Latvijas Zaļā partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Māris Zusts 1976 Saldus novada pašvaldība
2. Ārijs Sproģis 1968 Brocēnu novada pašvaldība
3. Inta Vanaga 1964 Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
4. Vineta Vovere 1964 Cieceres pamatskola
5. Solvita Dūklava 1971 Blīdenes pamatskola
6. Krista Vīndedze 1981 Saldus novada pašvaldības aģentūra "Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs"
7. Ansis Pūce 1990 Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola
8. Ivars Naumanis 1971 IeM VUGD KRB Saldus daļa
9. Ilze Tomanoviča-Barone 1982 Brocēnu novada pašvaldība
10. Raimonds Čukna 1976 SIA "Intrac Latvija"
11. Inga Dobuma 1976 SIA "Avangarde"
12. Evija Mame 1975 Saldus novada pašvaldība
13. Madars Roga 1969 Saldus sporta skola
14. Inta Briede 1964 Nodarbinātības valsts aģentūra
15. Ieva Ostrovska 1983 Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Mūsmājas"
16. Ginta Andersone 1973 Saldus novada pašvaldība
17. Inese Vārna 1984 SIA "Cannelle Bakery"
18. Irēna Birgersone 1965 Brocēnu vidusskola
Jaunumi
Partijas programma
Mūsu darbības prioritātes un mērķi
1. Tīra un sakopta apkārtējā vide.
2. Atsaucīga un pretimnākoša pašvaldība.
3. Noasfaltētas pilsētu un pagastu centru ielas, izveidots plašs veloceliņu tīkls.
4. Efektīvs skolu tīkls, kas nodrošina kvalitatīvas izglītības iegūšanu.
5. Investīciju piesaiste un Eiropas fondu projektu realizēšana visā novadā.
6. Jaunu darba vietu radīšana, tūrisma attīstība, apdzīvoto centru teritoriju labiekārtošana.
7. Īres namu būvniecība, paredzot īres tiesības jaunajām ģimenēm un speciālistiem.
Turpināsim
1. Turpināsim mūsu novada pilsētu un pagastu tradīcijas.
2. Turpināsim atbalstīt dzīvojamo kvartālu iekšpagalmu labiekārtošanu, bērnu rotaļu laukumu uzstādīšanu un pilnveidošanu pilsētās un pagastos.
3. Turpināsim organizēt novada vadības ikmēneša tikšanos ar iedzīvotājiem.
4. Turpināsim organizēt iedzīvotāju iecienītākos kultūras un sporta pasākumus.
5. Turpināsim atbalstīt novada biedrības, uzņēmumus un mājražotājus.
6. Turpināsim atjaunot novada ielas un ceļus.
7. Turpināsim realizēt novada veloceliņu un gājēju celiņu atjaunošanas plānu.
8. Turpināsim godināt Zelta ģimenes un jaundzimušos.

Ekoloģija un vide
1. Izstrādāsim un realizēsim novada parku un skvēru labiekārtošanas plānu.
2. Turpināsim rūpēties par gaisa kvalitāti.
3. Uzlabosim šķiroto atkritumu savākšanas vietas visā novada teritorijā.
4. Atbalstīsim ekoloģisko lauksaimniecību un eko tūrismu, piemērojot nodokļu atlaides.
5. Izveidosim jaunas un atjaunosim esošās atpūtas vietas un dabas takas.
6. Izveidosim suņu pastaigas laukumus Saldū un Brocēnos.
Kultūra un sports
1. Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus un sporta biedrības.
2. Nodrošināsim Brocēnu Ledus halles darbību.
3. Veidosim kvalitatīvus kultūras un sporta pasākumus visā novadā.
4. Saglabāsim esošos kultūras un tautas namus.
5. Meklēsim iespēju realizēt ēkas Avotu ielā 12, Saldū pārbūvi par kultūras centru.

Saimnieciskā darbība un iedzīvotāju drošība
1. Piešķirsim papildus finansējumu pagastu ceļu uzturēšanas un ielu apgaismojuma programmai.
2. Nodrošināsim un uzlabosim Pašvaldības policijas darbu visā novada teritorijā.
3. Paplašināsim novērošanas kameru tīklu novada teritorijā.
4. Stiprināsim Kalnu vidusskolas militārās programmas materiāltehnisko bāzi.


Novada pārvaldība un finanses
1. Domes vadība un administrācija atradīsies Saldus un Brocēnu administratīvajās ēkās.
2. Ievērosim godīgu un vienādu attieksmi pret visām novada iestādēm un pagastiem.
3. Nodrošināsim iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu klāstu vismaz iepriekšējā apjomā.
4. Saglabāsim visas novadu esošās pagasta pārvaldes.
5. Izveidosim kopēju atalgojuma sistēmu visām iestādēm un profesijām, nodrošinot visiem konkurētspējīgu atalgojumu.
6. Izveidosim pagastu iedzīvotāju padomes.
7. Veidosim budžetu katrā pārvaldē, atvēlot noteiktu procentu finansējuma iedzīvotāju ierosinājumiem.

Projekti un sadarbība

1. Eiropas fondu realizācijas mērķi:
• ceļu infrastruktūras uzlabošana;
• uzņēmējdarbības infrastruktūras paplašināšana;
• pašvaldības un dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana;
• tūrisma pakalpojuma kvalitātes uzlabošana;
• apkārtējās vides labiekārtošana;
• “zaļu” un viedu pakalpojumu ieviešana.
2. Turpināsim sadarbību ar visām novadu sadraudzības pilsētām, organizācijām un biedrībām.
Izglītība un jaunatne
1. Stiprināsim skolu ”stiprās puses” un tradīcijas, nodrošināsim kvalitatīvu izglītību mūsu novada bērniem un konkurētspēju ar citu novadu skolām.
2. Nodrošināsim abu novadu sporta skolu esošo sporta veidu piedāvājumu un rūpēsimies par visām novada sporta bāzēm.
3. Nodrošināsim Saldus peldbaseina darbību un peldēt apmācību.
4. Izveidosim vienotu izglītojamo ēdināšanas dotācijas sistēmu visā novadā.
5. Izveidosim vienotu skolēnu stipendiju sistēmu, turpināsim motivēt jauniešus kvalitatīvākai izglītībai.
6. Turpināsim stipendiju programmu “Medus maize”.
Sociālā sfēra un seniori
1. Pakāpeniski palielināsim pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem.
2. Izveidosim sociālo pakalpojumu un pabalstu sistēmu, izvērtējot to klāstu un apjomu.
3. Organizēsim senioriem tematiskus pasākumus.
4. Turpināsim godināt novada seniorus un Dižjubilārus.
Tūrisms
1. Izvietosim novada informatīvās kartes uz novada robežām.
2. Veidosim un uzlabosim novada tūrisma informatīvos materiālus, sadarbojoties ar novada tūrisma uzņēmējiem.
3. Paplašināsim novada tūrisma informācijas centra darbu un piedāvājumu.
4. Piesaistot Eiropas fonda finansējumu, izstrādāsim Saldus pilskalna un Cieceres ezera piekrastes aktīvās atpūtas un tūrisma piedāvājumu.