Politiskā partija "KPV LV"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Udo Pērsis 1960 Skrīveru novada Dome
2. Aina Puniņa 1951 Aizkraukles Profesionālā vidusskola
3. Ance Kurzemniece 1993 Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde Sprīdītis
4. Aija Puniņa 1972 Bezdarbniece
5. Ingus Baldiševičs 1982 Biedrība SOS Mājas jauniešiem
6. Ralfs Zaikovskis 1983 SIA RDK Būve
7. Aivars Caunītis 1999 Students
8. Ivars Ieviņš 1965 ADB Gjensidige Latvijas filiāle
9. Jānis Krūmiņš 1948 Pensionārs
10. Valdis Mičulis 1955 Pļaviņu novada dome
11. Ainārs Arnītis 1960 Saimniecība Aprēni
Jaunumi
Partijas programma
Partijas KPV LV/PCL Aizkraukles novada deputātu kandidātu vēlēšanu programma – Par Cilvēcīgu Latviju.

Aizkraukles novads apvieno vēsturiskas apdzīvotās vietas – pilsētas, pagastus, ciemus, ar kurām katrs iedzīvotājs lepojas. Mēs, Aizkraukles novada domes deputātu kandidāti, startējam Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanās, pārstāvot un ņemot vērā visa novada iedzīvotāju intereses. Mūsu novads robežojas ar Lietuvas republiku, kas uzliek papildus pienākumus.

Mēs veidosim novadu, kurā cilvēki vēlēsies atgriezties vai pārcelties. Lai to panāktu, mums būs jārada patīkama, pieejama un draudzīga vide. Tā jāveido ciešā sadarbībā ar novada cilvēkiem. Un mums ir skaidrs veicamo darbu saraksts, lai šo vidi izveidotu:
• Ielu, ceļu, tiltu, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu, gājēju ceļu novērtēšana, rekonstrukcija, labiekārtošana un uzturēšana.
• Sistemātiska un plānveidīga publisko laukumu, parku, zaļo zonu ierīkošana, labiekārtošana un uzturēšana.
• Sistemātiska un plānveidīga apgaismojuma ierīkošana, kā arī apgaismojuma sistēmu labiekārtošana un modernizācija.
• Sabiedriskā transporta tīkla racionāla izveidošana.
• Atkritumu šķirošanas pieejamības nodrošināšana un ekoloģiskās – zaļās saimniekošanas popularizēšana.
• Pakalpojuma pieejamība un cenas atbilstība pakalpojuma kvalitātei.

Patīkama vide ir pamats, uz kura nepieciešams būvēt cilvēku iespējas realizēt savas dzīves izvēles un baudīt to augļus. Dzīvot, izglītoties, strādāt un saimniekot savā Aizkraukles novadā. Mēs to izdarīsim.

Izglītība:
• Pirmsskolas izglītības pieejamība.
• Konkurētspējīgas, kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšana.
• Kvalitatīvas mūžizglītības nodrošināšana un sekmēšana.
• Speciālās izglītības sistēmas racionāla reorganizācija.
• Veselīga dzīvesveida veicināšana.
• Sportisku aktivitāšu organizēšana.
• Atbalsts sporta klubu darbībām.

Saimnieciskā darbība un komercdarbība:
• Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana.
• Sadarbībā ar uzņēmējiem bezdarba līmeņa samazināšana un jauniešu apmācība.
• Jauno speciālistu izglītošana un speciālistu pārkvalifikācija jaunu arodprasmju apgūšanā.
• Jauniešu motivācijas programmu izveide un popularizēšana ar mērķi palikt savā novadā un veidot stipras savas dzimtas.
• Sadarbībā ar uzņēmējiem jauniešu apmācība.
• Atbalstīsim Daugavas tālāku saimniecisko apguvi un krastu nostiprināšanu.
• Ieņemt pienācīgu vietu tūrisma un starptautisku pasākumu rīkošanā.
• Turpināsim veikt pasākumus, lai piesaistītu investīcijas novadā, kuras veicinātu ražošanas attīstību un darba vietu radīšanu.

Atbalsts iedzīvotāju mājokļu risināšanā:
• Pašvaldības dzīvokļi jaunajiem speciālistiem.
• Pašvaldības dzīvokļi jaunajām ģimenēm.
• Pašvaldības dzīvokļi neaizsargātajai sabiedrības daļai/grūtībās nonākušajiem.

Kultūras mantojums un jaunrade:
• Pozitīvo kultūras pasākumu, kultūras iestāžu un piemiņas vietu saglabāšana.
• Pašdarbības tradīciju saglabāšana.
• Nevalstisko organizāciju pasākumu atbalstīšana.
• Pašdarbības kolektīvu atpazīstamības sekmēšana.
• Jaunrades attīstības veicināšana.

Zemes izmantošanas un apbūves kārtības un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana:
• Saprotama, caurspīdīga un iedzīvotājiem draudzīga nekustamā īpašuma nodokļu politika.
• Draudzīga, pretimnākoša nokavējuma naudas politika.

Veselības aprūpes pieejamība, sociālais atbalsts:
• Veselības aprūpe un medicīnas pakalpojumu spektra paplašināšana.
• Jauno speciālistu atbalsta programmas izveide.
• Sabiedrības izglītošana par veselīgu dzīvesveidu.
• Ģimenēm ar bērniem atbalsta programmas izveide.
• Sociālais atbalsts – cilvēkiem ar invaliditāti, pensionāriem, grūtībās nonākušajiem un sabiedrības neaizsargātajai daļai.
• Rehabilitācijas un ilgstošo aprūpes centru modernizēšana un uzturēšana.

Kārtība un drošība:
• Sadarbībā ar pašvaldības policiju veidot drošu vidi.
• Pašvaldības policijas kapacitātes palielināšana.
• Brīvprātīgo biedrību izveide kārtības un drošības uzturēšanā.
• Bērnu tiesību aizsardzība un sekundāra un kvalitatīva sadarbību ar pašvaldības dienestiem.
• Elektroniskās novērošanas tīkla modernizācija un paplašināšana.

Mēs uzskatām, ka vienlīdz nozīmīgs ir ikviens novada iedzīvotājs! Aicinām novada iedzīvotājus uz kopīgu sadarbību un atbildību.