APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Edgars Logins 1964 Inženieru birojs "PROFECTO'', SIA
2. Kaspars Upaciers 1966 GASO, AS SABIEDRISKO ATTIECĪBU DAĻA
3. Ingūna Urtāne 1968 ĀDAŽU NOVADA BŪVVALDE
4. Jurijs Lanavojs 1964 Ogres novada sociālā dienesta dienas centrs "SAIME”
5. Juris Neretnieks 1963 KOLIBRI, mūzikas grupa
6. Arturs Rabčevskis 1980 Politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
7. Muntis Auns 1955 LATVIJAS UNIVERSITĀTES LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTS
8. Rolands Elksnītis 1977 PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS
9. Sandra Roga 1968 MADLIENAS VIDUSSKOLA
10. Aleksejs Gapejevs 1980 IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS JURIDISKAIS UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DEPARTAMENTS
11. Dina Sviķe 1983 TOPOPLĀNS, SIA
12. Valdis Miglāns 1964 ELPO BRĪVI, SIA
13. Alberts Jānis Liepiņš 1995 1 ENERGY, SIA
14. Ņina Bondare 1986 RUMBA, Zinātniskā ražošanas firma SIA
15. Alvis Rasims 1967 pensionārs
16. Viesturs Teicāns 1960 ĶEGUMA NOVADA DOME
17. Kārlis Ansons 1985 DEER, SIA
18. Aleksandrs Kašs 1953 pensionārs
19. Raimonds Vanags 1991 LIELVĀRDES REMTE, SIA
20. Aivis Pilābers 1985 TOPOPLĀNS, SIA
21. Mareks Auziņš 1978 LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA UN BALETS, VSIA
22. Edgars Klinsons 1975 SP4CAR, SIA
23. Valdis Pīterāns 1966 KVARTUS, SIA
24. Kaspars Grīnbergs 1984 IKŠĶILES NOVADA DOME
25. Sergejs Serafimovičs 1966 IK SEZIS
26. Gints Ziemelis 1968 ORANGE ARTWORK, SIA
Partijas programma
Politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. Mūsu vairāk kā divpadsmit gadu pieredze, pārstāvot iedzīvotājus dažādās Latvijas novadu pašvaldībās, norāda, ka iedzīvotāju labklājības pamats ir:
• vispusīgi informēts iedzīvotājs;
• zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama kopiena – pagasts, ciems, pilsēta;
• iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.
Bet!
Šobrīd trūkst pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņas starp iedzīvotāju, kopienu un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņpilni uzklausīti viedokļi, patiesā informācija netiks slēpta vai sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti un realizēti projekti, respektējot iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti.
Ko darīt?
• Jāsāk ar pilnu novada auditu.
• Iesaistot iedzīvotājus un kopienas, izveidojot pagastu, ciematu un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas, jāizstrādā reāla jaunā novada attīstības stratēģija, teritorijas plānojums un novada saistošie noteikumi.
• Jāizveido informācijas apmaiņas sistēma - iedzīvotājs, kopiena, pašvaldība - izmantojot pagastu un ciematu pārvaldes, interneta resursus un sociālos tīklus. Tikai vispusīgā informācijas vidē mēs varam rūpēties par savu un līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, nodrošināt izglītības pieejamību, sakārtot infrastruktūru un kopt kultūras mantojumu.
• Viens no galvenajiem uzdevumiem ir saliedēt Lielvārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles novadu iedzīvotājus, vienlaicīgi respektējot katras iedzīvotāju kopienas ekonomiku un kultūrvidi. Jo tieši kultūra ir kopienas garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas pāriet no paaudzes paaudzē. Kultūra ir ne tikai māksla, dziesma, deja un literatūra, bet arī dzīves veids, kopā pastāvēšanas veids, vērtību sistēma, tradīcijas un uzskati.
• Izmantojot jaunā novada priekšrocības – teritoriāli lielākais novads Latvijā, tīra vide, dzelzceļš, vairākas Valsts nozīmes automaģistrāles, Daugava, Rīgas tuvums, spēkstacija - jāturpina piesaistīt investīcijas un veicināt vietējo uzņēmējdarbību - izveidot uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta infrastruktūru un mazā biznesa veicināšanas programmas. Tieši spējīgi uzņēmēji, kas seko savām interesēm un var reāli novērtēt iespējas, ir ekonomisko procesu galvenie virzītāji. Tāpēc jārada labvēlīga vide privātā kapitāla darbībai novada tautsaimniecības attīstības interesēs un jāsašaurina darbības, ko pašvaldība veic kā komersants. Situācijā, kad neviens uzņēmējiem naudu vairs nedāvinās, būs jāveido attīstības projekti, kas varētu kvalificēties pozitīvai naudas plūsmai un varētu atražot investēto naudu, respektīvi, spēt šo naudu aizņemties un arī atdot. Iedzīvotājiem ir jāsāk domāt par to, kā saimniekot situācijā, kad būs nevis jāsaņem, bet jāsniedz palīdzība.
• Lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un vienlaicīgi mazinātu administratīvo aparātu un izdevumus, pašvaldībai, rūpīgi izvērtējot un kontrolējot, vairāku funkciju un pakalpojumu veikšanai vajadzētu ņemt ārpakalpojumu (komunālie pakalpojumi, privātie bērnudārzi un sākumskolas, sporta komandas un sporta infrastruktūras objekti).
• Naudai jāseko bērnam, lai vienlīdzīgi saņemtu bērnudārza vai auklītes pakalpojumu.
• Jāsaglabā mazās skolas tādā kvalitātē, lai to beidzēji bez problēmām varētu turpināt mācības ikvienā Valsts vidējās izglītības iestādē, novada vidusskolu absolventi spētu turpināt studijas izvēlēto augstskolu programmās.
• Atbalstot tautas sporta aktivitātes un veselības veicināšanas pasākumus, plānveidīgi jāattīsta aktīvās atpūtas centri visā novadā.
• Jāturpina kopt un attīstīt iedzīvotāju un tūristu iecienītās apskates un atpūtas vietas - novada lepnumu - Daugavu, Meinarda salu Ikšķilē, Ogres Zilos kalnus, Ķeguma spēkstaciju, Lielvārdes parkus, kā arī muzejus, ievērojamu cilvēku un notikumu piemiņas vietas.
• Loģiski jāsakārto sabiedriskā transporta maršruti starp pagastiem, ciematiem un pilsētām.
• Jāuzlabo novada publiskā infrastruktūra - ielas, pagalmi, ietves, nojumes autobusu pieturvietās, plaši stāvlaukumi pie dzelzceļa stacijām.
• Īpaša uzmanība jāpievērš rūpēm par senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un problēmās nonākušiem līdzcilvēkiem.

Mēs esam par pašvaldību, kas kalpo iedzīvotājam.
IEDZĪVOTĀJI balso par tiem, kuri kalpos iedzīvotājiem.