Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Administratīvie izdevumi

Pašvaldību administratīvie izdevumi (eiro uz 1 iedz.). Vidējais rādītājs no 2013.-2015.g (Avots: VARAM)

+ -