Jaunā konservatīvā partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Andris Saulītis 1981 Valsts darba inspekcija
2. Natālija Balode 1961 Saldus novada pašvaldība
3. Inesa Role 1965 Brocēnu novada pašvaldība
4. Anita Ieriķe 1959 Saldus vidusskola
5. Dainars Zolmanis 1981 Saldus Cieceres pamatskola
6. Kristīna Žentiņa 1971 Saldus novada pašvaldība
7. Ingus Niedra 1972 SIA "INK99"
8. Maira Kutuļska 1989 SIA "Enefit Green"
9. Uģis Kleščovs 1985 Saldus Bērnu un jaunatnes centrs
10. Edgars Levics 1985 SIA "Auto Lords"
11. Ilgonis Krūmiņš 1962 SIA "Ergo E.B.F."
12. Ieva Viļķevska 1973 PII "Graudiņš"
13. Zane Goča 1982 Valsts ieņēmumu dienests
14. Teika Rudovica 1943 Pensionāre
15. Sanita Auzbiķe 1975 SIA "H un S Nami"
16. Laima Kube 1966 Bezdarbnieks
17. Valdis Kristlībs 1954 ZS "Stūrīši"
Jaunumi
Partijas programma
Mūsu pamatprincipi- strādāt profesionāli, demokrātiski, atklāti, atbildīgi ikviena iedzīvotāja labā Saldus novadā.

Pārvalde

1. Ievērot labas pārvaldības principus jaunās novada domes darbā.
2. Nodrošināt līdzsvarotu Saldus un Brocēnu pilsētas un pagastu pārvaldi.
3. Saglabāt esošās pagastu pārvaldes.
4.Informēt un uzturēt saikni ar iedzīvotājiem, lai veicinātu ikvienu līdzdarboties Saldus novada attīstības plānošanā.
5.Atvēlēt Saldus novada budžetā 0,1% iedzīvotāju ieteikumu un ideju projektu īstenošanai.
6. Atbalstīt iedzīvotāju padomju izveidi un darbību.
7. Nodrošināt pašvaldības pakalpojumu tīklu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Izglītība, kultūra, sports, tūrisms

1.Izveidot Ģimenes interešu un mūžizglītības centru Kuldīgas ielā 3 (Saldus 1. vidusskolā).
2.Risināt jautājumu par valsts lēmuma grozīšanu un iespēju ņemt kredītu pašvaldībām kultūras celtņu renovācijai, izveidojot mērķtiecīgu koncepciju kultūras nama renovācijai Saldū.
3. Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību laukos, piedāvājot interešu izglītības iespējas mācību iestādē.
4.Izveidot pedagogu mērķdotācijas sadales komisiju, nodrošinot finanšu caurskatāmību.
5. Saglabāt sākumskolas ( 1. - 6. klase) pagastos.
6. Saglabāt Saldus sabiedrībai nozīmīgas tradīcijas, atbalstot Saldus 1. vidusskolas 100 gadu svinību organizēšanu 2022. gadā.
7. Pārskatīt un atbalstīt skolotāju un skolotāju palīgu atalgojumu pirmsskolas mācību iestādēs.
8. Atbalstīt izglītības iestādes mūsdienīgas mācību vides pilnveidošanā.
9. Saglabāt un mērķtiecīgi attīstīt vispārējās vidējās izglītības posmu Brocēnu vidusskolā.
10.Izveidot vienotu izglītojamo ēdināšanas dotācijas sistēmu novadā, nodrošinot brīvpusdienas 5-6 gadīgajiem pirmsskolas izglītojamajiem un 1.-12. Klašu skolēniem.
11. Attīstīt dažādus sporta veidus, pilnveidot sporta bāzes pagastos un sporta biedrību darbību.
12. Saglabāt hokeja tradīcijas Brocēnos, piesaistot investīcijas Brocēnu ledus halles izmantošanai.
13. Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu nevalstiskās organizācijās un biedrībās.
14. Atbalstīt amatierkolektīvu darbību, veicinot kultūras tradīciju saglabāšanu.
15. Turpināt attīstīt Saldus novadā esošos tūrisma objektus, tūrisma informācijas centra darbību.

Uzņēmējdarbība

1. Sakārtot infrastruktūru, mērķtiecīgi piesaistot investīcijas un piemērojot NIN
(nekustamā īpašuma nodokļa) atlaides jaunajiem uzņēmējiem pirmajam darbības gadam.
2. Uzturēt pašvaldībā un pašvaldības kapitālsabiedrībās stingru iepirkumu kārtību.
3. Izveidot Zaļo iepirkumu sistēmu vietējo uzņēmēju atbalstam un ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai novadā, piesaistot investīcijas.
4.Veicināt atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, sadarbojoties privātajam un publiskajam sektoram.

Sociālā palīdzība, veselība, atbalsts ģimenēm

1. Turpināt sociālā dienesta darba paplašināšanos un atbalstīt maznodrošinātos un trūcīgos novada iedzīvotājus.
2. Nodrošināt un atbalstīt senioru mūžizglītību, organizējot tematiskos pasākumus un aktivitātes.
3.Nodrošināt veselības aprūpes, fizioterapijas pakalpojumu pieejamību visos pagastos.
4. Piesaistīt ģimenes ārstu un ārstu palīgu prakšu atvēršanu un pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, izveidojot atbalsta sistēmu.
5. Atbalstīt uzņēmējus ekonomiski izdevīgu un pieejamu mājokļu celtniecībā Saldus un Brocēnu pilsētās, tādā veidā atbalstot ģimenes ar bērniem un jaunos speciālistus.
6. Palielināt pabalstus jaunpiedzimušajiem, organizēt pasākumus jaunajām ģimenēm.
7. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem iespēju apmeklēt izglītības iestādi tuvāk dzīvesvietai.

Pilsētsaimniecība

1. Turpināt investēt novada siltumapgādes un energoefektivitātes uzlabošanā, renovējot ēkas, siltumtīkla sistēmas, kā arī ūdenssaimniecības sistēmas.
2. Labiekārtot daudzdzīvokļu māju iekšējos pagalmus un atkritumu tvertņu laukumus Saldū un Brocēnos.
3. Turpināt veidot gājēju-riteņbraucēju celiņus - Brocēni- Saldus, Saldus- Draudzība.
4. Turpināt labiekārtot Kalnsētas parku, Brocēnu Mežaparku un sakārtot vēsturisko estrādi Brocēnos.
5.Veicināt radošas, draudzīgas, inovatīvas dzīves telpas attīstību Saldus novadā.
6. Noasfaltēt pagastu centru ielas un iespēju robežās pagastu ceļus, izstrādājot koncepciju investīciju piesaistei.
7 Turpināt izveidot bērnu rotaļu laukumus pilsētās un pagastos.
8. Labiekārtot novada parkus un skvērus, suņu pastaigu laukumus.
9. Turpināt drošības pasākumus pilsētās, ierīkojot mūsdienīgas novērošanas kameras un atbalstot Pašvaldības policijas darbu.
10. Rūpēties par apkārtējās vides labiekārtošanu, ielu apgaismošanas programmas realizēšanu.