Jaunā VIENOTĪBA

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Dace Kļaviņa 1976 Labklājības ministrija
2. Liene Cipule 1976 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
3. Raimonds Graudiņš 1981 Rīgas Centra humanitārā vidusskola
4. Armands Praličs 1968 Saimnieciskās darbības veicējs A.Praličs
5. Kaspars Bramanis 1979 ZS "TURBAS"
6. Ilze Kreišmane 1950 IK "Lielvārdes Novada Valodu Centrs"
7. Linards Liberts 1979 SIA "Sula"
8. Sarmīte Pugača 1962 Ķeguma novada pašvaldība
9. Ilgonis Rags 1958 SIA "Lāčplēša grauds"
10. Jānis Gunārs Rubenis 1942 pensionārs
11. Kristīne Liberta 1978 Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola"
12. Didzis Apsītis 1977 Ikšķiles novada pašvaldība
13. Lāsma Krūmiņa 1967 "Māras aptieka" Jumpravā
14. Mārtiņš Kaiva 1984 SIA “Ogres Namsaimnieks”
15. Arno Kuks 1974 Lēdmanes pamatskola
16. Liene Seržante 1985 Ķeguma komercnovirziena vidusskola
17. Silvija Avota 1959 Dots.365 SIA
18. Alis Balbārzdis 1957 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
19. Inese Babre 1976 Valsts kanceleja
20. Aina Murāne 1962 Ogres tehnikums
21. Ieva Rasima 1971 Ikšķiles vidusskola
22. Viesturs Meidrops 1973 SIA "Skrīveru dolomīts"
23. Indra Leja 1981 Lielvārdes novada pašvaldība
24. Aigars Neimanis 1968 AS "Stora Enso Latvija"
25. Didzis Bremze 1986 SIA "NORDE"
26. Igors Miglinieks 1964 BK Kijevas "Budivelnik"
Jaunumi
Partijas programma
Nākotnes redzējums.
Ogres novads - vienmērīgi apdzīvota, kvalitatīviem pakalpojumiem nodrošināta teritorija ar modernu centru - Ogres pilsētu un attīstītu novada pilsētu un ciemu pārklājumu.

Budžets.
Sabalansēts, ilgtermiņa attīstības plānojumā balstīts budžets nodrošina vienmērīgu investīciju apjomu visā novada teritorijā. Līdzdalības budžets sabiedrības projektu īstenošanai. Vietējiem uzņēmējiem draudzīga nodokļu politika, pārdomāta nodokļu atlaižu sistēma iedzīvotājiem.

Mūsu uzdevumi:

Infrastruktūras attīstība, novada plānošana.
Veicināt lauku teritoriju un ciemu apdzīvotību, uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu rašanos.
Uzlabot mobilitāti gan starp novada centru un apdzīvotām vietām, gan Rīgu.
Integrēt Zaļo kursu dzīves vides un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā.
Saglabāt vēsturisko mantojumu.
Veidot speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības attīstībai.
Īstenot vienotu novada ceļu/ielu remontu un uzturēšanas plānu.
Pašvaldības nekustamos īpašumus efektīvi izmantot pašvaldības funkciju izpildei, uzņēmējdarbības un nevalstisko organizāciju attīstībai.
Veidot jaunu, ietilpīgu autostāvvietu infrastruktūru blīvi apdzīvotās pilsētu vietās.
Veidot saieta vietas svētku svinēšanai un atpūtai katrā novada ciemā un pilsētā.
Pilnveidot gājēju un velo infrastruktūru.

Kultūra.
Saglabāt novada kultūras un vēstures bagātību, izceļot katras vietas nozīmību, vienojot cilvēkus kopīgos svētkos un tradīcijās.
No novada pilsētu un pagastu pārstāvjiem veidot novada kultūras padomi.
Plānveidīgi attīstīt kultūras objektus (estrādes, kultūras namus, muzejus, bibliotēkas, koncertzāles).

Izglītība, sports.
Nodrošināt:
pieejamu, kvalitatīvu izglītību, daudzpusīgas interešu, profesionālās ievirzes, mūžiglītības programmas;
pirmsskolas un pamatskolas izglītību tuvu mājām – katrā pilsētā un pagasta centrā;
vidējās izglītības apguvei dienesta viesnīcu pakalpojumus, stipendijas, naudas balvas par sasniegumiem;
atbalstu vecākiem skolēnu ēdināšanai, attālināto mācību īstenošanai;
jaunu pašvaldības bērnudārzu būvniecību un atbalstu privātajām izglītības iestādēm;
speciālās izglītības iestādi darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām;
izglītības digitalizāciju un jaunā izglītības satura ieviešanu;
cieņpilnu atalgojumu pedagogiem;
atbalstu bērnu, jauniešu un pieaugušo amatieru un profesionālajam sportam;
jaunu sporta infrastruktūras objektu izveidi;
finansējumu sporta klubiem.

Sociālā sfēra un veselības aprūpe.
Uzlabot veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību tuvāk dzīvesvietai.
Īstenot pārdomātu sociālās palīdzības politiku.
Nodrošināt daudzveidīgus sociālos pakalpojumus.
Nodrošināt un atbalstīt ģimenes ārstu prakšu un aptieku darbību novada pilsētās un pagasta centros, īpaši apņemoties gādāt par atbilstošu vides pieejamību.
Veidot Ogres rajona slimnīcu kā spēcīgu plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumu koordinācijas un saņemšanas centru novadā, t.sk. attīstot diagnostikas, plānveida, dienas stacionāra, rehabilitācijas un veselības profilakses pakalpojumus.
Pilnveidot Dienas centru pakalpojumus, atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām.
Nodrošināt atbalstu audžuģimenēm.

Dzīvokļu un komunālā saimniecība (mājokļu politika).
Veicināt investīciju piesaisti dzīvojamā fonda attīstībai.
Īstenot efektīvu komunālās saimniecības uzņēmumu un iestāžu pārvaldību, nodrošinot līdzvērtīgu pakalpojumu kvalitāti visā novadā.
Pilnveidot pašvaldības atbalstu ēku siltināšanas projektiem.
Veicināt dzīvojamo māju īpašnieku kopību iesaisti ēku apsaimniekošanā.
Attīstīt ūdenssaimniecības projektus, uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un izbūvējot kanalizācijas novadīšanas sistēmas.
Nodrošināt atbalstu mājokļu īrei speciālistu piesaistei.

Sabiedriskā kārtība un drošība.
Nodrošināt vienmērīgu operatīvo dienestu bāzes vietu pārklājumu un ātras reaģēšanas spējas visā novada teritorijā.
Izveidot modernu zvanu centru;
Izveidot vienotu, materiāli nodrošinātu pašvaldības policiju.
Pilnveidot videonovērošanas sistēmu.

Pārvalde.
Pārvaldes organizācijā vadīties no principiem – ekonomija, lietderība un efektivitāte.
Digitalizēt procesus.
Centralizēt administrāciju, tiešo pakalpojumu sniegšanu nodrošināt uz vietas pagastu centros un novada pilsētās.
Sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā konsultēties ar attiecīgo jomu sabiedriskajiem pārstāvjiem.
Atbalstīt nevalstisko organizāciju un sociālo uzņēmumu darbību, līdzfinansēt attīstības projektus.
Samazināt iedzīvotāju un uzņēmēju iesniegumu izskatīšanas laiku, ieviest Zaļos koridorus.