#Grosvaldi1919. Rainis raksta pateicības vēstuli Oļģerdam, Margarēta atgriežas Londonā

Augusta otrajā nedēļā Margarēta pavada laiku kopā ar brāļiem, dienasgrāmatā dalās iespaidos par redzēto kara izpostītajā Verdenā, daudzajām kapsētām un kauju vietām, kur visur klāts ar magonēm. Parīzē kopā ar Džo staigā pa veikaliem, nopērk jaunas kleitas un jūtas lieliski savā jaunajā cepurē, kleitā un sārtām lūpām. Pienākusi aizbraukšanas diena, Margarēta atgriežas Londonā. Tur viņa sagaida zviedru avīzes ar mīļotā foto. Margarēta secina, ka nu beidzot ir neatkarīga un patstāvīga. Tikmēr Rainis raksta Oļģerdam Grosvaldam pateicības vēstuli gan par “Uguns un nakts” tulkojuma franču valodā nodošanu potenciālajam izdevējam, gan par jaunām pasēm.

Savukārt laikraksts “Brīvā Zeme” ziņo, ka “Latvijas sūtnis Somijā Kārlis Zariņš aizbraucis ar kuģi “Poseidon” uz Helsingforsu. Sūtni pavadīt uz kuģa bija ieradies arī Latvijas sūtnis Zviedrijā Frīdrihs Grosvalds.

 

Margarēta dalās iespaidos par Verdenā redzēto

Margarēta dalās iespaidos par redzēto, daudzajām kapsētām un kauju vietām. Viss ir klāts ar magonēm, un melnās sievietes staigā, meklējot savus mirušos. Kara komandants dāvina Margarētai trīskrāsu ziedus, gliemežvākus un ābolus. Vakarā viņi dodas uz kino, bet Margarētai jau sāk šis viss apnikt. 

Magones Verdenā

Margarēta Grosvalde #diary

5.8.

After breakfast with Marrons we visited the different Forts, saw the places where villages and forests had been, the cemeteries and the rifle trench. All is covered with a profusion of poppies and black women walk about, looking for their dead. We climbed the mountain at Vanquoi, where the Commendant admired our intrépidité, offered me tricolour flowers and gave us shells and apples. The Colonel embraced us at night, and when we went to the cinema, I was fed up with them and wanted home.

 

Rainis raksta Oļģerdam Grosvaldam pateicības vēstuli

Rainis raksta Oļģerdam Grosvaldam pateicības vēstuli gan par “Uguns un nakts” tulkojuma franču valodā nodošanu potenciālajam izdevējam, gan par jaunām pasēm.

Rainis ziņo, ka par tālāko “Uguns un nakts” tulkojuma gaitu vislabāk sazināties caur Oļģerdu Grosvaldu, piebilstot, ka “visu lietu kārtošana latviešu delegācijā iet ļoti lēnām, jo visi ir pārāk aizņemti un atrodas pastāvīgās bažās par vācu aneksijas tieksmēm”.

Kam: Oļģerds Grosvalds

No: Rainis

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā

(Saņemts 23.08.1919, atbildēts 31.8.1919)

 

6.8.19.

Ļoti cienītais Grosvalda kungs. Šodien saņēmu jaunas pases, kuras gaidot, nokavēju Jums rakstīt. Daudz lielu paldies par tām un par honorāru par «U. u. n.» tulkojumu, bet sevišķi par Jūsu laipno gādību par «U. u. n.» tāļāko likteni, caurlūkošanu, par nodošanu P. Fora rokās, par izdeves un izrādes iespējas meklēšanu un visu labo līdzdalību. Tā nāk no mākslenieka un kolēģa un ir man toties mīļāka; es viņu novēroju ar klusu prieku jau sen, arī kad apsveicāt mani, bet tik tagad man gadījums izteikt Jums prieku arī dzirdami. Par «U. N.» honorāra (2479 fr. 35 c.) saņemšanu es rakstīju jau tūliņ Cielēna kgm, bez tam parakstīju 2 kvītes bankai, tā ka nesteidzos vairs Jums par to rakstīt. Vēl vienu pateicību es parādā par piesūtītām ziņām, kuras dod man skaidrāku pārskatu nekā še sasniedzamās vācu avīzes.

