Jaunā konservatīvā partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Henrijs Ķeružis 1968 "Ievirze" SIA
2. Andris Grudulis 1986 "CTB" SIA
3. Indulis Kalns 1972 "MI DESIGN" SIA
4. Kristers Andersons 1997 Liepājas Universitāte
5. Haralds Eglītis 1971 "ZIEDIŅI-4" Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība
6. Jānis Atkalns 1983 Pašnodarbināta persona
7. Māris Otomers 1981 "ERVILS" SIA
8. Arnolds Pinkulis 1951 Pensionārs
Jaunumi
Partijas programma
Jauno konservatīvo programma Dienvidkurzemes novada attīstībai!
1.Sabiedrības iesaiste pašvaldības darbā.
Rosināsim iedzīvotāju kopienu izveidi visos pagastos un apdzīvotās vietās, iekļaujot šo kopienu darbību novada pārvaldes struktūrā.
Biedrību un nodibinājumu atbalstam pašvaldībā strādās speciālists, kurš sniegs atbalstu projektu rakstīšanā un īstenošanā.
Izveidosim digitālo platformu sadarbībai ar iedzīvotājiem. Platformā varēs darboties iedzīvotāji, kuri vēlas aktīvi piedalīties pašvaldības darbā.
Novada vadība rīkos konferences sabiedriskām organizācijām, aktīviem sabiedrības pārstāvjiem, uzņēmējiem ar mērķi veidot kopīgus plānus un novada attīstības perspektīvas.
2.Izglītības, pieaugušo tālākizglītības un kultūras attīstība novadā.
Veidosim bērnu vajadzībām un kvalitatīvai attīstībai pakārtotu skolu tīklu: pirmskola, sākumskola – tuvāk dzīvesvietai, pamatskola, vidusskola - nodrošinot skolēniem viņu spējām atbilstošu izvēli, modernāku mācību vidi.
Novada izglītības pārvalde organizēs arī pieaugušo izglītības programmu, papildinot un uzlabojot NVA piedāvājumu, un bezdarbnieku apmācības notiks sadarbībā ar uzņēmumiem un pašvaldības iniciatīvām.
Skolēniem, kuriem nepieciešama speciālā izglītība, ļausim integrēti mācīties vispārizglītojošās skolās, pēc vecāku vēlmēm.
Izveidosim novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi, kura nodarbosies ar jaunatnes darba organizēšanu un jauniešu iesaistīšanu novada lēmumu pieņemšanā.
Aicināsim katru no 5 vidusskolām izstrādāt savu unikālo piedāvājumu vidējai izglītībai.2021./ 2022.gadā vidusskolām atbalstīsim trūkstošā finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta.
Atbalstīsim amatiermākslas radošos kolektīvus, paredzot finansējumu un materiālu atbalstu.
Veidosim vienotu atbalsta sistēmu jaunatnes organizācijām – kā mazpulki, skauti un gaidas un citas organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem. Veicināsim bērnu un jauniešu aktīvu iesaistīšanos savas vietējās kopienas dzīvē.
3.Sociālā aprūpe un darbs ar sociāli atstumtajiem novadā.
Izveidosim sistēmu, kā sniegt ne tikai materiālu, bet arī attīstošu atbalstu sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām.
Veidosim sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem un veicināsim jaunu sociālo uzņēmumu veidošanu, lai būtu iespēja cilvēkiem ar sociālo atstumtību atrast nodarbošanos.
Uzdosim sociālam dienestam nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu aprūpi un palīdzību vientuļiem pensionāriem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem, kuri palikuši vieni, kuriem nepieciešama socializēšanās un saimniecisks atbalsts.
4.Novada tūrisma attīstība.
Novadā tiks izveidots viens tūrisma informācijas centrs ar tūrisma informācijas punktiem, veidojot partnerību ar privātiem tūrisma un citu pakalpojumu sniedzējiem.
Pašvaldības budžetā paredzēsim finansējumu, kas domāts tūrisma uzņēmēju projektiem.
Būsim par to, ka tiek saglabāts bijušās dzelzceļa līnijas Priekule – Liepāja uzbērums, veicinot lauku tūrisma attīstību novadā.
Izveidosim novada mājas lapā sadaļu vietējiem amatniekiem un ražotājiem – reklāmai un informācijas apmaiņai.
5.Novada ekonomikas attīstība.
Attīstīsim Biznesa parkus - industriālos parkus, kas paredzēti jaundibinātiem un iecerētiem uzņēmumiem.
Rosināsim Satiksmes ministrijai piedāvāt Lietuvas Republikai attīstīt dzelzceļa līniju Mažeiķi – Klaipēda caur Priekuli.
Lai novērstu pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu, novadā rosināsim veidot iekšējās kontroles biroju, 2 cilvēku sastāvā, kuri būs atbildīgi par visiem iepirkumiem un izdevumu objektivitāti.
Būsim par to, ka turpmākajos 30 gados tiks noasfaltēti Dienvidkurzemes stratēģiski svarīgie ceļi: Otaņķi – Grobiņa, Knīveri – Ilmāja, Pape – Nīgrande, Cīrava – Upsēde.
Novada īpašumus izsolot - pirmpirkuma tiesības reemigrantu ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm.
Izstrādāsim pašvaldības un privāto uzņēmēju partnerību, lai sasniegtu visizdevīgākos saimnieciskos risinājumus pakalpojumu un pašvaldības uzdevumu veikšanā.
6.Dienvidkurzemes novada administrēšana.
Būsim par to, ka uz visiem vadošajiem amatiem Dienvidkurzemes novadā tiks izsludināts jauns konkurss.
Mazināsim birokrātisko sistēmu – centralizēsim izpilddirekciju, grāmatvedību un citas vadošas struktūrvienības.
Pašvaldības vadošo amatpersonu atalgojums būs pakārtots novada ekonomiskai izaugsmei.
Prasīsim novada pārvaldē ieviest labas pārvaldības principus visās jomās.
Novada iekšējais kontroles birojs rūpēsies par iepirkumu izstrādes godīgumu – no iepirkuma sākotnējās idejas līdz realizācijai.