APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Alfons Žuks 1966 Viesītes novada pašvaldība
2. Jānis Vanags 1966 Aknīstes novada pašvaldība
3. Iveta Līce 1963 I.Līces ģimenes ārsta prakse
4. Lāsma Prande 1963 Aknīstes novada pašvaldība
5. Aigars Godiņš 1958 Jēkabpils Tautas nams
6. Juris Ratnieks 1975 Viesītes novada pašvaldība
7. Daina Vītola 1964 Viesītes novada pašvaldība
8. Jānis Gavars 1964 Aknīstes novada pašvaldība
9. Sanita Lūse 1969 Viesītes novada pašvaldība
10. Ināra Sankauskaite 1969 LLKU SIA "Viadukts"
11. Edmunds Zvaigzne 1998 Jēkabpils sporta skola
12. Evita Jasāne 1990 Aknīstes novada pašvaldība
13. Gatis Puzāns 1986 Viesītes novada pašvaldība
14. Ziedīte Bimšteine 1961 SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs
15. Eva Joča 1981 Jēkabpils mākslas skola
16. Dainis Černauskis 1960 Viesītes novada pašvaldība
17. Rima Bludze 1954 Aknīstes novada pašvaldība
18. Anatolijs Kvitkovs 1966 Viesītes novada pašvaldība
19. Jurijs Turļuks 1971 SIA Āres J&T
20. Roberts Orups 1954 Viesītes vidusskola
21. Agnese Vilcāne 1975 SIA Sedumi
22. Valdis Banders 1964 Saukas pagasta KS Ritenis
Partijas programma
Politiskās partijas “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” programma
2021.gada pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā
Politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir par saprātīgām reformām, bet kategoriski iebilstam šādai administratīvi teritoriālai reformai, kas pēc būtības ir teritoriju pārdale, centralizācija un lauku iznīcināšana.
Iedzīvotāju labklājības pamats ir:
• vispusīgi informēts iedzīvotājs;
• zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama kopiena – pagasts, ciems, pilsēta;
• iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.
Mūsu partijas uzdevums ir - panākt pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņu starp iedzīvotāju, kopienu un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņpilni uzklausīti viedokļi, patiesā informācija netiks slēpta vai sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti un realizēti projekti, respektējot iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti.
Kā to izdarīt? - Iesaistot iedzīvotājus un kopienas, izveidojot pagastu, ciematu un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas, jāizstrādā reāla jaunā novada attīstības stratēģija, teritorijas plānojums un novada saistošie noteikumi.
Viens no galvenajiem mērķiem ir konsolidēt Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu iedzīvotājus, vienlaicīgi respektējot katras iedzīvotāju kopienas kultūrvidi un ekonomiskās izaugsmes virzienus:
Kultūrvide ir kopienas garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas pāriet no paaudzes paaudzē. Kultūra ir ne tikai māksla, dziesma, deja un literatūra, bet arī dzīves veids, kopā pastāvēšanas veids, vērtību sistēma, tradīcijas un uzskati. Mūs vieno apņemšanās saglabāt Sēlijas kultūrvēsturiskā novada identitāti, veicināt tā attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības.
Izmantojot novada priekšrocības - tīra vide, liela teritorija, dzelzceļš, autoceļu tīkls - jāturpina piesaistīt investīcijas un veicināt vietējo uzņēmējdarbību - izveidot uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta infrastruktūru un mazā biznesa veicināšanas programmas.
Ko mēs darīsim?
• atbalstīsim vienlīdzīgu un taisnīgu pašvaldības finansiālo resursu sadali starp novada pilsētām un pagastiem;
• turpināsim dzīvojamo māju mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu;
• īpašu uzmanību pievērsīsim rūpēm par senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un problēmās nonākušiem līdzcilvēkiem;
• atbalstīsim brīvpusdienu piešķiršanu visiem pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un visiem vispārējo izglītības iestāžu 1-12.klašu skolēniem.
• atbalstīsim mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes attīstību visās novada izglītības iestādēs, saglabājot visas novada skolas (kā piemēram, Krustpils novada un Jēkabpils novada mazās skolas, Viesītes mākslas un mūzikas skolu, Sēlijas sporta skolu), nepieļausim skolu centralizāciju;
• atbalstīsim tautas sporta aktivitātes un veselības veicināšanas pasākumus, plānveidīgi attīstīsim aktīvās atpūtas centrus visā novada teritorijā (stadions Salas ciemā);
• turpināsim kopt un pilnveidot iedzīvotāju un tūristu iecienītās apskates un atpūtas vietas, parkus, muzejus, ievērojamu cilvēku un notikumu piemiņas vietas.
• pilnveidosim sadarbību tūrisma nozares attīstībā(Sēlijas rallijs), kultūras pasākumu rīkošanas jomā (Sēlija rotā, Sēlijas dienas Nacionālajā bibliotēkā), pilnveidosim darbu ar jaunatni, atbalstīsim un veicināsim novada jauniešu iniciatīvas (Sēlijas jauniešu dienas);
• risināsim jautājumus, lai loģiski sakārtotu sabiedriskā transporta maršrutus starp pagastiem, ciematiem un pilsētām, turpināsim sadarbību ar attiecīgajām ministrijām, lai veiktu autoceļa Aknīste-Lietuvas robeža 4.6 km posma un autoceļa P72 Zasa-Bebrene asfaltēšanu, kā arī autoceļu uz visām novada apdzīvotajām vietām –virsmas dubulto apstrādi.

Jaunajam Jēkabpils novadam Sēlijā jākļūst par skaistu, drošu un iedzīvotājiem atvērtu dzīves vietu.
Mēs - politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI - esam gatavi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
Mēs esam par pašvaldību, kas kalpo iedzīvotājam.