Jaunā konservatīvā partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Māris Kaijaks 1962 "Tiesu namu aģentūra" SIA
2. Ilgvars Brakovskis 1972 Rīgas dome
3. Agita Krastiņa 1973 “Viesmīlības projekti” SIA
4. Kaspars Kalnmeiers 1974 “Latvijas Valsts ceļi” VSIA
5. Normunds Hāze 1967 „Ceļu un Tiltu Būvuzraugs” SIA
6. Eižens Slava 1988 "Data Visualization Software Lab" SIA
7. Rihards Pētersons 1952 Latvijas Mākslas akadēmija
8. Arturs Teihmanis 1987 Pumpuru vidusskola
9. Raimonds Dūda 1981 "Mobility Asset Management" SIA
10. Jadviga Neilande 1971 "T&D Advance" SIA
11. Ojārs Šimanovskis 1978 Rīgas dome
12. Ronalds Grīnvalds 1967 Kopnodibinājums "Sanatorija Belorusija"
13. Ilona Kaijaka 1975 "Namejs 1" SIA
Jaunumi
Partijas programma
Jaunā konservatīvā partija ir mūsdienīgi konservatīva partija kas, balstoties uz laika gaitā pārbaudītām vērtībām, veido modernu, uz attīstību vērstu nākotni.
Mēs iestājamies par Jūrmalas ilgtspējīgu un inovatīvu attīstību, saudzējot tās dabu un ekoloģiju, saglabājot arhitektūras un kultūrvēsturiskās tradīcijas, padarot pilsētu pievilcīgu pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī iekārojamu galamērķi dabas, kultūras un atpūtas tūristiem.
Jūrmalā ir jānodrošina efektīva, kompakta, uz pilsētas iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām orientēta vietējā pārvalde, kas panākama ar uzticēšanos, atklātību, personisku atbildību, līdzdalību, tiesiskumu un korupcijas izskaušanu.

Pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana
Aktivizēsim atklātu pilsonisko dialogu, veidojot ciešu sadarbību ar aktīvajiem pilsētas iedzīvotājiem un sabiedriskām organizācijām, ne tikai uzklausot to ieteikumus, bet arī iesaistot iedzīvotājus lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.
Ieviesīsim līdzdalības budžetu, tādejādi ļaujot sabiedrībai tieši noteikt, kam tērēt daļu no Jūrmalas budžeta. Šim mērķim mēs atvēlēsim 1 miljonu eiro katru gadu.

Nekustamo īpašumu jomas sakārtošana
Ar 2022. gadu noteiksim 90% atlaidi visai nekustamā īpašuma nodokļa summai ikviena Jūrmalnieka primārajam mājoklim- ne tikai zemei, kā tas bijis līdz šim.
Degradēti īpašumi ir nekavējoties sakopjami, juceklīgā apbūves politika pārtraucama, jauna apbūve kāpās – aizliedzama.
Saprātīga, kvalitatīva Jūrmalas ielu, komunikāciju, gājēju un velosipēdistu ceļu remonta un izbūves darbu organizēšana, nodrošinot uzsākto būvdarbu operatīvu izpildi kā prioritāti, vienlaikus panākot sabiedrības ērtību un drošības nodrošināšanu visu būvdarbu veikšanas laikā.

Godīga un saprotama pārvalde
Ikvienam jūrmalniekam ir jāzina, ka viņa nodokļos samaksātā nauda tiek tērēta lietderīgi un saprotami, tādēļ:
-veiksim pašvaldības struktūras un amatu funkciju auditu, saistošo noteikumu revīziju, izslēdzot tādas funkcijas un likvidējot amatus, kas ir lieki, nelietderīgi vai dublējas;
- veiksim Jūrmalas budžeta auditu, pārskatīsim izdevumu struktūru un investīciju lietderību;
-panāksim pārvaldes struktūru un kapitālsabiedrību iepirkumu prognozējamību un caurspīdīgumu;
- izveidosim Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju, uzlabosim Pašvaldības policijas atalgojumu un dienesta nodrošinājumu, tās darbā uzsvaru liekot uz prevenciju, ne sodīšanu.
Pieņemot lēmumus tiks nodrošināts samērīgums starp privātpersonu un sabiedrības interešu ievērošanu. Labas pārvaldības principu piemērosim likuma „robu” aizpildīšanai, tiesību normu labošanai un tulkošanai ar mērķi palīdzēt, ne aizliegt.

Izglītība
Izglītības finansēšanā mainīsim esošo kārtību - līdzekļus ieguldīsim cilvēkos un tehnoloģijās, ne betona mūros.
Izveidosim skaidru un saprotamu pedagogu motivācijas programmu, tā uzsākot virzību uz izcilas izglītības nodrošināšanu Jūrmalā.
Atbalstīsim ar darba algas līdzfinansējumu jauniešus, kuri izteiks vēlmi strādāt vasaras mēnešos, veicināsim dienas nometņu izveidi skolas brīvlaikos.
Atbalstīsim neformālo izglītību, sekmējot atbildīgas, radošas un lemtspējīgas jaunās paaudzes attīstību.

Ērta dzīves vide
Nodrošināsim Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutos bezmaksas pārvietošanās iespējas ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim.
Savienosim visas pilsētas daļas ar kvalitatīvu veloinfrastruktūru, izveidojot jaunus un uzlabojot esošos velo celiņus.
Sakārtosim pašvaldībai piederošās teritorijas - daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus, piebraucamos ceļus, bērnu spēļu un sporta laukumus un citas teritorijas.
Rūpēsimies par Jūrmalas unikālo pludmaļu, kāpu, mežu un Lielupes krastu dabas saglabāšanu, atbalstīsim iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju iniciatīvas ekoloģijas un vides saglabāšanā, sekmēsim pilsētas ilgtspējīgu attīstību ieviešot inovatīvas tehnoloģijas vides kvalitātes uzlabošanai.

Videi draudzīga uzņēmējdarbība
Sadarbosimies ar uzņēmējiem, uzklausot un sadzirdot to viedokļus, kopēji veidojot un īstenojot pilsētas attīstības stratēģiju, veicinot attīstību un jaunuzņēmumu rašanos, jaunu darba vietu izveidi.
Atbalstīsim uzņēmumus, kas rada pievienoto vērtību neapdraudot dabas un ekosistēmu kvalitāti un apjomu, izveidojot to attīstībai pilsētas nodrošinātu infrastruktūru un nosakot finansiālus atvieglojumus darbības sākuma periodā.
Sekmēsim un atbalstīsim sociālo uzņēmumu izveidi un darbību, veidojot partnerattiecības ar sociālajiem uzņēmumiem.
Atvieglosim administratīvo slogu un nodrošināsim iestāžu labvēlīgu attieksmi ikvienai atbalstāmai iniciatīvai.