Zaļo un Zemnieku savienība

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Kaspars Melnis 1989 SIA “ Sprūževa M”
2. Staņislavs Šķesters 1958 Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
3. Gunārs Smeilis 1968 SIA " Salmiņi Agro "
4. Rita Baltere 1964 Daugavpils Universitāte
5. Andris Stafeckis 1994 Viļānu novada pašvaldība
6. Mārtiņš Taukuls 1994 LPKS LATRAPS
7. Egils Mikučanovs 1988 RSEZ AS “Rēzeknes dzirnavnieks”
8. Artūrs Šķesters 1986 Sporta biedrība “Sporta klubs “Ezerzeme””
9. Artūrs Tjušs 1977 ZS " Meža Grumuži"
10. Inese Ivanova 1987 SIA “Linas Agro” Graudu centrs, Rēzeknē
11. Dzintra Gribuste 1964 Saietu nams-kultūras nodaļa, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads
12. Līga Vindēle 1977 RSEZ AS “Rēzeknes dzirnavnieks”
13. Daina Igaune 1972 Rēzeknes novada pašvaldības
14. Iveta Dimzule 1967 Rīgas 41. vidusskola
15. Kaspars Gruduls 1980 SIA “ProAgro”
16. Lolita Ķipure 1992 ZS Lukstiņmājas
17. Artūrs Ostrovskis 1989 SIA “Ceļi un tilti”
18. Daiga Ceipiniece 1966 Dekšāru pamatskola
19. Artis Vaivods 1967 SIA Ruukki Latvija
20. Āris Šperga 1997 SIA "Scandagra Latvia"
21. Juris Trops 1973 AS ‘’Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija’’
22. Nikolajs Semenecs 2000 SIA “Sprūževa M”
Jaunumi
Partijas programma
Vērtība ir cilvēki, kas dzīvo un dzīvos mūsu novadā, par katru no viņiem mēs - “Zaļo un Zemnieku savienība” - iestājamies, jo viņi ir mūsu prioritāte.

Novadu reforma dod iespēju pāršķirt jaunu lapu novada dzīvē. Mums ir iespēja padarīt katram cilvēkam dzīvi novadā labāku.


Uzņēmējdarbība un infrastruktūra

- Pašvaldības iepirkumos piemērosim zaļā iepirkuma principus, atbalstot vietējos uzņēmumus.
- Īstenosim līdzsvarotu attīstību visā novadā, veidosim apstākļus jaunu darba vietu radīšanai.
- Organizēsim jaunu biznesa ideju radīšanu, realizāciju dzīvē. Atbalstīsim jaunos uzņēmējus.
- Veidosim un attīstīsim sistēmu nekustamā īpašuma nodokļa un nomas atlaidēm uzņēmējiem un zemniekiem.
- Meklēsim risinājumus meliorācijas sistēmu sakārtošanai novadā.
- Rūpēsimies par pašvaldības autoceļiem un ielu segumu.
- Aktīvi iesaistīsimies valsts autoceļu atjaunošanas programmā.
- Izstrādāsim mājokļu politikas programmu, radīsim līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai, veidosim papildu aktīvās atpūtas vietas ģimenēm visā novada teritorijā.


Izglītība un jaunatne

- Veidosim ilgtermiņa sadarbību ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu, piesaistot pasniedzējus, studentus skolu darba pilnveidošanā.
- Attīstīsim un pilnveidosim novada skolās attālināto mācību programmas tiem skolēniem, kuriem ir sociālās vai veselības problēmas.
- Turpināsim modernizēt visu izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi.
- Veidosim vidusskolēniem valsts aizsardzības programmas apguves iespējas, sadarbībā ar Lūznavas Nacionālo bruņoto spēku bāzi.
- Atbalstīsim jauniešu centrus novados, stiprināsim mūžizglītības iespējas.
- Attīstīsim ‘’B’’ kategorijas autovadītāju apmācības programmu novada vidusskolu skolēniem.


Veselība

- Saglabāsim un attīstīsim Viļānu slimnīcu kā ārstniecības iestādi, maksimāli saglabājot pieejamos medicīnas un sociālos pakalpojumus.
- Rūpēsimies par ģimenes ārstu pieejamību visā novada teritorijā.


Sociālā joma

- Nodrošināsim bezmaksas pirmskolas izglītības iestādes visā novada teritorijā un bezmaksas ēdināšanu visās vispārizglītojošajās skolās.
- Nodrošināsim jaundzimušā pabalstu 300 eiro par pirmo bērnu, 400 eiro par otro, 500 eiro par trešo.
- Ieviesīsim jaunus sociālos pakalpojumus, izveidosim bērnu ar īpašām vajadzībām dienas atbalsta centru novadā.
- Stiprināsim sadarbību ar nevalstisko sektoru un biedrībām.
- Nodrošināsim kvalitatīvu novada pansionāta darbību.
- Īstenosim sabiedriskā transporta braukšanas maksas atlaidi senioriem.
- Sniegsim atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, aizgādņiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Sports

- Attīstot sporta infrastruktūru, nodrošināsim tās publisku pieejamību un organizēsim dažāda mēroga sacensības.
- Atbalstīsim bērnu un jauniešu sportu visā novada teritorijā.
- Atbalstīsim novada sporta klubus, organizācijas, augsta līmeņa sportistus.
- Rūpēsimies par tautas sporta attīstību.


Kultūra un tūrisms

-Veidosim velo celiņus apkārt Rāznas ezeram, Lubānas un citām publiskām ūdenstilpnēm.
- Veicināsim novada atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, veidojot kopīgu, daudzveidīgu tūrismu.
- Nodrošināsim Lūznavas muižas pieejamību novada iedzīvotājiem.
- Nodrošināsim labvēlīgu vidi amatiermākslas kolektīvu darbībai un jaunradei.
- Atbalstīsim iedzīvotāju kopienu saliedēšanas pasākumus.
- Rūpēsimies par novada sakrālā mantojuma popularizēšanu, kā tūrisma jomas iespēju paplašināšanu.


Drošība un vide

- Attīstīsim dalīto atkritumu savākšanas sistēmu, lai samazinātu atkritumu apsaimniekošanas izdevumus iedzīvotājiem.
- Rūpēsimies par teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu visā novadā.
- Veidosim labiekārtotas zaļās atpūtas un rekreācijas zonas – parkus, atpūtas vietas, peldvietas, pastaigu vietas ar suņiem.
- Veicināsim vidi degradējošo graustu sakārtošanu vai nojaukšanu.
- Nodrošināsim klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, kā arī neapzinīgo saimnieku saukšanu pie atbildības par dzīvnieku nepieskatīšanu.
- Veicināsim publisko ūdenstilpņu efektīvu apsaimniekošanu, iesaistot plašu sabiedrības loku.Novada pārvalde

- Mums ir jāiet laikam līdzi, veidojot novada pārvaldes modeli, jāmācās no uzņēmējiem.
- Efektivitāte un ražīgums katrā struktūrā ir tas, kas mums kopā jāsasniedz.
- Nodrošināsim kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības pārvaldi novada teritorijā.
-Nodrošināsim kvalitatīvu pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu, saglabājot pakalpojumu pieejamību katrā novada pagastā, maksimāli tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai.
-Stiprināt klientu apkalpošanas centru darbību.
- Nodrošināsim atklātu un saskaņotu novada domes darbību, kur prioritāte ir iedzīvotāju interešu aizstāvēšanu.