Jaunā konservatīvā partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Evita Pētersone 1973 Profesionālās izglītības kompetences centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
2. Rihards Valtenbergs 1954 Zemnieku saimniecība "Valti", Skrundas pagasts
3. Jānis Brūveris 1972 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Urbumiņš Pluss"
4. Romāns Ernsons 1975 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LASERN"
5. Ojārs Martinsons 1959 Mājsaimnieks
6. Gints Zvirbulis 1983 Centrālās statistikas pārvaldes Statistikas datu apstrādes departamenta Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
7. Aivars Bērics 1965 Zemnieku saimniecība "Apškalni"
8. Ilmārs Beiers 1945 Pensionārs
9. Ilga Pranča-Hartingera 1966 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maras Manor"
10. Madars Viļums 1983 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMK"
11. Edgars Paculs 1986 Sabiedrība ar Īerobežotu atbildību "Stetsona Plus", kafejnīca "Rančo"
12. Niks Danenbergs 1992 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
13. Jānis Kārkliņš 1968 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurbads un Ko"
14. Rolands Roze 1977 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Isliena V"
15. Jānis Uzulēns 1988 Zemnieku saimniecība "Jokas"
Jaunumi
Partijas programma
Mērķis – godīgas, uz iedzīvotāju vērstas pārvaldes izveide, kuras pamatā ir pilnīga atklātība, skaidru un motivētu lēmumu pieņemšana.

Pārvalde
• Nodrošināsim pilnīgu atklātību jaunās novada domes darbā un “savējo” izskaušana darba vietu konkursos;
• Ievērosim labas pārvaldības principus;
• Organizēsim godīgus un caurskatāmus pašvaldības iepirkumus;
• Pārskatīsim pašvaldības deliģēšanas līgumus;
• Izskaudīsim nesaimnieciskās rīcības budžetā;
• Saglabāsim esošās pagastu pārvaldes. Uzlabosim novārtā atstāto ciematu iedzīvotāju labklājību un pakāpenisku ienākuma nodokļa atgriešanu pagastiem;
• Iedzīvotāju rīcības grupu iesaiste svarīgu jautājumu un problēmu risināšanā.

Uzņēmējdarbība
• Jaunajiem uzņēmējiem infrastruktūras, investīciju, NIN atlaides;
• Biznesa kvartālu, noliktavu telpu, biznesa centru attīstība;
• Uzturēsim pašvaldībā un pašvaldību kapitālsabiedrībās stingru iepirkumu kārtību;
• Atbalstīsim mājražotājus, mazos un vidējos uzņēmumus, vietējos pakalpojumu sniedzējus un ražotājus.
• Sadarbība ar Zemessardzi infrastruktūras attīstīšanai “Mežainē”.


Sociālā palīdzība, veselība, atbalsts ģimenēm
• Atbalstīsim vientuļos seniorus, maznodrošinātos un trūcīgos iedzīvotājus;
• Atbalstīsim senioru mūžizglītību un aktivitātes;
• Gādāsim par ģimenes ārstu prakšu vai mobilo punktu pieejamību;
• Nodrošināsim bezmaksas transportu skolēniem, pensionāriem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;
• Nodrošināsim drošu, no azartspēlēm un atkarībām brīvu novadu.

Ceļu infrastruktūra, transports, mājokļi
• Sakārtosim pašvaldības autoceļus, ielu infrastruktūru, apgaismojumu, velo ceļu un pastaigu takas;
• Uzlabosim grants ceļu kvalitāti pēc 12 punktu sistēmas;
• Atbalstīsim sadarbību ar uzņēmējiem pagastu ceļu sakārtošanā un uzturēšanā;
• Mainīsim sabiedriskā transporta sistēmu visā novadā, veicinot iedzīvotāju mobilitāti, sabiedrībai svarīgu punktu savienošanu;
• Sabiedriskā transporta sistēmas maiņa visā novadā- kvalitāte, pasažieru ērtības, videi draudzīgs pārvadājums, ērts ģimenēm ar bērniem, velobraucējiem un cilvēkiem ar kustības traucējumiem;
• Sabiedriskā transporta pakalpojumus un maršrutu pārklājumu organizēsim tā, lai nodrošinātu visu apdzīvoto vietu sasniedzamību;
• Uzlabosim satiksmes gājēju drošību pilsētās un pagastos, pārskatot gājēju pāreju izvietojumu;
• Nodrošināsim centralizētās kanalizācijas un ūdensvada ierīkošanu visa novada apdzīvotajās vietās;
• Atjaunosim pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo fondu, attīstīsim un labiekārtosim bijušo dārzkopības teritorijas;
• Atbalstīsim mājokļu būvniecību un renovāciju.

Izglītība
• Gādāsim visiem bērnudārza bērniem bezmaksas brīvpusdienas;
• Saglabāsim esošās izglītības iestādes un sekmēsim izglītības līmeņa celšanu;
• Pārskatīsim skolotāju un skolotāju palīgu atalgojumu;
• Mūsdienīgas un kvalitatīvas mācību vides nodrošināšana vienlīdzīgi visā novadā;
• Veicināsim kadetu skolas attīstību Rudbāržu pagastā un sadarbosimies ar PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu;
• Veicināsim attālinātu mūžizglītības prasmju apguvi, izveidojot e-piekļuves punktus.

Tūrisms
• Attīstīsim transporta plūsmas plānošanu, stāvvietu ierīkošanu, kemperu parku izveidi;
• Organizēsim tūristu plūsmas novirzīšanu uz pagastiem, rīkojot dažādus pasākumus, sekmējot tūrisma sezonas pagarināšanu;
• Tūristiem draudzīga Ventas Senlejas;
• Veicināsim pilsētu un pagasta tirdziņu tradīciju iedzīvināšanu un ikdienas tūristu tirdziņu ieviešanu;
• Ielu tirdzniecības maksas samazināšana.

Vide
• Atbalstīsim Zaļo kursu atkritumu apsaimniekošanā;
• Veicināsim graustu un vidi degradējošo ēku, būvju, teritoriju sakārtošanu un attīstīšanu;
• Vienlīdzības princips ietvju un īpašumam pieguļošo teritoriju sakopšanai – maksā visi vai neviens;
• Venta cilvēkiem un dzīvotnēm.

Pilsoniskā līdzdalība
• Sadarbosimies ar Kurzemes NVO centru;
• Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas;
• Atbalstīsim finansējumu vietējo iedzīvotāju iniciatīvu projektiem.

Kultūra, sports
• Rūpēsimies par esošo pašdarbības kolektīvu saglabāšanu un atbalstīsim jaunu veidošanu;
• Sekmēsim tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, stiprinot piederību konkrētai vietai, etniskai grupai;
• Atbalstīsim jaunu tradīciju iedzīvināšanu novadā;
• Atbalstīsim Suitu kultūrtelpas attīstību un popularizešanu Eiropā;
• Pilnveidosim sporta bāzes pagastos un izveidosim publiskos āra sporta laukumus;
• Īstenosim tautas sporta attīstības stratēģiju visām sabiedrības grupām, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sniedzot finanšu atbalstu pēc vienotiem kritērijiem.

LAI RITMĀ PUKST KURZEMES SIRDS!