Pases gadījumā gribu minēt, ka es esmu Pēterpils universitātes cand. juris no 1888. g., kas ir Vakar-Eiropā doktora grāds. Ortogrāfiju es lietoju atkal t. s. jauno, kura man ir vecā, jo jaunībā līdz pat «D[ienas] L[apas]» redakcijas laikam rakstīju vairāk tikai tanī, tagad, kur ceļš brīvs, atgriezos atkal pie viņas. Sev (privāti) lietojot, viņu vēl īsinu, tikai jotēšana man parasti ar knīblīti zem burta. Kā Jūs man liekat būt dzimušam? 11., ne 12. sept. Un darat mani tā par vienu dienu vecāku nekā tos, kas dzimuši šinī gadsimteni, tas man var būt tikai patīkami, jo manos gados jāskaita viens par priekšrocību.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā

Grosvalda kungs!

Šodien saņēmu mūsu pases un nosūtīju Jums ierakstītu vēstuli latviešu valodā. Vienlaikus saņēmu arī honorāru par savu drāmu.

6.8.19. Kamoēna avēnijā 8. LXV I.

Margarētai izrāda Parīzi

Margarētai izrāda Parīzi, Oļģerds saka runu, Džo pagatavojis garšīgas vakariņas.

 

Margarēta Grosvalde #diary

6.8.

The Colonel showed us round the town, the Cathedral and the Svȇché with primitive but well-meant explanations. We saw the General and Ogier made a speech. The cars were late for the station – and when we arrived Joe awaited us with a nice dinner. 

Uzsaukums Amerikas latviešiem

7.08.1919

Valdības Vēstnesis, Nr.6 (07.08.1919)

Uzsaukums Amerikas latweescheem. 

Latwijas Meera Delegazija Parisê laiduşe klajâ usşaukumu latweeşcheem Amerikā. Usşaukumâ tehlota latweeşchu dsihwe dsimtenê. Starp zitu teikts: .luhs, Amerikas meerigee eedsihwotaji, kuri neeşat redsejuşchi karu un wiņa şekas, newarat eedomatees muhşu dsimtenes dsiļo nelaimi un lcelo postu. luhs nesinat, ka zitkahrt seedoşchâ Latwijâ tagad ir 10 werstu garas joslas, kurâs naw neweena jumta, naw neweenas dsihwas dwehşeles. Wişu Latwijas postlt Jums uckahdeem wahrdeem newar isteikt un ne ari aprakstit. Bet luhs to sajutāt." Usşaukuma beigās aisrahdits, ka dauds jau darijuse .Amerikas Latweeşchu Tautiskā Şaweeniba", saņemdama cewehrojamas dahwanas preekşch latweeşcheem Latwijâ. Usşaukumu parakstijuşchi: S. A. Meijerowizs, Latwijas Meera Delegazijas preekşchş-lidetajs. Latwijas Ahrleetu Ministrs; K. Osols. Amerikas Latweeşchu Tautas Şa-- beedribas preekschstahwis: Arweds Bergs, Latwijas Nazionalpadomes loceklis; I. Şeş kis, Latwijas Meera deleqazijas lozeklis; F. Zeelens - Zinis, Şibirijas Latweeşchu delegāts ns Meera Konferenzi; Leitnants E. lirgènşons. Latwijas Meera Delegazijas kara Attaşchè, un Dr. O. Groşwalds Lat wijas Meera delegazijas sekretārs.

 

Margarēta jūtas lieliski savā jaunajā cepurē, kleitā un sārtām lūpām

Lafajeta galerija

Margarēta kopā ar Džo bijusi pie ārsta, bet no rīta nopirkusi divas kleitas. Oļģerds diezgan noraizējies par Margarēti, bet viņa pati jūtas lieliski savā jaunajā cepurē, kleitā un sārtām lūpām!

Margarēta Grosvalde #diary

8.8.

Yesterday I went to the doctor’s with Joe and had tea at Rumpelmayer’s, and in the evening we were at Fouquet’s. This morning I bought two frocks at Lafayette’s. We saw “le Bonheur de ma Femme” at Les Capuchines. Ogier was rather nervous about me – but I felt splendid in my new hat and dress and roughe on my lips.

