elerts 1967 SIA ,,GOODMAN GROUP,,
Jaunumi
Partijas programma
MĒS ESAM PAR VISU PAGASTU UN PILSĒTU VIENMĒRĪGU ATTĪSTĪBU AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ!

Svarīgākais, kas jāpanāk:
1) apturēt cilvēku aizbraukšanu;
2) nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
3) radīt iespējas darbam un uzņēmējdarbībai.

Novads attīstīsies, ja tajā būs cilvēki, tiem darbs un sakārtota vide apkārt.


CILVĒKI

Iesaistīsim sabiedrību lēmumu pieņemšanā, izveidosim jauniešu padomi, 25 vietējās iniciatīvas grupas, kopienu iniciatīvu fondu.

Izveidosim 25 atbalsta punktus publisko pakalpojumu saņemšanai.

Nodrošināsim izglītības pieejamību, plašākas interešu izglītības iespējas, brīvpusdienas 1.-12. klašu skolēniem, stipendijas labākajiem vidusskolēniem, līdzfinansēsim autovadītāja apliecības iegūšanu vidusskolēniem.

Saglabāsim profesionālās izglītības iespējas Višķos un Bebrenē, sekmēsim mūžizglītības procesu novadā.

Nodrošināsim kultūras pieejamību katrā pagastā un pilsētā, atbalstīsim tradicionālos, veidosim jaunus atraktīvus kultūras pasākumus.
Stiprināsim sporta skolu, atbalstīsim amatieru un veterānu sportu, uzlabosim Višķu stadiona infrastruktūru, izveidosim mākslīgā seguma futbola un mākslīgā ledus laukumus Ilūkstē, sporta laukumu Sventē, skeitparkus Kraujā un Ilūkstē, popularizēsim aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Nodrošināsim sociālā atbalsta pasākumus iedzīvotājiem, uzmanību pievēršot Covid19 visvairāk skartajiem, paplašināsim sociālās rehabilitācijas pakalpojumu iespējas.

Nodrošināsim medicīnas jautājumu koordinēšanu, uzturēsim saikni ar novada un pilsētas mediķiem, izveidosim 2 mobilās aptiekas.

Speciālistu piesaistei izveidosim novada stipendiju programmu, dienesta un īres dzīvokļu atbalsta programmu.

Izveidosim pašvaldības policiju.


DARBS

Nodrošināsim publiski pieejamu informāciju par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kurus iespējams iznomāt uzņēmējdarbībai un NVO.

Izveidosim uzņēmējdarbības atbalsta centru, atbalstīsim esošos uzņēmumus, piesaistīsim investorus ražošanas sektorā, palielināsim jauno uzņēmēju grantu programmas finansējumu.

Finansējuma pieejamības nolūkos izveidosim novada krājaizdevumu sabiedrību.

Panāksim produktīvu atbalsta politiku lauku saimniecībām, bioloģiskajiem lauksaimniekiem, amatniekiem, mājražotājiem un NVO, risināsim lauksaimniecības zemes nomas jautājumus.

Izveidosim lauksaimniecības kooperatīvu ar pašvaldības kapitāla daļu pārtikas produktu realizācijai Daugavpilī un Rīgā.

Sakārtosim rūpnieciskās teritorijas Kalkūnos un Vecstropos, turpināsim iesākto Ilūkstē, līdzdarbosimies lidostas un mūsdienīga biznesa parka izveidē Locikos.

Izveidosim novada mārketinga plānu, popularizēsim novada tūrisma iespējas.

Tūrisma jomā:
1) saglabāsim Subates vēsturiskā centra koka arhitektūru;
2) attīstīsim Līksnas parku, Skrindu muzeju, Pirmā pasaules kara ekspozīciju Medumos, Plāteru-Zībergu muižas kompleksu Bebrenē un Vecsalienas muižas pili, Pilskalnes Siguldiņu, Daugavas lokus;
3) izveidosim Sēlijas velomaršrutu, Senās l/s tehnikas muzeju Višķos, Skolas laikmetu muzeju Eglainē, Latgaļu sētu Kalupē, autokemperu stāvvietas un IT risinājumus tūrismā.


VIDE

Uzlabosim esošos un izveidosim jaunus bērnu spēļu laukumus un āra trenažieru laukumus katrā pagastā un pilsētā.

Izveidosim energoefektīvu āra apgaismojumu katrā ciemā.

Izstrādāsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas programmu.

Veicināsim dzīvojamo māju siltināšanu ar palielinātu fondu līdzfinansējuma līdz 85%.

Regulāri veiksim pašvaldības ceļu seguma atjaunošanu un remontu.

Sadarbībā ar plānošanas reģionu Latvijas Valsts ceļiem un ministrijām:
1) panāksim asfalta seguma atjaunošanu autoceļiem Višķi – Nīcgale, Svente – Subate, Skrudaliena – Kaplava, Grīva - Ilūkste;
2) panāksim dubulto apstrādi autoceļiem Bebrene – Birži, Medumi – Demene – Kumbuļi, Bebrene – Vilkupe, Gorbunovka – Medumi.

Veicināsim kvalitatīva interneta pieejamību laukos.

Uzlabosim PII “Zvaniņš” materiāli tehnisko bāzi.

Paplašināsim mājas aprūpi, veidosim pansijas.

Pašizolācijas nodrošināšanai pie sociālo pakalpojumu centriem novietosim pa 2 dzīvojamiem moduļiem.

Izstrādāsim kultūras un sakrālā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas programmas, piešķirot ikgadēju finansējumu.

Pielāgosim vēsturiskās ēkas amatnieku un uzņēmēju ieceru īstenošanai.

Veicināsim degradēto zemes īpašumu sakārtošanu, graustu nojaukšanu.

Samazināsim atkritumu apsaimniekošanas maksu, izveidojot 2 šķirošanas laukumus Ilūkstē un Špoģos, veicinot atkritumu šķirošanu.
Nodrošināsim dabas objektu aizsardzību un publisko atpūtas vietu pieejamību.

DARĀM KOPĀ UN IKVIENS!