78%
Jaunāko absolventu nodarbinātība
482
Sekmes matemātikā
8 723,80 $
Skolotāju atalgojums gadā
21,4%
Nepietiekamas sekmes matemātikā
0,83%
Valdības aizņemšanās iespējas
-0,5%
Valsts budžeta deficīts/pārpalikums
31,4%
Nodokļu ieņēmumi
40,1%
Valdības parāds
1 722,37 $
Izdevumi veselībai
8,2%
Nesaņemta medicīniskā palīdzība
74,9
Sagaidāmais dzīves ilgums Latvijā
24,1%
Smēķētāji Latvijā
103,137
Biznesa pārliecības indekss
60,5%
Eksports pret IKP
4,5%
IKP pieaugums
25 588,91 $
IKP uz iedzīvotāju
7,468926%
Investīciju prognoze
0,16 €
Elektrības cena mājsaimniecībām
18,2%
Mājsaimniecību izdevumi par pārtiku
4,6%
Mājsaimniecību izdevumi veselības aprūpei
50,89262%
Mājsaimniecību parādi
2,3
Brīvās darba vietas
8,10 €
Darbaspēka izmaksas
34,5
Ienākumu nevienlīdzība
23 683,26 $
Vidējā alga
28,5%
Nabadzībai pakļautie
47,5%
Sociālie tēriņi
10,2%
Augsto tehnoloģiju eksports
1,7%
Darbavietas augsto tehnoloģiju sektoros
78,6113%
Interneta pieslēgums
0,44%
Pētniecība un attīstība
58,9
Tiesu sistēmas efektivitāte
58
Korupcijas uztveres indekss
53
Maksātnesējas risināšana

Sociālie tēriņi

Sociālie izdevumi ietver naudas pabalstus, preču un pakalpojumu tiešu sniegšanu un nodokļu atvieglojumus ar sociāliem mērķiem. Pabalstus var attiecināt uz maznodrošinātām mājsaimniecībām, vecāka gadagājuma cilvēkiem, invalīdiem, slimniekiem, bezdarbniekiem vai jauniešiem. Sociālie pabalsti tiek klasificēti kā publiski, kad valsts pārvaldes (tas ir centrālais, valsts un pašvaldības, tostarp sociālās nodrošināšanas fondi) kontrolē attiecīgās finanšu plūsmas. Statistikā atspoguļoti arī nodokļu atvieglojumi sociāliem mērķiem. Šo rādītāju mēra procentos no IKP. Publiskie izdevumi sociāliem mērķiem, % no IKP (Avots: OECD)

Jaunumi

Vairāk

 
Kandidātu saraksti