"Latvijas attīstībai"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Elīna Serkova 1986 SIA Jēkabpils ūdens
2. Aivars Kraps 1975 Jēkabpils pilsētas pašvaldība
3. Broņislavs Ivanovskis 1956 SIA Hektors
4. Jānis Raščevskis 1954 Saukas dabas parka biedrība
5. Raits Sirmovičs 1953 Jēkabpils pilsētas pašvaldība
6. Juris Līcis 1965 Jēkabpils pilsētas pašvaldība
7. Jānis Ščerbickis 1966 SIA Jēkabpils autobusu parks
8. Signe Bērziņa 1995 Jēkabpils pilsētas pašvaldība
9. Anda Ķiploka 1962 Jēkabpils novada pašvaldība
10. Raimonds Spēks 1981 Krustpils novada pašvaldība
11. Ilona Salmiņa 1968 Jēkabpils 2.vidusskola
12. Silvija Bērziņa 1954 Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde Zvaniņš
13. Valdis Vizulis 1995 Jēkabpils sporta skola
14. Māris Trušelis 1982 Biedrība sporta klubs Jēkabpils Lūši
15. Aija Vetere 1978 SIA Jēkabpils autobusu parks
16. Inese Berķe 1958 Jēkabpils Vēstures muzejs
17. Normunds Teicāns 1963 SIA Margret Gaļas nams
18. Aigars Spēks 1966 SIA Jēkabpils piena kombināts
19. Vladimirs Larionovs 1953 LL KU Viadukts SIA
20. Aivija Vītola 1967 SIA Jēkabpils ūdens
21. Māris Vlazņevs 1989 SIA Jēkabpils reģionālā slimnīca
22. Solvita Geduša 1973 Krustpils novada pašvaldības aģentūra Jaunāmuiža
Jaunumi
Partijas programma
Latvija nav tikai Rīga!
Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Jēkabpils novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

Laba pārvaldība un sabiedrības iesaiste
Pašvaldības darbs tiks organizēts ievērojot labas pārvaldības principus. Mēs būsim atvērti iedzīvotāju iniciatīvām: iesaistīsim sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesos, veidosim līdzdalības budžetu. Domes vadība personiski sekos līdzi lielāko būvniecības un projektu ieviešanas procesam, ik mēnesi apmeklējot objektus klātienē visa novada teritorijā.

Ģimenes un bērni
Mēs veicināsim vidi, kurā ģimenes ar bērniem saņem atbalstu, drošību un izaugsmes iespējas. Pirmsskolas izglītības iestādēs Jēkabpils novadā deklarētiem bērniem un 1.-9. klašu skolēniem nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu. Atbalstīsim bezmaksas nodarbības peldēšanā sākumskolas skolēniem. Nodrošināsim stipendijas medicīnas un pedagoģijas studentiem. Ieviesīsim stipendiju 50 EUR mēnesī, skolēniem, kuriem vidējais vērtējums semestrī ir vismaz 9 balles. Piešķirsim naudas balvas valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem līdz 1000 EUR. Finansēsim vasaras nometnes, atbalstīsim jauniešu darbu vasarā. Nodrošināsim transportu bērnu nokļūšanai skolā un attālākajos novada bērnudārzos.

Izglītība un bērnudārzi
Veidojot izglītības jomu novadā, mūsu prioritāte būs izglītības kvalitāte. Rūpēsimies, lai novada bērni mācītos sakārtotās, labi aprīkotās skolās. Tiecoties uz izglītības jomas izaugsmi, veicināsim jaunu pedagogu iesaisti profesijā, izveidosim pedagogiem jaunas motivācijas programmas. Domājot par mazākajiem novadniekiem, palielināsim bērnudārzu pieejamību, tos labiekārtosim, ieviešot modernu aprīkojumu, sporta, izklaides takas. Nodrošināsim fizioterapeita nodarbības bērnudārzos.

Sociālā aizsardzība, veselība un sports
Sociālai jomai mēs atvēlēsim vairāk finansējuma, radīsim jaunus atbalsta veidus. Nestrādājošiem pensionāriem nodrošināsim vienreizēju atbalstu 50 EUR gadā zāļu iegādei. Senioriem finansēsim peldbaseina apmeklējumu, nodrošināsim 100% atlaidi novada sabiedriskajā transportā, nekustamā īpašuma atlaidi, kā arī 1 brīvbiļeti gadā uz maksas novada kultūras pasākumu. Vientuļo senioru atbalstam ieviesīsim drošības pogu sistēmu. Piesaistīsim investīcijas pansionātu rekonstrukcijai. Rūpēs par iedzīvotājiem ar ierobežotu kustību spēju, izveidosim jaunu aprūpes programmu. Veicināsim sporta komandu veidošanos, nodrošināsim bezmaksas sporta nodarbības bērniem un pieaugušajiem.

Uzņēmējdarbība un investīcijas
Spēcīgi uzņēmēji sekmēs novada attīstību. Uzņēmēju atbalstam mēs piesaistīsim investīcijas degradēto teritoriju sakārtošanai, piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, kā arī organizēsim grantu konkursu biznesa uzsākšanai. Stiprinot sadarbību, organizēsim regulārus domu apmaiņas un uzņēmējus izglītojošus pasākumus.

Labiekārtota novada vide
Sakārtota transporta infrastruktūra ir priekšnosacījums iedzīvotāju mobilitātei un novada centru sasniedzamībai, tādēļ mēs īstenosim ceļu sakārtošanas programmu. Līdztekus labiekārtosim mikrorajonus un lauku ciematus. Tiks sakārtoti tūrisma, kultūras objekti, radīti jauni piedāvājumi. Jaunajām ģimenēm būvēsim mājas. Turpināsim rekonstruēt Jēkabpils reģionālo slimnīcu un iegādāsimies jaunu aprīkojumu. Svētkos nodrošināsim pievilcīgu vides noformējumu.

Strādājot kopā ar partijas “Latvijas Attīstībai” Eiropas Parlamenta, Saeimas deputātiem, ministriem, biedriem, mēs veidosim Jēkabpils novadu par jaudīgu pašvaldību, kurā izvēlas dzīvot, strādāt un investēt.