Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Valdis Dīriņš 1968 Saldus novada pašvaldība
2. Jānis Sergejenko 1954 Brocēnu novada dome
3. Ināra Riežniece 1956 Saldus novada dome
4. Aina Lūsēna 1952 Saldus Mūzikas skola
5. Gunita Dumpe 1964 SIA "Lutriņi"
6. Valda Viļuma 1958 Saldus novada pašvaldība
7. Arvīds Kinstlers 1959 LSDSP Saldus organizācija
8. Reinis Freimanis 1997 SIA "ERGO E.B.F
9. Jolanta Uzule 1988 SIA "Hoppekids"
10. Vaira Meijere 1955 Nodibinājums Attīstības centrs "Saulīte"
11. Osvalds Repša 1958 Biedrība "Nākotnes iela4"
12. Rolands Kleinbergs 1951 Saldus Mūzikas skola
13. Modris Mauliņš 1955 Pašnodarbinātā persona - Biškopis
14. Aidis Herings 1958 LSDSP
Jaunumi
Partijas programma
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija (LSDSP) piedalās Saldus novada domes 2021.gada vēlēšanās ar Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas pamatnostādnēm un par savas darbības galvenajiem uzdevumiem uzskatām Saldus novada ekonomiski attīstītas, sociāli taisnīgas vides veidošanu visā novada teritorijā ar attīstības centriem Brocēnos un Saldū, kā arī līdzsvarotu attīstību visā jaunizveidotā novada teritorijā. Veicināt atgriezties Saldū un Brocēnos cilvēkus, nepieļaut mazo lauku centru iznīcību. Iestājamies par decentralizētu pārvaldes modeli visā Saldus novadā. Veidojot pārvaldes struktūru veiksim pašvaldības funkciju auditu, pašvaldības administrācijas darbinieku pienākumu izvērtējumu un optimizāciju. Izstrādājot kārtību par nodokļu vai nodevu atlaidēm, atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmumu attīstību gan laukos, gan pilsētā, jo tie ir galvenie darba vietu nodrošinātāji. Iegūstot vēlētāju atbalstu vēlēšanās vadīt Saldus novadu, veicināsim jaunu darba vietu izveidošanu visā novada teritorija, tai skaitā arī publiskās pārvaldes sektorā. Izvērtēsim iespējas likumos paredzētos gadījumos deleģēt pašvaldības funkcijas un uzdevumus veikt biedrībām/komersantiem, kuru specializācija, nodarbošanās un darbības mērķi ir atbilstoši valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. Veicināsim novada iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības pārvaldē, noskaidrojot iedzīvotāju intereses, viedokļus, priekšlikumus, rosinot uz diskusiju par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem. Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas veidot pašpārvaldes, lai uzturētu dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldības administrāciju. Pajautāsim iedzīvotāju viedokli par pašvaldības veicamo uzdevumu prioritātēm, uzklausīsim iedzīvotāju viedokli novada budžeta līdzekļu lietderīgākā izmantošanā un izdevumu plānošanā. Jauno ģimeņu atbalstam un jauno speciālistu piesaistei, apņemamies izstrādāt dzīvojamā fonda sakārtošanas programmu un sadarbībā ar uzņēmējiem un investoriem, veidot jaunu dzīvokļu celtniecības programmu. Sniegsim atbalstu dzīvokļu īpašnieku biedrībām ēku apsaimniekošanas jautājumos. Turpināsim finansiāli atbalstīt daudzdzīvokļu ēku siltināšanas un energoefektivitātes celšanas projektus. Veidosim programmu dzīvokļu un dzīvojamo māju pieslēgumam ūdensvada un kanalizācijas sistēmām. Realizēsim novada grants ceļu atjaunošanas plānu. Pakāpeniski realizēsim novada parku attīstību, gājēju celiņu, trotuāru atjaunošanas plānu. Atjaunosim konkursu „Sakoptākais īpašums”. Rīkosim novada vadības regulāras iedzīvotāju pieņemšanas. Ņemot vērā iepriekšējos gados pamatoti un nepamatoti realizēto izglītības iestāžu optimizāciju, uzskatām, ka jāsaglabā un jāattīsta esošais izglītības iestāžu tīkls. Pārskatīsim ēdināšanas izmaksu aprēķināšanas pamatprincipus visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs. Izveidosim Kompetenču attīstības centru bijušajā 1.vsk ēkā. Atbalstām nepieciešamību pārņemt Brocēnu sporta kompleksu pašvaldības pārziņā un saglabāt novadā vienīgās ledus halles darbību. Ieviesīsim jaunus sociālo pakalpojumus: nakts patversmi, izveidosim dzīvokļus personām ar īpašām vajadzībām. Stiprināsim sabiedrisko kārtību un drošību, it īpaši pagastu teritorijās, lai katrs iedzīvotājs varētu saņemt pašvaldības policijas palīdzību tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī pašvaldības policijas būs ikdienas palīgs pagastu pārvaldēm sabiedriskās kārtības uzturēšanā un sadzīves jautājumu kārtošanā. Turpināsim pilnveidot sadarbību ar Valsts policiju, ugunsdrošības un glābšanas dienestu un Zemessardzi kārtības un drošības jautājumos. Strādāsim un meklēsim risinājumus, lai atjaunotu Kultūras namu Saldū, Brīvības ielā 16, turpināsim darbu pie Kalnsētas parka un Brocēnu Mežaparka labiekārtošanas, Kalnsētas parka estrādes pilnveides un strādāsim pie lauku estrādes atjaunošanas Brocēnos. Turpināsim finansiāli atbalstīt kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju iniciētās aktivitātes. Veicināsim saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Saldus novada attīstībā vadīsimies pēc izstrādātiem attīstības plāniem un projektiem, vēlreiz izvērtējot to efektivitāti un lietderību.
Balsojot par mums – Mēs kopīgi varam sasniegt šos mērķus!