Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Anita Brakovska 1961 Vārkavas novada dome
2. Mindaugas Bitinas 1966 Vārkavas vidusskola
3. Andris Lazdāns 1987 Vārkavas novada pašvaldība
4. Daina Pliča 1954 Pliča Daina - ārsta prakse ķirurģijā
5. Anna Vanaga 1966 Riebiņu novada Galēnu KN
6. Mārtiņš Borbals 1989 Zemnieku saimniecība "Skaņkalni"
7. Ervīns Vingris 1992 SIA "Preiļu slimnīca"
8. Skaidrīte Medne 1964 Vārkavas novada dome
9. Raisa Kozule 1975 Rudzātu vidusskola
10. Andis Kļavinskis 1992 Zemnieku saimniecība "Palmiņas"
11. Iveta Isajeva 1973 Rožupes pamatskola
12. Jolanta Augšpūle 1991 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Preiļu konsultāciju birojs
13. Līga Erte 1995 Viļānu novada pašvaldība
14. Edmunds Ķiršs 1996 Pašnodarbināta persona
15. Ingrīda Ločmele 1976 Vārkavas vidusskola
16. Lolita Kotāne 1972 Sociālās aprūpes centrs "Vārkava"
17. Andris Kukors 1995 SIA "Dilore"
18. Niks Plots 1998 SIA "Atehnika"
Jaunumi
Partijas programma
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas deputātu kandidāti apņemas ar godīgu, kompetentu un atklātu darbu, apzinoties atbildību iedzīvotāju priekšā, strādāt Preiļu novada labā.
Mūsu galvenā vērtība visos laikos ir cilvēks. Novada attīstībai jābūt balstītai uz izglītotiem, strādīgiem un atbildīgiem cilvēkiem, kuri uzticas savai pašvaldībai.
Mēs būsim reāli savos solījumos, apzinoties novada finansiālās iespējas. Mēs orientējamies uz vienmērīgu novada attīstību, atbalstot vispārcilvēcisko un garīgo vērtību saglabāšanu, sabiedrības saliedēšanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanu.

IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Izglītota jaunā paaudze ir jebkuras pašvaldības un valsts stūrakmens. Nepieciešams nodrošināt mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi skolās.
Mēs atbalstīsim ikvienu ģimeni, kuras bērns mācīsies novada skolās, nodrošinot brīvpusdienas visiem novada izglītības iestāžu audzēkņiem.
Piešķirsim stipendijas novada attīstībai svarīgās nozarēs studējošajiem (piemēram, medicīnā).
Atbalstīsim sporta aktivitātes novadā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Izvērtējot vietējo uzņēmēju vajadzības, sniegsim atbalstu to konkurētspējas paaugstināšanai.
Rīkosim grantu konkursus uzņēmējdarbības uzsākšanai novadā.
Lauku teritorijās īpašas rūpes veltīsim zemniekiem. Atbalstīsim vēlmi nodarboties ar bioloģisko un netradicionālo lauksaimniecību un attīstīt lauku tūrismu.

MEDICĪNA UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Attīstīsim Preiļu slimnīcas darbību, pilnveidojot medicīnas pakalpojumu klāstu un kvalitāti. Par prioritāti izvirzīsim dienas stacionāra pilnveidi. Atbalstīsim veselības veicināšanas pasākumu organizēšanu, nodrošinot ārstu speciālistu konsultāciju pieejamību. Veicināsim asins donoru kustību, piešķirot pabalstus par asins ziedošanu Preiļu novada iedzīvotājiem. Veicināsim ģimenes ārstu pēctecības nodrošināšanu.
Pilnveidosim sociālās aprūpes centru darbu. Attīstīsim sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu personas dzīvesvietā.
Sadarbojoties ar citām organizācijām, sniegsim palīdzību maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem un cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijās.
Organizēsim subsidēto darba vietu izveidi skolu jauniešiem.

KULTŪRA UN RELIĢIJA
Izkopsim kultūras tradīcijas, atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un pensionāru aktivitātes.
Sveiksim novada iedzīvotājus, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu.
Materiāli atbalstīsim tradicionālās reliģiskās konfesijas novadā. Atbalstīsim Aglonas Bazilikas kā pasaules līmeņa svētvietas uzturēšanu.

VIDES LABIEKĀRTOŠANA
Vislielākās pūles veltīsim lauku ceļu, ceļmalu, ielu, daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas jautājuma risināšanai, piesaistot arī Eiropas Savienības projektu finansējumu. Ziemā organizēsim regulāru ceļu, ielu tīrīšanu.
Labiekārtosim un kopsim novada kapsētas.
Nodrošināsim līdzfinansējumu energoefektivitātes audita veikšanai un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE UN KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Regulāri organizēsim iedzīvotāju sapulces, sniedzot atskaites par paveikto un uzklausot idejas un ierosinājumus turpmākajiem darbiem. Organizēsim grantu konkursus iedzīvotāju grupu ideju realizācijai.
Nodrošināsim caurskatāmību pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumā.
Izvērtēsim pagastu pārvalžu un pašvaldības iestāžu darbības efektivitāti.

Aicināsim iedzīvotājus aktīvi iesaistīties novada darbībā un sakārtot vidi, kurā dzīvojam. Mēs visi esam atbildīgi par novada attīstību. Tikai vienots darbs būs Preiļu novada virzītājspēks!