Jaunā VIENOTĪBA

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Uldis Ainārs 1975 Centrālā statistikas pārvalde
2. Sarmīte Balode 1961 Jelgavas novada pašvaldība, Elejas vidussskola
3. Artūrs Semjonovs 1985 Ozolnieku novada pašvaldība
4. Ainārs Sviklis 1965 Valsts izglītības satura centrs
5. Irēna Rituma 1961 Baholdinas Anastasijas ģimenes ārsta prakse
6. Lilita Leoho 1956 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola
7. Mārīte Skrinda 1961 Ozolnieku Tautas nams
8. Iveta Balode 1970 Jelgavas 4.vidusskola
9. Ģirts Landsmanis 1977 SIA Firma "KONSTANTS"
10. Uldis Feldmanis 1976 Nacionālie bruņotie spēki
11. Anna Lece 1956 SIA "HCT Automotive"
12. Ivita Lejava-Majore 1974 Elejas vidusskola
13. Oskars Šmeliņš 1963 Biedrība "Pasaules latviešu klaidoņu brālība"
14. Vera Veidliņa 1956 Zemnieku saimniecība "Putriņas"
15. Karīna Ineta Kokina 1994 Ozolnieku novada Sociālais dienests
16. Gita Ērgle 1992 SIA "Ursus Forwarding"
17. Linda Feldmane 1981 Zemnieku saimniecība "Līgo"
18. Arnis Ozols 1949 SIA 'NAMEJS PLUSS'
19. Edgars Balodis 1960 ZS Indrāni 1
20. Toms Āboliņš 1992 Jelgavas novada pašvaldības, Platones pagasta Lielvircavas Kultūras nams
21. Ainārs Kākers 1972 Ozolnieku vidusskola
22. Pēteris Stepiņš 1973 SIA "AKG THERMOTECHNIK LETTLAND"
Jaunumi
Partijas programma
DROŠĪBA
LABKLĀJĪBA
IZGLĪTĪBA

jaunajā Jelgavas novadā

Mēs gribam redzēt Latviju un jauno Jelgavas novadu - plaukstošu, drošu un pārtikušu. Mēs esam par jauno Jelgavas novadu, kurā ikviens lepojas ar radošu, izglītotu un darbīgu sabiedrību, stiprām ģimenēm, laimīgiem cilvēkiem, un kur ikviens jūtas droši par savu un bērnu nākotni, darbu un atbalstu grūtā brīdī. Lai ikviens ir pārliecināts par valsts un pašvaldības spēju uzklausīt un aizsargāt savus iedzīvotājus un nacionālās intereses.
Mēs esam par visu novada teritoriju līdzsvarotu attīstību, dzīves vides uzlabošanu katrā pagastā.

IELAS, CEĻI UN SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Apzināmies, ka sakārtotas ielas un ceļi ir priekšnoteikums teritoriju attīstībai, tāpēc izmantosim dažādu fondu finansējumu, Valsts kasē pieejamos aizdevumus un pašvaldības budžeta līdzekļus to sakārtošanai.
Ielu un ceļu rekonstrukciju veiksim caurspīdīgi, ievērojot loģiskas pēctecības principu komunikāciju tīklu izbūves un ceļu seguma atjaunošanas darbos.
Turpināsim gājēju celiņu izbūvi, paplašināsim ielu apgaismojuma tīklu, plānojot šādus projektus visos pagastos.
Rūpēsimies, lai sabiedriskais transports būtu pieejams visiem novada iedzīvotājiem kā prioritāti izvirzot iespēju nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai pie ārsta.
Sakārtosim pašvaldības iekšpagalmu ceļa segumu, iedzīvotāju automašīnu stāvlaukumus.

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN DAUDZDZĪVOKĻU NAMU APSAIMNIEKOŠANA
Piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, paplašināsim ūdensvada un kanalizācijas tīklus, uzlabosim dzeramā ūdens kvalitāti, veiksim notekūdeņu savākšanu un attīrīšanas ietaišu ierīkošanu un modernizāciju novada ciemos.
Sniegsim atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu namu siltināšanas procesā.
Strādāsim, lai komunālo pakalpojumu tarifi būtu pamatoti un iedzīvotājiem saprotami.

SOCIĀLĀ POLITIKA
Veidojot sociālā atbalsta sistēmu jaunajā Jelgavas novadā, saglabāsim labāko praksi no Ozolnieku novada. Nesamazināsim bērnu piedzimšanas pabalsta apmēru, saglabāsim brīvpusdienas, atbalsta līmeni ārstniecībai u.c. No Jelgavas novada pārņemsim labās idejas atbalsta pasākumu nodrošināšanā personām ar invaliditāti un citām sociāli neaizsargātajām grupām.
Pilnveidosim uzsāktās sociālā atbalsta programmas daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, maznodrošinātajiem, senioriem, jaunajām ģimenēm, bērniem un citām iedzīvotāju grupām.
Nodrošināsim novada iedzīvotājiem iespēju izmantot pašvaldības iestāžu sniegtos pakalpojumus un infrastruktūru uz atvieglotiem nosacījumiem.

KULTŪRA UN SPORTS
Uzskatām, ka ļoti svarīgi, lai katrā ciemā būtu attīstīta kultūras un sporta infrastruktūra.
Stiprināsim sporta tradīcijas, popularizēsim sportisku un veselīgu dzīvesveidu, pilnveidosim sporta bāzes un atbalstīsim labākos sportistus.
Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu un sporta klubu darbību, kā arī kultūras un sporta pasākumus pagastos, veicinot iedzīvotāju aktivitātes, veselīgu dzīvesveidu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.
Popularizēsim aktīvā tūrisma iespējas jaunajā Jelgavas novadā. Paplašināsim velo maršrutus visā jaunajā Jelgavas novadā.

IZGLĪTĪBA UN JAUNATNES LIETAS
Piešķirsim stipendijas novada skolēniem par izcilām sekmēm mācībās. Izveidosim pašvaldības stipendiju programmu novada jauniešiem, kuri turpina izglītoties augstskolās.
Veidosim optimālu izglītības iestāžu tīklu, lai racionāli izmantotu finanšu līdzekļus, nodrošinot pirmsskolas izglītību un pamatizglītību tuvu bērna dzīvesvietai, vidējo un profesionālo izglītību spēcīgās vidusskolās.
Turpināsim renovēt izglītības iestāžu ēkas un veiksim teritoriju labiekārtošanu.
Attīstīsim sadarbību ar darba devējiem un nozaru profesionāļiem, nodrošinot iespējas iegūt konkurētspējīgu izglītību visos līmeņos mūža garumā.
Novadu pagastos labiekārtosim bērnu spēļlaukumus un aktīvās atpūtas vietas.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Veidosim labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un privāto investīciju piesaistei.
Ieklausīsimies novada uzņēmējos gan ikdienā, gan veidojot pašvaldības investīciju programmas.
Sekmēsim sociālo uzņēmumu izveidi un darbību, iesaistot sabiedrību sociālo problēmu risināšanā.