 

Margarēta dejo ar brāļiem

Margarēta dodas iepirkties kopā ar Džo, ēd saldējumu. Vakariņās visa uzmanība pievērsta viņas kleitai, tik ļoti, ka jābēg. Margarēta dejo ar Oļģerdu, un visu sapņu piepildījums ir deja ar Džo!

 

Margarēta Grosvalde #diary

9.8.

I went shopping with Joe in my black frock; we went to the bank and had an ice at the Café de la Paix. At dinner all the lights are turned on for my frock, and we escape to the Abbaye by ourselves. I dance with Ogier – and then my dream comes true and I dance with Joe!

Laikraksts “Brīvā Zeme” ziņo, ka Latvijas sūtnis Somijā Zariņš aizbraucis

Brīvā Zeme, Nr.59 (08.10.1919)

Laikraksts “Brīvā Zeme” ziņo, ka “Latvijas sūtnis Somijā K.Zariņš aizbrauca ar kuģi “Poseidon” uz Helsingforsu. Sūtni pavadīt uz kuģa bij ieradušies Fr.Grosvalds Latvijas sūtnis Zviedrijā, Ārlietu Ministrijas Informācijas Departamenta Direktors P.Ašmans, franču konsuls Binet, franču militārās misijas loceklis Žerārs un citi.

 

Brāļi pavada Margarēti uz staciju

Brāļi dara jebko Māsiņas labā un pavada uz staciju, Margarēta atgriežas Londonā. Tur viņa sagaida zviedru avīzes ar mīļotā foto. Margarēta secina, ka nu beidzot ir neatkarīga un patstāvīga!

 

Margarēta Grosvalde #diary

10.8. London

My brothers do everything for me and take me to the station, the diplomatic visas work wonderfully, and the crossing is splendid – though an old lady complains and wants to go to Holland. I arrive late at night to find the front door shut and letters and a Swedish paper with my love’s photo awaiting me. So now I am independent!

 

Margarēta ziņo brāļiem, ka laimīgi nokļuvusi Londonā!

 

No: Margarēta Grosvalde

Kam: Oļģerds Grosvalds

London, 11.8.19

Monsieur O.Grosvald

8, Avenue de Camoens

Paris XVI, France

My dear boys, I arrived safely and am quite all right. Many thanks for everything and best love. M.

Rainis raizējas par lietu lēno kārtošanu, jo visi ir pārāk aizņemti un atrodas pastāvīgās bažās par vācu aneksijas tieksmēm

Rainis ziņo, ka par tālāko “Uguns un nakts” tulkojuma gaitu vislabāk sazināties caur Oļģerdu Grosvaldu, piebilstot, ka “visu lietu kārtošana latviešu delegācijā iet ļoti lēnām, jo visi ir pārāk aizņemti un atrodas pastāvīgās bažās par vācu aneksijas tieksmēm”.

 

No: Rainis

Kam: K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1919. gada 11. augustā

Cienītais un dārgais kungs!

Jūsu «Uguns un nakts» tulkojums, kā es uzzināju, beidzot ir drošībā, un varbūt arī Jūs esat par to saņēmuši ziņas. Adrese korespondencei tagad ir šāda: Dr. O. Grosvalda kungam, Latvijas delegācija, Parīze XVI, Kamoēna avēnijā 8.

Viņi ir nolēmuši likt ievērojamā franču dzejnieka laureāta Pola Fora kunga priekšvārdu. Visu lietu kārtošana latviešu delegācijā iet ļoti lēnām, jo visi ir pārāk aizņemti un atrodas pastāvīgās bažās par vācu aneksijas tieksmēm. Vācu armija ir vēl mūsu zemē, negrib aiziet projām un no jauna draud Rīgai, mūsu galvaspilsētai. Arī mēs gribējām atgriezties dzimtenē, bet . . . Daudzi tomēr atgriezās, it sevišķi mūsu delegācijas diplomāti, tādēļ personālā bieži ir maiņas.

Pirms kāda laika aizrakstīju Jums pastkarti, bet Jūs varbūt neesat to saņēmuši.

Ar daudziem sirsnīgiem sveicieniem.

Nagliņš.

Kastaņolā

11.8.19.

 

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Vairāk

Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt