Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Lauksaimniecības un zivsaimniecības fondi

ES fondu (ELGF, ELFLA, EZF) projektu finansējuma summa uz 1000 iedzīvotājiem no 2012-2015.gadam. (Avots: RAIM un LTV aprēķini)

+ -