Ārpus Rīgas

Pie Pociema pansionāta Pērles uzstādīta kaķu māja

Ārpus Rīgas

Valmierā talkošanu izvērsīs kā sacensību

Latvijā noslēgumam tuvojas vairāku Dabas aizsardzības plānu izstrāde

Zvārdes dabas lieguma jaunais aizsardzības plāns finiša taisnē

Pašlaik Latvijā noslēgumam tuvojas vairāku Dabas aizsardzības plānu (DAP) izstrāde. Plānu izstrādi koordinē Dabas aizsardzības pārvalde, piesaistot Latvijas Dabas fondu (LDF) un citus partnerus. Situācijas dabas liegumu teritorijās ir atšķirīgas, bet galvenais, izstrādājot dabas aizsardzības plānus, ir salāgot dabas vērtību saglabāšanu ar cilvēku saimniecisko darbību. Viens no dabas liegumiem atrodas Zvārdes pagastā.

Zvārdes dabas lieguma teritorija ir vairāk nekā 3000 hektāru. Liegumā ir konstatēti 15 Latvijā un Eiropā aizsargājami biotopi jeb dzīvotnes. Tie ir vērtīgākie, vecākie un slapjākie meži, kuros ir iespēja dzīvot retām putnu sugām. Tur var atrast arī retas augu un dzīvnieku sugas, uzsver LDF projektu vadītāja Valda Baroniņa.

"Kopumā teritorijā ir konstatētas 62 īpaši aizsargājas sugas. Eksperti strādāja visu vasaru, sākot jau no aprīļa, īpaši ornitologi.  Vēlāk jau biotopu un bezmugurkaulnieku eksperti. Teritorija bija jāapseko īsā laika periodā," stāsta Baroniņa.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros Zvārdē retās putnu sugas pētīja ornitologs Aivars Petriņš. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tur bija aktīva lauksaimnieciskā darbība.

"Pēc Otrā pasaules kara ilgus gadus tur bija poligona teritorija, kura cilvēkiem nebija pieejama. Cilvēkus no turienes pārcēla dzīvot citur. Netika veikta masveida meliorācija. Viss palika, kā ir. Līdz ar to pļavas, kas pirms tam bija iekoptas, plēsīgiem putniem bija sevišķi pievilcīgas," atzīst ornitologs.

Zvārde ir nozīmīga vieta putniem ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā, uzsver LDF projektu vadītāja Baroniņa. Viņa skaidro, kādi jaunievedumi gaidāmi dabas lieguma „Zvārde” dabas aizsardzības plānā. Teritorija ir vērtīga un mazskarta.

"Uz visu šo vērtību pamata tika izveidots funkcionālais zonējums. Teritorijai paredzētas trīs zonas – regulējamā režīma zona, kas ir stingrākā,  un tā ietver sezonas lieguma zonu. Tāda tiek izveidota pirmo reizi sakarā ar to, ka šajā teritorijā ir iespējama ļoti retas ērgļu sugas – klinšu ērgļa ligzdošan. Vairāk retu ērgļu ligzdošana jau pašlaik tur notiek, gan jūras ērglis, kas ir Latvijas  lielākais plēsīgais putns, arī mazais ērglis, ar ko Latvija ir ievērojama pasaulē, jo pie mums mīt 20% no pasaules populācijas. Ja desmit mazā ērgļa pāri ir Zvārdē, tad tas ir ļoti nozīmīgs skaits," atzīmē Baroniņa.

Dabas lieguma zonā ir pieļaujama arī apsaimniekošana, turpina LDF pārstāve: "To, kas dabas lieguma zonā ir atļauts, to var cilvēki darīt, piemēram, līdz noteiktam vecumam veikt kopšanas cirtes. Priežu mežiem līdz 60 gadu vecumam, eglēm bija līdz 50 gadiem, tagad esam paaugstinājuši līdz 60 gadu vecumam, kad cilvēki var veikt kopšanas cirtes."

Zvārdes pagastā Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana jau notikusi. Galvenās diskusijas ar zemju īpašniekiem bijušas sākumā, taču šobrīd process tuvojas noslēgumam. Plāns Zvārdē jau vienreiz izstrādāts, taču līdz galam netika apstiprināts.

"Kopumā tiek izstrādāti 15 īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni, ieskaitot Zvārdi. Finansējumu dod Norvēģijas finanšu instruments. Pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, plāns tiek precizēts un 20 dienu laikā tiek iesniegts pašvaldībā, kas skatās, vai viss ir atbilstoši. Te ir divas pašvaldības – Saldus un Brocēnu," situāciju pašlaik un kas Latvijā notiek, skaidro DAP eksperte Kristīne Vilciņa.

Latvijā kopumā ir vairāk nekā 200 dabas liegumu. Kur pašlaik tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni, var apskatīt, piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Vairāki no tiem tieši Kurzemē, tā ir Abavas senleja, Dabas liegums „Ziemupe”, dabas parks  „Bernāti” un citi.

Izstrādātos dabas aizsardzības plānus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām iecerēts apstiprināt līdz nākamā gada februārim.

Vide un dzīvnieki
Dzīve & Stils
Jaunākie
Interesanti