Panorāma

Kredītu atbalsta saņēmējus aicina uzmanīties no krāpniekiem

Panorāma

Atbalsta apmēri – atkarīgi no maksājumiem un procentu likmēm

Stradiņa slimnīca neuzticas būvniekiem

Nepildīto saistību dēļ Stradiņa slimnīca izskata iespēju pārtraukt līgumu ar būvnieku

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) varētu lauzt līgumu ar SIA "Velve" par jaunā A2 slimnīcas korpusa būvniecību, jo uzņēmums nepilda līgumsaistības, kavējot būvdarbu izpildes termiņu un nespējot sniegt uzticamus pierādījumus par spējām īstenot būvniecības līgumu, paziņojusi PSKUS. Uz pērnā gada beigām SIA "Velve" kavējumu rezultātā slimnīcā neapgūtais Eiropas fonda finansējuma apjoms ir 26 miljoni eiro.

ĪSUMĀ:

  • PSKUS: SIA "Velve" nepilda līgumsaistības un kavē jaunā A2 korpusa būvniecību.
  • Slimnīcai nav pārliecības, ka būvnieks spēs īstenot ieceri darbus pabeigt piedāvāto 17 mēnešu laikā.
  • PSKUS: Vidējais strādnieku skaits objektā nav lielāks par 100 strādniekiem, kas ir nepietiekami.
  • Uzņēmums joprojām nav novērsis pagrabstāvā atklāto pelējumu.
  • SIA "Velve" un PSKUS nav vienota redzējuma, kā likvidēt pelējuma risku.
  • SIA "Velve" paudusi gatavību būvniecību turpināt.
  • Veselības ministrija: Tā ir slimnīcas izšķiršanās – turpināt  līgumu, vai nē.

PSKUS norādījusi, ka pretēji būvnieku 2023. gada decembra solījumiem SIA "Velve" būvdarbi nenotiek atbilstošā kapacitātē. Atkārtotas pārbaudes liecina, ka problēmas ar pelējumu pagrabstāvā no būvnieka puses nav novērstas, un termiņu kavējumi turpina ietekmēt slimnīcas darbu.

PSKUS valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis skaidroja, ka katra diena, kas PSKUS slimnīcai kavē izmantot jaunās A2 korpusa telpas, maksā dārgi – pacientiem nav iespēju saņemt pakalpojumus mūsdienīgās un ārstniecības procesam atbilstošās telpās, savukārt slimnīcas darbinieki spiesti ilgstoši strādāt sarežģītos apstākļos fiziski un morāli novecojušā infrastruktūrā. "Ja runa ir par pacientu un darbinieku veselību un drošību, kompromisiem būvniecības procesā nav vietas.

Jaunajai ēkai jābūt ne tikai gatavai iespējami ātrāk, bet pirmām kārtām tai ir jābūt drošai, ko esošais būvnieks acīmredzami nespēj nodrošināt," norādīja Vidzis. 

Sarunā ar Latvijas Radio Vidzis norādīja, ka lēmums par to, vai lauzt līgumu ar būvnieku, tiks pieņemts februāra sākumā.

Objektā maz strādnieku

SIA "Velve" nepilda savas būvniecības līgumā uzņemtās saistības – nenodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamo resursu kapacitāti, turpina būtiski kavēt plānoto būvdarbu izpildes termiņus, un darbu virzība objektā ir ļoti lēna, kas slimnīcai kā pasūtītājam nesniedz pārliecību par būvnieka spēju pabeigt būvniecības darbus nolīgtajos termiņos, norādīja PSKUS, kā piemēru minot to, ka 

vidējais strādnieku skaits objektā no 2023. gada septembra līdz 2024. gada janvārim atbilstoši ierakstiem elektroniskajā uzskaites sistēmā nav lielāks par vidēji 100 strādniekiem, kas ir nepietiekams aktīvai būvdarbu virzībai.

Eksperti slimnīcas vadībai norādījuši, ka tik lielā objektā kā PSKUS ik dienu būtu jāstrādā 200 līdz 300 strādniekiem.

