Valsts kontroles 2023. gada finanšu revīzijās izlabotas kļūdas 1,4 miljardu eiro vērtībā

Valsts kontroles (VK) pērn veikto finanšu revīziju rezultāti kopumā vērtējami pozitīvi – par mēnesi ātrāk nekā līdz šim var publiskot to rezultātus, pirmo reizi visi atzinumi ir bez iebildēm, un ieteikumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu sarucis vairāk nekā uz pusi. Revīziju laikā izlabotas aptuveni 140 kļūdas ar kopējo vērtību 1,4 miljardi eiro, informēja Valsts kontrolē.

Tas līdz šim ir lielākais kļūdu labojums, intervijā Latvijas Radio raidījumā "Labrīt" atzina valsts kontrolieris Edgars Korčagins, norādot, ka visas kļūdas finanšu pārskatos ir novērstas.

Vienlaikus vairākos resoros konstatēti dažādi trūkumi un neatbilstības attiecībā uz 2023. gadā nozīmīgiem notikumiem, normatīvo aktu prasību ievērošanu un iepriekš sniegto ieteikumu progresu.

Visi 26 atzinumi bez iebildēm

Pabeidzot darbu pie 2023. gada finanšu revīzijām, rezultāti vērtējami pozitīvi, atzīst VK.

Pirmkārt, visi 26 sniegtie atzinumi ir bez iebildēm. Tas ir skaidrojams gan ar grāmatvedības uzskaites labo kvalitāti, gan ar revidentu un iestāžu sadarbību finanšu revīziju laikā. Šogad, pateicoties šai sadarbībai, iestādes izlaboja revidentu atrastās kļūdas, kuru skaits sasniedza 140 un vērtība – 1,4 miljardi eiro, kas ir līdz šim lielākais izlaboto kļūdu apmērs vienā finanšu revīziju ciklā. 

Otrkārt, ir izdevies sekmīgi tikt galā ar 2023. gada finanšu revīziju izaicinājumu – finanšu pārskati bija jāsagatavo un atzinumi par tiem jāsniedz mēnesi ātrāk nekā līdz šim. Šādas izmaiņas "Likumā par budžetu un finanšu vadību" veiktas ar mērķi pēc iespējas tuvāk pārskata gadam sniegt informāciju pārskata lietotājiem.

Lai iekļautos likumā noteiktajos termiņos, Valsts kontrole 2023. gada finanšu revīzijās neizvirzīja un nevērtēja t.s. atbilstības jautājumus. Tomēr, arī veicot finanšu pārskatu pārbaudes, konstatēti gan trūkumi, gan neatbilstības.

Treškārt, ministriju un centrālo valsts iestāžu 2023. gada pārskati publiskoti Valsts kases e-pakalpojumu "ePārskati" ātrāk, nekā to paredz spēkā esošais normatīvais akts. 

"Par finanšu pārskatu sagatavošanu, ievērojot visus priekšrakstus, atbildīgs ir katras iestādes vadītājs. Savukārt ikgadējo finanšu revīziju primārais mērķis ir sniegt novērtējumu, vai šiem sagatavotajiem finanšu pārskatiem var ticēt, t.i., vai pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un iestādes darbības finansiālajiem rezultātiem pārskata gadā un ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lai šādu novērtējumu sniegtu, revidenti vērtē riskus, nosaka, cik un kādas pārbaudes jāveic, un iegūst nepieciešamos pierādījumus. Un, tikai pabeidzot visas ieplānotās procedūras, var nonākt līdz lēmumam par atzinuma veidu – vai atzinums ir sniedzams bez iebildēm, ar iebildēm, negatīvs, – vai arī apstākļi liek atteikties sniegt atzinumu," ikgadējo finanšu revīziju specifiku skaidro Valsts kontroles padomes locekle Ilze Bādere.

Kļūdu labo likuma pieņemšanas laikā

Aizsardzības ministrijā (AM) kā galveno revīzijas jautājumu VK vērtēja 2023. gadā dibinātās aizsardzības nozares valsts kapitālsabiedrības SIA "Valsts aizsardzības korporācija" izveidi, tai noteikto kompetenci un darbības finansēšanu.

Revīzijā konstatēts, ka AM, dibinot kapitālsabiedrību, tās darbībai plānoja valsts budžeta līdzekļus, taču nenoteica turpmākai finansēšanai piemērotus finansēšanas instrumentus. Revīzijā secināts, ka izveides brīdī tiesību akti AM neparedzēja tādu kompetenci, kas ir noteikta jaunizveidotajai kapitālsabiedrībai, proti, ieguldījumu pārvaldīšana valsts aizsardzības industrijā.

Revīzijas laikā, pamatojoties uz Valsts kontroles priekšlikumiem, uz trešo lasījumu likumprojektā "Aizsardzības industrijas likums" AM tika noteikta šī kompetence, paredzot arī to, ka ieguldījumu pārvaldīšanu valsts aizsardzības industrijā un ar militāro preču ražošanas attīstību saistīto procesu koordinēšanu pilnībā vai daļēji var deleģēt valsts SIA "Valsts aizsardzības korporācija".

Tomēr joprojām nav radīti tiesiskā regulējuma priekšnoteikumi aizsardzības industrijas atbalsta virzienu un politikas principu īstenošanai, īpaši industriālās līdzdalības nodrošināšanai.

Tādēļ aicināts pilnveidot aizsardzības un drošības industrijas politiku un izstrādāt tiesisko regulējumu, kas paredzētu atbilstošu un kontrolētu privātpersonu iesaisti valsts ārējās un iekšējās drošības funkciju izpildē.

Būtiska informācija iestāžu pārskatos

Divu resoru – Kultūras ministrijas (KM) un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) – atzinumos VK iekļāva apstākļu akcentējuma rindkopu, vēršot uzmanību uz būtisku informāciju pārskatos. KM gadījumā uzmanību revidenti pievērsa uzmanību apstāklim, ka turpinās diskusija ar Valsts kasi par eksponātēku atbilstošu uzskaiti grāmatvedībā.

Lai nodrošinātu vienotu grāmatvedības uzskaiti visās institūcijās, kurās ir muzeja krājuma priekšmeti "eksponātēkas", KM ir lūgusi Valsts kasi sagatavot nepieciešamo regulējumu (grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos vai vadlīnijās) par grāmatojumu veikšanu un ēku – gan muzeja priekšmetu, gan nekustamo īpašumu – uzskaiti.

Savukārt CVK uzmanība pievērsta CVK 2023. gada vadības ziņojumā norādītajam, ka pastāv nozīmīgi turpmākie notikumi, kas 2024. gadā būtiski var ietekmēt CVK nemateriālo ieguldījumu posteņa un bilances vērtību, jo pārskata gadā ir pieņemti konceptuāli lēmumi  par izmaiņām vēlēšanu vadības informācijas sistēmu turpmākā izmantošanā – vēlēšanām nepieciešamo informācijas sistēmu attīstītājs turpmāk būs Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Nav noteikti Atlīdzības likuma principi atbalsta funkciju veicējiem

Tiesībsarga birojā, Valsts prezidenta kancelejā, Satversmes tiesā un Augstākajā tiesā revidenti vērtēja atlīdzības noteikšanu atbalsta funkciju veicējiem. Lai arī šīm iestādēm nav pienākuma amatus klasificēt atbilstoši MK noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju katalogam un ir tiesības veidot savu amatu novērtēšanas sistēmu, ievērojot darba specifiku, tomēr uz tām attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Atlīdzības likums) paredzētie mēnešalgu noteikšanas principi: 1) jānosaka amata vērtība (atbildības līmenis un sarežģītība); 2) jāparedz amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un darba snieguma un prasmju novērtējuma sasaiste ar mēnešalgu; 3) jāņem vērā, ka noteiktās mēnešalgas nedrīkst pārsniegt līdzīgas atbildības un sarežģītības amatiem noteiktās mēnešalgu grupas intervāla maksimumu.

Tomēr konstatēts, ka Satversmes tiesā, Tiesībsarga birojā un Valsts prezidenta kancelejā, nosakot mēnešalgas darbiniekiem, kuri iestādē nodrošina atbalsta funkcijas, nav ievēroti Atlīdzības likumā noteiktie principi.

Daļa atbalsta funkcijas veicošo amatu bez objektīva pamatojuma ir klasificēti augstākās mēnešalgu grupās nekā attiecīgo amatu vērtība (atbildības līmenis un sarežģītība), salīdzinot ar līdzvērtīgas atbildības un sarežģītības amatiem citās institūcijās. Satversmes tiesā nav noteikta kārtība (iekšējais normatīvais regulējums), kādā darbiniekiem nosaka mēnešalgu grupas.

SM nav izdevies sakārtot "Rail Baltica" ieguldījumu uzskaiti

Finanšu revīzijās vērtēja arī iepriekš sniegto ieteikumu ieviešanu Satiksmes (SM), Tieslietu (TM) un Aizsardzības ministrijās. SM nav izdevies sasniegt 2022. gada finanšu revīzijā sniegtā ieteikuma – sakārtot "Rail Baltica" projekta īstenošanā veikto ieguldījumu uzskaiti – mērķi, un tas atzīts par neieviestu, tā vietā izsakot jaunus ieteikumus. SM 2023. gadā nav izstrādājusi/rosinājusi grozīt normatīvos aktus, lai risinātu jautājumu par "Rail Baltica" projekta īstenošanā veiktajiem ieguldījumiem citām personām piederošos īpašumos, kad tie tiek pārbūvēti un aizstāti bez atlīdzības, jo nav iespējams izvairīties no to sabojāšanas vai pārvietošanas.

Šādu tiesisko regulējumu vajag, lai novērstu iespējamos riskus SM budžeta līdzekļu nelikumīgai un nelietderīgai izmantošanai.

Ņemot vērā projekta mērogu, ar tā īstenošanu uzņemtās valsts saistības un tā specifisko īstenošanas raksturu, būtu jāizstrādā atsevišķa "Rail Baltica" projekta grāmatvedības uzskaites kārtība visam projekta dzīves ciklam. Tas sekmētu, ka ar "Rail Baltica" projekta īstenošanu saistītie darījumi, kas uzrādīti grāmatvedības uzskaitē un SM gada pārskatā, atbilst normatīvajiem aktiem. 

Valsts kontrolieris Edgars Korčagins intervijā Latvijas Radio raidījumā "Labrīt" norādīja, ka "Rail Baltica" projekts ir pastāvīgā revidentu uzraudzībā. Ap Jāņiem paredzēts pabeigt jau trešo revīziju, ko VK veic kopā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, lai atbildētu uz diviem būtiskākajiem jautājumiem – kad projektu pabeigs un cik tas maksās.

Valsts kontrolieris Edgars Korčagins
00:00 / 04:57
Lejuplādēt

Pārbaudot SM veiktās darbības 2021. gada finanšu revīzijā sniegtā ieteikuma ieviešanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumu nosacījumu izpildes uzraudzību, ieteikums atzīts par ieviestu, tomēr ieteikuma ieviešanas pārbaudē

konstatēta normatīviem neatbilstoša VSIA "Autotransporta direkcija" rīcība, kā rezultātā no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saņemtie līgumsodi netiek iemaksāti valsts budžetā.

Līdz 2024. gada janvāra beigām VSIA "Autotransporta direkcija" kontā pakalpojumu sniedzēji bija iemaksājuši 20 410 eiro jeb 70% no visa par 2023. gadu piemērotā līgumsoda apmēra, kas netika tālāk pārskaitīti valsts budžetā. Lai turpmāk novērstu neatbilstošo rīcību līgumsodu iekasēšanā, Valsts kontrole sniedza jaunu ieteikumu.

TM, ieviešot Valsts kontroles ieteikumu, ir radījusi priekšnoteikumu (iekšējo tiesību aktu), lai Valsts zemes dienesta un Tiesu administrācijas piemaksas par nozīmīgu ieguldījumu institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā atbilstu Atlīdzības likumā noteiktajam. Tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka

Tiesu administrācijā šī piemaksa joprojām pamatā tiek piešķirta par papildu pienākumu un ikdienas pienākumu veikšanu.

AM nodrošinājusi, ka trīs no četriem starpziņojumā "Nacionālo bruņoto spēku pārtikas iepirkuma plānošana un īstenošana" sniegtajiem ieteikumiem atzīti par ieviestiem. Vēl turpinās darbs, lai aizsardzības resora rīcībā būtu pārskatāma un lēmumu pieņemšanai operatīvi izmantojama informācija par plānotajiem iepirkumiem un tiem paredzēto finansējumu. 

Finanšu revīzijās Valsts kontrole sniegusi 10 ieteikumus, no kuriem septiņi jāievieš līdz 2024. gada beigām un trīs ieteikumi – līdz 2025. gada vidum. Salīdzinājumā ar 2023. gadu sniegto ieteikumu skaits ir divreiz mazāks. 

Visi 26 revīziju ziņojumi par institūciju 2023. gada finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību ir pieejami Valsts kontroles vietnē.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti