«Uz citu fona izskatāmies dzīvi, nevis miruši.» Ko paredz viens no pēdējo gadu smagākajiem Daugavpils budžetiem?

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprinājuši pašvaldības 2024. gada budžetu bez deficīta. Daudzi to nosaukuši par pašvaldības vienu no smagākajiem budžetiem pēdējo gadu laikā. Kādām iecerēm naudu atrada, uz kā rēķina nāksies ietaupīt?

ĪSUMĀ: 

Daugavpils pašvaldības budžets apstiprināts ar ieņēmumiem 138 384 558 eiro apmērā, izdevumiem – 149 698 997 eiro. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem plānots segt, no naudas līdzekļu atlikuma uz pagājušā gada beigām – 10 478 311 eiro un plānotajiem aizņēmumi investīciju projektu un Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai – 836 128 eiro.

Domes sēdē, prezentējot pašvaldības šī gada budžeta projektu, domes Finanšu departamenta vadītāja Edīte Upeniece atgādināja klātesošajiem, ka darbs pie pašvaldības budžeta izveides sākās vēl pagājušā gada vasaras beigās. Ziemā, ieraugot prognozētos pašvaldības ieņēmumus, tai skaitā no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, pie budžeta izveides strādājošie cilvēki Daugavpilī, līdzīgi kā daudzās citās pašvaldībās daudzviet Latgalē un Latvijā, bija nepatīkami pārsteigti. Situāciju vēl vairāk sarežģīja tas, ka budžeta līdzekļu atlikums uz 2024. gada sākumu bija būtiski mazāks nekā pirms gada. Ja pērn tie bija 15 483 121 eiro, tad šogad – vien 10 478 311 eiro.

"Neskatoties uz to, ka šogad pašvaldības iestādēm samazinājās izdevumi par apkuri kopsummā par aptuveni diviem miljoniem eiro, kā arī vecāku līdzfinansējuma ievešana ļāva pašvaldībai samazināt izdevumus skolēnu ēdināšanai, budžeta sabalansēšana bija ļoti grūta. Pašvaldības izdevumi sakarā ar nepieciešamību celt minimālo algu pieauga par vairāk nekā pusmiljonu eiro. Vairāk nekā 420 000 eiro bija nepieciešami arī pirmsskolas pedagogu darba atalgojuma celšanai. Tas, ka pašvaldībai nācās uzņemties deinstitucionalizācijas projektu turpmāku finansēšanu vēl prasīja vairāk nekā 400 000 eiro. Savukārt sakarā ar procentu likmju pieaugumu aizdevumu atmaksai pašvaldībai nācās palielināt izdevumus par aptuveni vienu miljonu eiro. Ja pašvaldības finansisti, būdami tālredzīgi, nebūtu nofiksējuši aizdevumu procentu likmes, tad izdevumi minētajām vajadzībām būtu pieauguši par visiem trim miljoniem eiro," uzsvēra Upeniece. 

Aizņēmumu ņemšana pašvaldībā šogad netiek plānota

Neskatoties uz visām grūtībām, šogad pašvaldībai tomēr ir izdevies izveidot bezdeficīta budžetu. Pašvaldības 2024. gada budžetā ieņēmumu un izdevumu sadaļas sabalansētas tā, lai visu pašvaldības funkciju izpilde tiktu nodrošināta bez papildu aizņēmumiem Valsts kasē. Lai nepasliktinātu pašvaldības kredītportfeli, kurš patlaban ir 16,18% no pieļaujamajiem 20%, jaunu aizņēmumu ņemšana pašvaldībā šogad netiek plānota.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu lielāko daļu – 77 766 262 eiro – veido transferti, iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 49 592 847 eiro, budžeta iestāžu ieņēmumi – 5 986 693 eiro un citi nenodokļu ieņēmumi, nodevas un ienākumi no saimnieciskās darbības. Budžeta pieaugums par pieciem miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2023. gadu pamatā ir uz transfertu rēķina.

Lielākais izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā paredzēts: izglītībai – 44%, sociālajai aizsardzībai – 15%, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 11%, ekonomiskajai darbībai – 11%, vispārējiem valdības dienestiem – 8%, atpūtai, kultūrai un reliģijai – 7%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 2% un vides aizsardzībai – 2%. Aizņēmumu atmaksai 2024. gadā pašvaldībai nāksies tērēt 5 623 779 eiro.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, komentējot 2024. gada budžetu, uzsvēra, ka  tas, ka galveno pilsētas finanšu dokumentu izdevies izveidot bez deficīta, vēl nozīmē, ka budžetu ir izdevies izveidot sabalansētu:

"Uz daudzu Latgales un Latvijas pašvaldību fona mēs drīzāk izskatāmies dzīvi, nekā miruši. Vismaz mums nenāksies papildus maksāt milzīgus procentus par valsts kredītiem, kas paņemti pilsētas pamatfunkciju nodrošināšanai.

Pašvaldībai izdevies saglabāt daudzus sociālos pabalstus, skolas un bērnudārzi turpinās darbu, apkuri un ūdeni pilsētā neatslēgs, bet ielas būs gaišas un tīras. Pašvaldība turpinās īstenot visus iesāktos projektus, kas tiek finansēti tai skaitā no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, un pat spēs organizēt vairākus iecienītus kultūras pasākumus, tostarp pilsētas svētkus. Tomēr nevar teikt, ka šī gada budžets nozīmē jebkādu pašvaldības attīstību vai to, ka tas ir vērsts uz stabilizāciju un iedzīvotāju sociālās aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. Tas nav pat dzīvošanas, bet vien izdzīvošanas budžets."

Būtiskus līdzekļus tērēs sociālajai aizsardzībai

Sociālajai aizsardzībai paredzēto līdzekļu īpatsvars pašvaldības budžetā šogad ir 15%. Izdevumi pieaugs mājokļa pabalstu un garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu izmaksai.

Paaugstināti ir arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņi. Tas dod tiesības uz pabalstiem iedzīvotājiem ar lielākiem ienākumiem. Respektīvi, pieaugs gan pabalstu saņēmēju skaits, gan arī tajos izmaksājamās summas. Līdz ar to nācies rūpīgi pārskatīt un izvērtēt pašvaldības īstenotās atbalsta programmas. Gandrīz visas tās ir izdevies saglabāt.

Pašvaldība turpinās izmaksāt arī pabalstus krīzes situācijā, bērnu ēdināšanai, personas apbedīšanai, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, bērnu piedzimšanas gadījumos, 100 un vairāk gadu jubilejās, pirts izdevumu segšanai, veselības aprūpei, vides pieejamībai, kā arī pabalstus politiski represētām personām, Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un aizgādņiem. Pieaugs atbalsts ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti.

Sociālajiem pabalstiem budžetā šogad ir paredzēti 6 662 042 eiro. Tiek prognozēts, ka pabalstus saņems aptuveni 18 000 cilvēku.

Lielākie izdevumi paredzēti izglītības nozarei

Vispārējo izglītības iestāžu finansēšanai Daugavpils budžetā paredzēti 56 131 329 eiro, tai skaitā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem – 24 548 569 eiro, maksas pakalpojumi – 2 622 132 eiro un valsts budžeta finansējums mērķdotāciju veidā un projektu finansējums – 28 960 628 eiro. Tas ir teju par četriem miljoniem eiro vairāk, nekā pērn. Pieaugums lielākoties ir saistīts ar pedagogu, tai skaitā pirmsskolas pedagogu, darba samaksas paaugstināšanu.

Vienlaikus pašvaldībai izdevies saglabāt līdzfinansējumu izglītojamo ēdināšanai. Šogad šīm vajadzībām pašvaldības budžetā ir paredzēti 4 670 000 eiro. Pilnībā apmaksātas pusdienas būs teju 3500 1.-4. klašu skolēniem. Šo pozīciju 50% apmērā finansē valsts, bet atlikušo daļu – pašvaldība. Pašvaldība turpinās līdzfinansēt arī 5.-12. klašu skolēnu pusdienas kopumā vairāk nekā 5200 bērniem un jauniešiem. Ēdināšanas izmaksas bērniem un jauniešiem no trūcīgajām un maznodrošinātajām mājsaimniecībām pašvaldība turpinās segt pilnā apmērā visās vecuma grupās.

Pašvaldība turpinās kompensēt ēdināšanas pakalpojumu arī vairākām pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupām: sešgadīgiem izglītojamiem pirmsskolas izglītības sagatavošanas grupās, pirmsskolas izglītības speciālo grupu izglītojamiem, kā arī izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kopumā – vairāk nekā 1600 bērnu.

Jaunām tualetēm naudas nebūs, taupīs arī uz zāles pļaušanu

Komunālās saimniecības pārvaldes izdevumu apjoms 2024. gadā būs 12 837 466 eiro. Tas ietver pašvaldības autoceļu fondu, tai skaitā valsts mērķdotāciju, kas šogad būs aptuveni četri miljoni eiro. Pilsētā turpināsies ielu pārbūve un remonts, tiks strādāts pie būvprojektiem jauniem objektiem, veikti citi transporta infrastruktūras un pašvaldības teritoriju uzlabošanas pasākumi. Līdzekļu ekonomijas nolūkos ir samazināti izdevumi ielu sanitārtehniskai uzturēšanai, kā arī zāles pļaušanai.

To, ka šī gada pašvaldības budžets ir izdzīvošanas, atzina arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs: "Šis pilnīgi noteikti nebūs budžets, ar kuru pilsēta varēs attīstīties, tas būs budžets, ar kuru tā varēs vienīgi eksistēt. Gribētos vairāk līdzekļu budžetā redzēt pilsētas ietvju pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, suņu pastaigu laukumu izveidei, Skumji, ka budžetā nav paredzēts finansējums sabiedrisko tualešu būvniecībai pilsētā, kas būtu pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar maziem bērniem. Retāk nāksies arī pļaut zāli un tīrīt sniegu."

Turpinās atbalstīt topošos ārstus un veicinās uzņēmējdarbību

Iedzīvotāju veselība un medicīnas pakalpojumu pieejamība Daugavpilī saglabāsies kā viena no prioritātēm arī ierobežotu resursu apstākļos – pašvaldība turpinās īstenot ārstu speciālistu stipendiju programmu.

Uzņēmējdarbības veicināšanai šogad ir paredzēts 102 227 eiro finansējums. Lai sniegtu atbalstu biznesa ideju autoriem, tiks turpināts grantu konkurss "Impulss".

Budžetā paredzēti līdzekļi objektiem, kas jau apstiprināti dalībai pašvaldības līdzfinansētajās programmās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu programma tiks pārveidota un turpmāk dalībai tajā varēs pieteikties mājas, kas tiek renovētas, piesaistot "Altum" finansējumu.

Tāpat pilsētā tiks turpināta Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma. Ir paredzēti līdzekļi arī darbu veikšanai iepriekš apstiprinātajos projektos Kultūras mantojuma saglabāšanas programmas ietvaros.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas novadu tuvākajos gados īstenos Atveseļošanas fonda finansēto projektu "Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide". Ieplānota arī Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Ilgtspējīga pārrobežu sadarbība ziemas tūrisma attīstībai, Snow Power" realizācija, kā arī paredzēti līdzekļi Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošanas projektam Forštates kultūras namā. 

Finansējums pašvaldības budžetā paredzēts arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai aktīvās atpūtas parka un veikparka izveidei Stropu ezerā, daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūvei pie J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas, doktorāta izveidošanai Viršu ielā un daudzfunkcionāla rotaļu objekta piegādei un uzstādīšanai Stropu promenādes tuvumā.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Svarīgākais šobrīd

Vairāk

Interesanti