"Latvijas attīstībai"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Normunds Mazūrs 1967 AS "Virši A"
2. Sandis Sīmanis 1988 Gulbenes novada pašvaldība
3. Jānis Antaņevičs 1958 Gulbenes novada Sociālais dienests
4. Lāsma Gabdulļina 1971 Jaunsardzes centrs
5. Gundega Ķikuste 1987 Gulbenes novada Kultūras pārvalde
6. Dita Grigore 1968 Gulbenes novada vidusskola
7. Lauris Šķenders 1985 Gulbenes novada Izglītības pārvalde
8. Gunārs Ciglis 1962 Gulbenes novada pašvaldība
9. Antra Sprudzāne 1967 Gulbenes novada bibliotēka
10. Ainars Melders 1960 SIA "A.S.I.M."
11. Inese Lesiņa 1968 Gulbenes novada sociālais aprūpes centrs "Siltais"
12. Valters Svetlovs 1996 Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze"
13. Sarmīte Supe 1985 Gulbenes novada Kultūras pārvalde
14. Ilmārs Ginevičs 1960 Pensionārs
15. Gints Āboliņš 1968 Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
16. Gundega Sebre 1993 Pašnodarbinātā
17. Jānis Stībelis 1991 Gulbenes novada Sporta pārvalde
18. Aivars Circens 1956 Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība
Jaunumi
Partijas programma
Latvija nav tikai Rīga!

Mūsu komandu veido dažādu paaudžu cilvēki, kurus vieno kopējs mērķis, lai mūsu - Gulbenes novads - attīstās kā ekonomiski spēcīgs un mūsdienīgs, ar sakārtotu saimniecisko darbību, attīstītu uzņēmējdarbības vidi. Draudzīgs ar labvēlīgu vidi dzīves vietai, piedāvājot kvalitatīvus medicīnas, kultūras, izglītības, sociālos pakalpojumus ikvienam novada iedzīvotājam.

SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE

- Pilnveidosim sociālo pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem.
- Nodrošināsim sociālās aprūpes centros: ergoterapeita, fizioterapeita, zobārsta pakalpojumus.
- Veicināsim jaunu ģimenes ārstu piesaistīšanu.
- Kopā ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību” atbalstīsim jauno speciālistu piesaisti, paplašinot sniegtos pakalpojumus.
- Rosināsim izveidot pilsētas autobusu maršrutu: autoosta-Nākotnes iela-Ceļu daļa-Litenes iela-slimnīca.
- Uzlabosim atbalsta sistēmu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

TAUTSAIMNIECĪBA

- Attīstīsim novadu kā spēcīgu ražošanas un uzņēmējdarbības centru Vidzemē.
- Pilnveidosim pašvaldības atbalsta instrumentus uzņēmējiem.
- Atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanu, pagalmu un brauktuvju sakārtošanu.
- Palīdzēsim jaunajiem uzņēmējiem biznesa ideju realizēšanā.
- Izstrādāsim esošo ūdenstilpņu ekspluatācijas noteikumus, uzsākot zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu.
- Realizēsim asfaltbetona ceļu remontu un izbūvi novadā.
- Pilnveidosim stipendiju programmu dažādu nozaru jaunu speciālistu piesaistīšanai.
- Atjaunosim Latvijas dzelzceļa pasažieru pārvadājumus posmā Gulbene – Rīga.

IZGLĪTĪBA UN JAUNIEŠU DARBS

- Radīsim pievilcīgus darba apstākļus pedagogiem un piesaistīsim jaunos speciālistus.
- Nodrošināsim daudzveidīgu piedāvājumu novadā.
- Uzlabosim fizisko vidi un materiāli tehnisko bāzi pagastu skolās.
- Stiprināsim paaudžu sadarbību, sniedzot finansiālu atbalstu mūžizglītības programmām un - projektiem.
- Nodrošināsim pirmsskolas izglītības iestādes katrā pagastā.
- Veicināsim vietējā un starptautiskā brīvprātīgā darba attīstību.
- Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, lai sekmētu jauniešu personisko attīstību.
- Radīsim mācību vidi, veicinot jauniešu ieinteresētību par Valsts aizsardzības mācību.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, VIDE, LABIEKĀRTOŠANA

- Kopā ar pašvaldības uzņēmumu „Gulbenes nami” sniegsim kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, nodrošinot to pieejamību novadā.
- Labiekārtosim skvērus un parkus, atbalstot aktīvas atpūtas iespējas iedzīvotājiem.
- Labiekārtosim bērnu rotaļu laukumus visā novadā.
- Atjaunosim pašvaldības dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli, plānojot daudzīvokļu īres namu celtniecību.
- Turpināsim līdzfinansēt pieslēgumus centralizētai ūdens pakalpojumu un kanalizācijas sistēmai.
- Nodrošināsim publisko tualešu pieejamību.
- Veiksim centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālo sistēmu izbūvi novadā.
- Sakārtosim ielu apgaismojuma un gājēju celiņu tīklu.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS

- Atbalstīsim vienmērīgu kultūrvides attīstību novadā, saglabājot kultūrvēsturisko un industriālo mantojumu, bibliotēkas, amatiermākslu un tautas mākslu, kultūras namus, muzejus.
- Nodrošināsim Dziesmu un deju svētku tradīciju kopšanu, saglabāšanu un turpināšanu novadā.
- Realizēsim "Radošo iniciatīvu centra" izveidi, sekmējot mākslas un mūzikas pieejamību novadā.
- Paplašināsim daudzveidīgu tautas sporta aktivitāšu pieejamību pagastos.
- Investēsim bērnu un jauniešu sporta attīstībā.
- Atbalstīsim aktīvos sportistus, kas popularizē Gulbenes vārdu Latvijā un pasaulē.
- Attīstīsim tūrisma nozari, izceļot tūrisma "pērli" katrā pagastā.

NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE, LĪDZDALĪBA, DROŠĪBA

- Turpināsim lietderīgu līdzekļu izmantošanu pašvaldībā, izveidojot mērķtiecīgu plānošanas un caurspīdīgu atskaitīšanās procesu iedzīvotājiem.
- Apzināsim COVID-19 pandēmijas izraisītās sekas, izstrādājot rīcības plānu palīdzībai dažādām iedzīvotāju grupām.
- Aktivizēsim vietējo kopienu līdzdalību pašvaldības darbā.
- Paplašināsim video novērošanas sistēmu izveidi novadā.
- Organizēsim kopīgas tikšanās Pašvaldības un Valsts policijai ar iedzīvotājiem, pagastu pārvaldes vadītājiem, uzņēmējiem.