Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Guntis Libeks 1958 Jaunjelgavas novada dome
2. Aivars Miezītis 1959 Mazzalves pamatskola
3. Voldemārs Kurtišs 1956 SIA "Billerudkorsnas Latvia"
4. Edgars Ratnieks 1969 Valsts ieņēmumu dienests
5. Iveta Ušacka 1964 Pļaviņu Mākslas skola
6. Iveta Biķerniece 1965 Skrīveru Mūzikas un mākslas skola
7. Jānis Krūmiņš 1982 Zemnieku saimniecība "Lejasvēži"
8. Kaspars Baltacis 1987 Mazzalves pamatskola
9. Gatis Gūtmanis 1981 Valsts meža dienesta
10. Eva Zeipe-Mača 1981 Pļaviņu novada Sociālais dienests
11. Uldis Dronka 1986 SIA "Greenpoint"
12. Jānis Miezītis 1959 SIA "Bormaņi"
13. Gunārs Ločmelis 1968 Zemnieku saimniecība "Dālderi"
14. Solvita Bukša 1982 Neretas novada pašvaldība
15. Vaira Lejniece 1969 Aizkraukles Mākslas skola
16. Uģis Rubenis 1966 Zemnieku saimniecība "Ziediņi"
17. Ināra Čeiča 1963 SIA "Jaunzemitāni"
18. Madara Vēvere 1992 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs
19. Zigrīda Sprukte 1962 Skrīveru novada Kultūras centrs
20. Ilgonis Grunšteins 1959 z/s "Cīruļi"
21. Dinārs Kāgans 1989 SIA "DOK"
22. Laila Krasovska 1985 mājsaimniece
Jaunumi
Partijas programma
ĢIMENE. DARBS. SOCIĀLĀ DROŠĪBA.
Mēs esam apvienojuši spēkus un ar labi paveiktiem darbiem iesim pretī Latvijas nākotnei. Latvijas tauta, mūsu valsts, nacionālā kultūra un senču mantojums ir mūsu pamatvērtības. Kopīgi strādāsim, lai Aizkraukles novads būtu cilvēku pirmā izvēle, kur dzīvot, strādāt un audzināt bērnus.

Ģimene un mājoklis
• Atbalstīsim ģimenes ar bērniem, nodrošinot bezmaksas bērnudārzus, brīvpusdienas pamatskolās, no vecāku līdzmaksājumiem brīvu izglītību mūzikas, mākslas, sporta un interešu izglītības iestādēs.
• Saglabāsim visas esošās pamata un vidējās izglītības iestādes.
• Radīsim pašvaldības mājokļu programmu, radot pieejamus dzīvokļus jaunām ģimenēm un speciālistiem.
• Attīstīsim esošo mājokļu atjaunošanu, remontus un siltināšanu, to apkārtnes labiekārtošanu un atpūtas teritoriju veidošanu.
• Nodrošināsim iedzīvotājiem kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītību visa mūža garumā.
• Atbalstīsim Jaunsardzi un citas jaunatnes organizācijas.
• Izveidosim jaunas teritorijas āra fiziskajām aktivitātēm, bērnu rotaļlaukumus, velosipēdistu celiņus un pastaigu takas.
• Veidosim atpūtas vietas pie upēm, ezeriem un pievilcīgās dabas teritorijās.
• Veidosim labiekārtotu un estētisku pilsētu un ciemu vidi, papildinot to ar dizaina un mākslas objektiem un izceļot vēsturisko mantojumu.

Darbs un izaugsme
• Sadarbībā ar uzņēmējiem sekmēsim darba vietu skaita pieaugumu novadā.
• Attīstīsim iedzīvotājiem un uzņēmējiem vajadzīgo pilsētu un lauku infrastruktūru – ielas, ceļus, ūdens un siltuma apgādi, elektroapgādes un citu komunikāciju tīklus.
• Plānveidīgi atjaunosim pašvaldības ceļus.
• Izmantosim pašvaldības resursus – zemi, ūdeņus, mežus – saimnieciskai darbībai, novada pievilcības celšanai un jaunu uzņēmumu radīšanai, veicināsim tūrisma attīstību novadā.
• Organizēsim valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju sadarbību bezdarba mazināšanai, iesaistot bezdarbniekus un darba meklētājus profesionālā pārkvalificēšanā un iesaistīšanā darba tirgū;
• Atbalstīsim jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanu un jauniešu iesaisti saimnieciskajā darbībā, organizējot biznesa ideju konkursus un piešķirot finansiālu atbalstu.
• Veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību.
• Pašvaldības pakalpojumus izvietosim iespējami tuvāk novada iedzīvotājiem pilsētu un pagastu pārvaldēs.
• Uzturēsim regulāru dialogu ar vietējām kopienām, organizējot vietējās sabiedriskās padomes, publiskas apspriedes un tikšanās ar sabiedrību.
• Cieši sadarbosimies un atbalstīsim biedrības un sabiedriskās organizācijas.

Sociālā drošība
• Nodrošināsim kultūras mantojuma saglabāšanu un bagātināšanu, atbalstot amatiermākslu un pašdarbību.
• 2022. gadā dubultosim bērna piedzimšanas pabalstu novadā.
• Ar īpašiem pabalstiem un pasākumiem atbalstīsim ģimenes ar bērniem, veicināsim daudzbērnu ģimeņu veidošanos.
• Rūpēsimies par veselīgu dzīves vidi, kvalitatīviem medicīnas pakalpojumiem, uzturēsim aktīvu sporta dzīvi, paplašināsim fizisko aktivitāšu un sporta infrastruktūru.
• Atbalstīsim trūcīgos un mazturīgos iedzīvotājus ar sociāliem pakalpojumiem un pabalstiem, veidosim piemērotus un daudzveidīgus pakalpojumus bērniem, jauniešiem, senioriem, invalīdiem un citām mērķa grupām.
• Atbalstīsim tradicionālās reliģiskās draudzes kultūrvēsturisko ēku uzturēšanā.
• Nodrošināsim sabiedrisko kārtību, tīrību un vides aizsardzību novada teritorijā.
• Nodrošināsim atklātu, taisnīgu un godīgu visu pašvaldības iestāžu un struktūru darbību.
Mūsu mērķis ir apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos topošajā Aizkraukles novadā. Lai to sasniegtu, ar visiem pašvaldības resursiem radīsim ērtu, sakārtotu un pievilcīgu dzīves vidi, sekmējot dzimstību, samazinot cilvēku aizbraukšanu no novada un veicinot iedzīvotāju skaita pieaugumu.