"Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Raivis Ūzuls 1985 Ķeguma novada pašvaldība
2. Juris Saratovs 1962 Ikšķiles novada pašvaldība
3. Sandra Grunte 1970 Ogres novada izglītības pārvalde
4. Vladimirs Paškovičs 1980 Rīgas 92.vidusskola
5. Vita Volonte 1966 Lielvārdes novada dome
6. Tamāra Rubene 1979 SIA”RUTARE”
7. Ainars Puķītis 1966 Lielvārdes novada pašvaldība, Lielvārdes novada Sporta centrs
8. Kaspars Dumpis 1982 "Vētras 2"
9. Einārs Polis 1988 SIA Klinkmann LAT
10. Toms Blumbergs 2001 Students
11. Ligita Rūtenberga 1959 Ogres tehnikums
12. Jevgenijs Gavrilovs 1984 A/S Latvenergo
13. Linda Ozoliņa 1973 Ogres tehnikums
14. Gatis Račs 1980 SIA "MIRK group"
15. Artis Ločmelis 1989 SIA”D.Ločmeles zobārstniecības privātprakse”
16. Dace Māliņa 1982 Ķeguma novada pašvaldība
17. Zanda Vītola 1976 Ogres novada Sociālais dienests
18. Deniss Konstantinovs 1988 SIA Perfekt Būve
19. Anita Streile 1962 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs
20. Toms Bondars 1986 Sia Optic Guru
21. Linards Griķis 1994 Sia Orkla Latvija
22. Iluta Jansone 1990 Ķeguma novada pašvaldība
23. Artūrs Kovaļevskis 1997 Pašnodarbinātais
24. Fjodors Maļonkins 1953 Pensionārs
25. Gints Ločmelis 1987 SIA Graintrans
26. Madara Kivleniece 1991 SIA “Do It”
Jaunumi
Partijas programma
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas Ogres novadā. Mūsu komandā apvienojušies sava novada patrioti, pieredzējuši profesionāļi un zinoši dažādu nozaru speciālisti. Mēs izmantosim reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

PĀRVALDĪBA, SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
Sekmēsim novada teritorijas vienlīdzīgu attīstību.
Nodrošināsim labas pārvaldības principu ievērošanu pašvaldības kapitālsabiedrību un aģentūru darbībā.
Nodrošināsim sabiedrības līdzlemtu budžeta izstrādes procesu, plānojot konkrētu summu no pašvaldība budžeta.
Nodrošināsim investīciju plānošanu, budžeta resursu lietderīgu un racionālu izlietošanu.
Sadarbosimies ar novada sabiedrisko organizāciju padomēm.
Attīstīsim pašvaldības un iedzīvotāju efektīvu komunikāciju.
Nodrošināsim, ka pašvaldības pakalpojumi būs pieejami pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem.
Ieviesīsim Ogres novada iedzīvotāja karti visa novada teritorijā, lai veicinātu pašvaldības pakalpojumu pieejamību.
Ieviesīsim un attīstīsim jaunus e-pakalpojumus: 1) bibliotēkas un virtuālie asistenti kā komunikāciju centri ar pašvaldību, 2) pašvaldības pakalpojumu digitalizācija – sasaiste ar ‘latvija.lv’.

INFRASTRUKTŪRA, VIDE

Turpināsim ceļu infrastruktūras sakārtošanu.
Pilnveidosim pasākumus satiksmes dalībnieku drošībai uz ceļiem.
Attīstīsim veloceļu tīklu.
Atbalstīsim “transports pēc pieprasījuma” risinājuma ieviešanu.
Īstenosim vides pieejamības risinājumus cilvēkiem ar invaliditāti.
Atjaunosim un paplašināsim ielu apgaismojuma infrastruktūru.
Uzlabosim inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli.
Atbalstīsim mājokļu energoefektivitātes pasākumus.
Turpināsim attīstīt industriālās teritorijas.
Labiekārtosim parkus un atjaunosim brīvdabas estrādes, kā arī rekreācijas zonas.
Īstenosim kapsētu digitalizāciju un kvalitatīvu apsaimniekošanu.
Sakārtosim pašvaldības atkritumu laukumus.

IZGLĪTĪBA, SPORTS
Nodrošināsim pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakalpojumu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem.
Veicināsim pirmsskolu pieejamību, mazinot rindas.
Veicināsim mācību procesa digitalizāciju kvalitatīva izglītībai.
Attīstīsim modernu,pieejamu un iekļāujošo mācību vidi.
Veicināsim pārdomātu un efektīvu izglītības iestāžu telpu izmantošanu.
Nodrošināsim līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.
Līdzfinansēsim skolēnu nodarbinātības pasākumus un vasaras nometnes.
Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas un jauniešu centru darbību.
Veidosim kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu.
Atbalstīsim dažādu sporta veidu un sporta bāžu attīstību un pieejamību.
Labiekārtosim aktīvās atpūtas laukumus.
Atbalstīsim un veicināsim jauniešu organizācijas un biedrības, piemēram jaunsardzes kustību.

KULTŪRA, TŪRISMS
Saglabāsim vietējās kultūrvēsturiskās identitātes, kultūras mantojumu un tradīcijas.
Nodrošināsim pieminekļu uzturēšanu, izveidosim kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizēto datu bāzi.
Atbalstīsim amatiermākslu un tautas mākslas tradīcijas, veidosim tautas mākslas centru.
Īstenosim starptautiskus un valsts mēroga pasākumus.
Attīstīsim esošos un veidosim jaunus vides un atpūtas objektus.
Sekmēsim jaunu tūrisma maršrutu izveidi.
Īstenosim kultūras iestāžu ēku un aprīkojuma modernizāciju.

SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE
Nodrošināsim sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem.
Atbalstīsim audžuģimenes.
Attīstīsim sociālos pakalpojumus un nodarbinātības iepējas cilvēkiem ar invaliditāti.
Ieviesīsim jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Atbalstīsim veselību veicinošas aktivitātes dažādām mērķgrupām.
Nodrošināsim ģimenes ārstu prakšu telpu modernizāciju.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Attīstīsim pašvaldības sadarbību ar novada uzņēmēju biedrībām.
Atbalstīsim sociālo uzņēmējdarbību.
Labiekārtosim tirgus vietas un atbalstīsim „Zaļā tirgus” darbību.
Atbalstīsim prakses vietas jauniešiem novada uzņēmumos.
Ieviesīsim Grantu programmu jaunajiem uzņēmējiem.


SABIEDRISKĀ DROŠĪBA
Turpināsim attīstīt mūsdienīgu drošības sistēmu (videonovērošana, ugunsdrošība).
Pilnveidosim pašvaldības policijas darbu.
Veicināsim sadarbību ar zemessardzi.
Nodrošināsim civilās aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu.