"Mēs - Talsiem un novadam"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Lauris Pīlēģis 1983 Talsu novada dome
2. Ilva Norenberga 1987 Talsu novada dome
3. Kalvis Kalniņš 1984 Talsu novada dome
4. Dainis Zāģeris 1982 SIA "SEO Tech"
5. Aivars Eņģelis 1968 Talsu novada Sporta skola
6. Jānis Matulis 1970 Biedrība "LATVIJAS ZAĻĀ KUSTĪBA"
7. Mārtiņš Mihņēvičs 1975 SIA "Marize"
8. Aigars Vārna 1970 Latvijas Orientēšanās federācija
9. Antra Grūbe 1963 Talsu Valsts ģimnāzija
10. Guntis Jaņpēters 1963 Talsu novada pašvaldības Upesgrīvas pamatskola
11. Gaidis Riekstiņš-Maure 1983 Rojas vidusskola
12. Līva Maķe 1990 Talsu Tautas nams
13. Helmuts Bēķis 1984 Fonds Movember Latvija
14. Gatis Vjaters 1981 SIA "Namservisa aģentūra"
15. Magnuss Vucāns 1986 Talsu novada pašvalības Pastendes sporta centrs
16. Haralds Roze 1988 Uzņēmums "Bryvall of Scandinavia AB"
17. Zaiga Toropova 1983 SIA „AGRO MSW"
18. Oskars Pētersons 1986 SIA "MEK auto"
19. Juris Ābols 1984 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
20. Jānis Znotiņš 1988 AS "Latvijas Valsts meži"
21. Andris Vītols 1951 Individuāli praktizējošs
22. Edgars Zelderis 1983 Politiskā partija "Mēs - Talsiem un novadam"
Partijas programma
Priekšvēlēšanu programma

Šis ir nozīmīgs brīdis mūsu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem. Vēlēsim apvienoto novadu domi un reizē lemsim arī par savu nākotni. Esam par katra apvienotā novada identitātes saglabāšanu. Esam par godīgumu, stabilitāti un izaugsmi. Par cieņu pret visiem iedzīvotājiem un viņu uzklausīšanu. Par saliedētību, drosmi un neatlaidību. Esam par Talsiem, Dundagu, Roju un Mērsragu – par mums visiem jaunajā novadā!

I. Pašvaldības darbs un finanses
• Savlaicīgi informēsim iedzīvotājus par jaunā novada attīstības projektiem, to virzību un nākotnes plāniem.
• Uzlabosim pašvaldības un tās uzņēmumu darba organizāciju, tiesiskumu un efektivitāti.
• Nodrošināsim godīgus un atklātus amatu konkursus.
• Nodrošinām pašvaldības īpašumā esošo ēku, lauksaimniecības zemju un mežu pienācīgu apsaimniekošanu.
• Turpināsim dzīvojamā un nedzīvojamā fonda sakārtošanu.
• Izveidosim pagastu iedzīvotāju konsultatīvās padomes, lai veicinātu dialogu ar pašvaldību.
• Izvērtēsim darbinieku apdrošināšanas iespējas.
• Uzlabot dzīvnieku labturību patversmē „Ausma”.
• Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas un veicināsim to iesaisti sabiedriskās aktivitātēs.
• Nodrošināsim, lai Talsu novada pašvaldības finanšu līdzekļi, īpaši būvniecībā, tiek izmantoti lietderīgāk, caurskatāmāk un ekonomiskāk, nepieļaujot, ka atsevišķu grupu biznesa intereses ir svarīgākas par iedzīvotāju vajadzībām.

II. Mājas, pilsētvide un infrastruktūra

• Centīsimies panākt valsts un Eiropas Savienības investīciju piesaisti autoceļu sakārtošanai, īpaši starp Dundagu, Roju, Mērsragu un Talsiem.
• Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu.
• Vairāk rūpēsimies par sabiedrisko kārtību, pilnveidojot pašvaldības policijas darbu.
• Turpināsim veicināt drošas veloinfrastruktūras izveidi.
• Izveidosim atpūtas vietas Vilkmuižas ezera krastā.
• Sekmēsim kultūras pieminekļu un vēsturiskās nozīmes ēku un teritoriju sakārtošanu.
• Turpināsim labiekārtot Talsu novada parkus un dabas teritorijas.

III. Mūsu bērni un izglītība

• Sekmēsim jaunā Talsu novada skolu plānveida attīstību, nodrošinot vienlīdzīgu finansējuma sadali starp skolām un bērnudārziem, kā arī uzcelsim jaunus bērnudārzus.
• Izveidosim bērnu rotaļu laukumus ar dažāda veida iekārtām un elementiem visa vecuma bērniem.
• Attīstīsim dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu.
• Veicināsim patriotismu.
• Saglabāsim sākumskolu un bērnudārzu pieejamību iespējami tuvu dzīvesvietai.
• Nodrošināsim brīvpusdienas bērnudārzos un vienreizēju pabalstu pirmklasniekiem.

IV. Veselība un sociālā joma

• Rūpēsimies par veselības centru jeb poliklīniku pieejamību novadā, īpaši hronisko slimību pacientiem un citu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.
• Veicināsim ģimenes ārstu pieejamību.
• Izvērtēsim iespēju radīt atbalsta sistēmu hronisko slimību pacientiem no diagnostikas līdz paliatīvai aprūpei.
• Būtiski uzlabosim sadzīves apstākļus senioriem pansionātā „Lauciene”.
• Pilnveidosim sociālā jomā strādājošo atbalsta sistēmu.

V. Uzņēmējdarbība

• Steidzami sakārtosim Talsu tirgu atbilstoši mūsdienu prasībām un mājražotāju vajadzībām.
• Iepirkumos nodrošināsim brīvu konkurenci, vienlīdzību un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem.
• Plānosim pašvaldības īres namu būvniecību jaunajā Talsu novadā.
• Uzlabosim sadarbību ar komersantu organizācijām.

VI. Kultūra

• Veicināsim kultūras tūrisma attīstību, atbalstot kvalitatīvu esošo kultūras un atpūtas pasākumu, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanu.
• Uzlabosim kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehniskās bāzes.
• Atbalstīsim organizācijas, mākslinieku, amatnieku un aktīvo iedzīvotāju grupu ideju īstenošanu.
• Veidosim labvēlīgāku vidi amatiermākslas kolektīvu radošai darbībai.
• Sekmēsim kultūras mantojuma, tradīciju savdabības un lokālo vērtību saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši piekrastes ciemos.

VII. Sports

• Beidzot panāksim multifunkcionālā sporta centra – hokeja halles un peldbaseina uzbūvēšanu.
• Sakārtosim sporta stadionus, attīstīsim sporta atpūtas zonas.
• Turpināsim attīstīt Talsu skeitparku.
• Finansiāli atbalstīsim jaunā Talsu novada sportistus, komandas un dažādu sporta aktivitāšu rīkošanu.

VIII. Tūrisms

• Pilnveidosim esošos, kā arī izveidosim jaunus tūrisma objektus, pastaigu takas un maršrutus ar vairāk norādēm un tūrisma informācijas punktiem.
• Izveidosim publiskās piknika un atpūtas vietas.
• Sakārtosim piekrastē esošos dabas objektus, veicināsim to uzraudzību un popularitāti novada iedzīvotāju vidū.