Nav novērsta pelēšana pagrabā

Tāpat joprojām nav atrisināta situācija ar pagrabstāvā konstatēto pelējumu. SIA "Velve" nav iesniegusi materiālu ražotāju apliecinājumu par dezinfekcijas līdzekļa ietekmi uz būvmateriālu īpašībām, jumta pieslēgumi pie stikla fasādēm nav pabeigti, nav iesniegta SIA "Velve" detalizācija vairākām fasādēm, kas neļauj veikt darbu nodošanu un uzsākt secīgus nākamos darbus.

"Velve" pārstāvji preses konferencē
"Velve" pārstāvji preses konferencē

Piedevām konstatēta atkārtota ūdens iekļūšana ēkā lielos apmēros kūstoša sniega, neizolētu plaisu un temperatūras svārstību rezultātā, kas palielina pelējuma risku un iespējamus materiālu bojājumus. Kavējas darbs pie defektu novēršanas; zonās, kurās defekti ir jau novērsti, konstatēts atkārtots defektu rašanās risks, jo uz konstrukcijām tiek konstatēts kondensāts un neatbilstoša telpu temperatūra. 

Līdz šim brīdim SIA "Velve" nav noorganizējusi energoblokā izbūvēto darbu nodošanu un elektrības pārslēgšanu, kas būtiski ietekmēs būvdarbu tempu tuvākajā laikā, jo objektā nebūs nodrošināta pietiekama elektrības jauda.  

Pēc pagraba stāva pretpelējuma pasākumu veikšanas pelējuma klātbūtnes noteikšanai slimnīcā 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī tika piesaistīts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kas konstatēja pagraba stāvā pelējuma klātbūtni. Šobrīd "BIOR" turpina pelējuma veida noskaidrošanu, kā arī ir plānota atkārtota pelējuma klātbūtnes noteikšana dinamikā, tajā skaitā visas A otrās kārtas ēkas apsekošana un laboratorisku analīžu veikšana pelējuma klātbūtnes vai tā neesamības noteikšanai.

Slimnīcās un atbilstoši starptautiskajai praksei pelējuma klātbūtne ir principiāli nepieļaujama veselības aprūpei plānotā ēkā, līdz ar to būtu demontējams ēkas pagrabstāvs 8000 kvadrātmetru platībā, veicama telpu tīrīšana un apstrāde, pagrabstāva atkārtota izbūve.

SIA "Velve" nepiekrīt šādam slimnīcas redzējumam un uzskata, ka demontējams ir tikai identificētā pelējuma būvniecības apjoms, norādīja PSKUS.

Nav pārliecības par būvnieka spēju īstenot projektu

Veicot padziļinātu izpēti, noskaidrots arī, ka SIA "Velve" būtiski kavē naudas plūsmas izpildi, kā rezultātā iestājies Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) piešķirto līdzekļu neizmantošanas risks, norādīja PSKUS.

Uz 2023. gada 31. decembri SIA "Velve" nav iesniegusi būvniecības līgumā noteikto dokumentāciju starptermiņa ietvaros izmantotā finansējuma un būvdarbu izpildes apjomu izvērtēšanai.

Konstatējot starptermiņa neizpildi, slimnīca piemēro SIA "Velve" līgumsodu, paredz vienošanās.

Lai lemtu par būvniecības līguma turpināšanu vai tā pārtraukšanu, kā arī lai pārliecinātos par SIA "Velve" spēju īstenot būvniecības līgumā plānoto jauno izpildes termiņu, slimnīca bija lūgusi SIA "Velve" iesniegt praktiski realizējamu plānu būvdarbu pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. PSKUS līdz šim ir saņēmusi tikai daļu pieprasītās informācijas un, slimnīcas ieskatā, pierādījumi nav pietiekami, lai gūtu pārliecību par būvnieka spēju īstenot būvniecības līgumu noteiktajos termiņos, kvalitātē un budžeta ietvaros. 

Lai gan iesniegtajā dokumentācijā ir piedāvāts jauns būvniecības līguma izpildes termiņš – 17 mēneši no jaunas vienošanās pie būvniecības līguma noslēgšanas –

slimnīcas ieskatā, minētais termiņš ar esošo būvdarbu intensitāti un strādnieku skaitu nav īstenojams, jo, būtiski nepalielinot būvniecības līguma izpildei piesaistīto resursu apjomu, būvniecības līguma izpildei būtu nepieciešams līdz pat 37 mēnešiem. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, slimnīcas vadība apsver līgumattiecību pārtraukšanu ar SIA "Velve" un būvniecības projekta pabeigšanu pēc līguma laušanas.

"Velve" gatava darbus turpināt

Tikmēr būvnieks SIA "Velve" paziņojumā medijiem norādījis, ka PSKUS nav apstiprinājusi nepieciešamo termiņa pagarinājumu, par ko iepriekš esot bijusi abpusēja izpratne. 

Ja lēmums netiek mainīts, būvkompānijai darbi būs jāpabeidz līdz šī gada martam, bet jūnijā objekts jānodod pasūtītājam. Uzņēmums gan atzīst, ka pabeigt būvniecību šajā termiņā ir neiespējami.

"Bažās par veselības aprūpes nepieejamību un iespējamu papildu finansiālo slogu sabiedrībai būvkompānija aicina veselības un finanšu ministrus sēsties pie viena galda, lai aizsargātu sabiedrības intereses un rastu risinājumus objekta iespējami drīzākai nodošanai iedzīvotāju vajadzībām," teikts uzņēmuma paziņojumā.

Vienlaikus SIA "Velve" apliecinājusi gatavību turpināt pildīt saistības un uzbūvēt slimnīcas jauno korpusu.

"Mums ir skaidrs plāns un nepieciešamie resursi, lai objektu uzbūvētu 15 mēnešu laikā no šī brīža. Ir salikts grafiks, ir visi resursi un komanda. Gan finanšu resursi, gan arī apakšuzņēmēju piegādātāji, kas šos darbus var izdarīt," Latvijas Televīzijai norādīja "MN Holding" akcionārs un PSKUS projekta direktors Valdis Koks.

Kā norādīja uzņēmumā, ja netiks rasts risinājums termiņa pagarinājumam ar esošo būvdarbu veicēju, pasūtītājam būs jāmeklē jauns būvnieks, bet tas varot iekavēt slimnīcas būvdarbus par aptuveni 2,5 gadiem, bet potenciālais jauna līguma sadārdzinājums varētu pārsniegt 10 miljonus eiro.

Veselības ministrija: Tā ir slimnīcas izšķiršanās 

Veselības ministrija savukārt norādīja, ka Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas būvniecības īstenošanā jau ilgstoši ir novērotas problēmas.

Šī iemesla dēļ ministrija pagājušā gada oktobrī atcēla slimnīcas tā brīža padomi un iecēla jaunu pagaidu padomi, kas, izvērtējot situāciju un visu pieejamo informāciju par būvniecības gaitu, izteica neuzticību slimnīcas valdei, kura nespēja nodrošināt būvniecības procesa un finanšu plūsmas efektīvu pārraudzību un īstenošanu, savlaicīgi neidentificējot riskus un apdraudot projekta īstenošanu.

Veselības ministrija pilnībā uzticas slimnīcas esošās vadības lēmumiem un uzskata, ka tā ir slimnīcas valdes izšķiršanās, vai turpināt līgumu ar jaunās A2 ēkas būvnieku SIA "Velve".

KONTEKSTS:

Veselības ministrs pērnā gada oktobra sākumā paziņoja, ka Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A korpusa otrās kārtas būvniecībā pēdējos mēnešus notikusi "mīņāšanās uz vietas". Tad arī saistībā ar risku zaudēt ES naudu no amatiem atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome. Tās galvenie uzdevumi – ārējais būvniecības audits un starpnieku piesaiste sadarbībai ar būvniecības uzņēmumu. 

Pērnā gada novembrī PSKUS A korpusa 2. kārtas pagrabstāvā atklāts pelējums. Lai gan būvnieks visas pelējuma skartās virsmas demontēja par saviem līdzekļiem, tika pieaicināti neatkarīgi eksperti no "BIOR" un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), lai pārbaudītu telpas.

Jaunajā Stradiņa slimnīcas ēkas daļā paredzēts izvietot Neatliekamās medicīnas centra jeb uzņemšanas telpas, operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profilus, neiroloģijas nodaļu un insulta vienību, sejas un žokļa ķirurģijas, intensīvās terapijas telpas, kā arī Sievietes un bērna klīniku kopā ar dzemdību bloku.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti