1 35
78%
Jaunāko absolventu nodarbinātība
482
Sekmes matemātikā
$8723,80
Skolotāju atalgojums gadā
21,4%
Nepietiekamas sekmes matemātikā
0,83%
Valdības aizņemšanās iespējas
-0,5%
Valsts budžeta deficīts/pārpalikums
31,4%
Nodokļu ieņēmumi
40,1%
Valdības parāds
$1722,37
Izdevumi veselībai
8,2%
Nesaņemta medicīniskā palīdzība
74,9
Sagaidāmais dzīves ilgums Latvijā
24,1%
Smēķētāji Latvijā
103,137
Biznesa pārliecības indekss
60,5%
Eksports pret IKP
4,5%
IKP pieaugums
$25588,91
IKP uz iedzīvotāju
7,468926%
Investīciju prognoze
€0,16
Elektrības cena mājsaimniecībām
18,2%
Mājsaimniecību izdevumi par pārtiku
4,6%
Mājsaimniecību izdevumi veselības aprūpei
50,89262%
Mājsaimniecību parādi
2,3
Brīvās darba vietas
€8,10
Darbaspēka izmaksas
34,5
Ienākumu nevienlīdzība
$23683,26
Vidējā alga
28,5%
Nabadzībai pakļautie
47,5%
Sociālie tēriņi
10,2%
Augsto tehnoloģiju eksports
1,7%
Darbavietas augsto tehnoloģiju sektoros
78,6113%
Interneta pieslēgums
0,44%
Pētniecība un attīstība
58,9
Tiesu sistēmas efektivitāte
58
Korupcijas uztveres indekss
53
Maksātnesējas risināšana

Maksātnesējas risināšana

Apraksts: Ekonomikas tiek vērtētas, ņemot vērā uzņēmējdarbības vieglumu skalā no 1-190. Augsts uzņēmējdarbības veiktspējas vieglums nozīmē, ka regulējošā vide ir labvēlīgāka uzņēmuma darbības uzsākšanai un darbībai. Visu tautsaimniecības tiek salīdzinātas līdz 2017. gada jūnijam. (Avots: World Bank Group)

Jaunumi

Vairāk

 
Kandidātu saraksti