Partija "Vienoti Latvijai"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Ivars Miķelsons 1962 Madonas novada pašvaldība
2. Andris Sakne 1954 Madonas novada pašvaldība
3. Andris Spaile 1961 Bulduru Dārzkopības vidusskola
4. Inguna Kaņepone 1969 Lubānas pilsētas bibliotēka
5. Rūdolfs Pulkstenis 1988 SIA denne
6. Ilze Šulce 1964 Madonas pilsētas kultūras nams
7. Silvija Čurkste 1962 Aronas pagasta PII "Sprīdītis"
8. Artūrs Vāvere 1990 Madonas novada pašvaldība
9. Edgars Lācis 1960 Madonas novada pašvaldība
10. Ivars Janovskis 1964 SIA Biroja apgādes centrs
11. Liene Ankrava 1984 Dzelzavas pagasta pansionāts
12. Māris Belorags 1963 SIA Bērzaunes komunālais uzņēmums
13. Dace Kalve 1962 IU AURIS - ārsta privātprakse
14. Valdis Broks 1965 Mētrienas pagasta pārvalde
15. Gita Lancmane 1970 Madonas PII "Priedīte"
16. Jana Medniece 1988 Cesvaines PII "Brīnumzeme"
17. Guntis Šahno 1963 SIA Madonas ūdens
18. Vaira Studente 1966 SIA SVAIRA
19. Oskars Janovičs 1967 SIA Madonas namsaimnieks
20. Jevgenijs Tarasovs 1989 Mārcienas pagasta pārvalde
21. Uldis Ogorodņikovs 1965 SIA Bērzaunes komunālais uzņēmums
22. Andris Stalīdzāns 1963 SIA Bērzaunes komunālais uzņēmums
Jaunumi
Partijas programma
MĒRĶIS

Ekonomiski attīstīts, godprātīgi pārvaldīts novads.
Turpināt attīstīt jauno Madonas novadu, lai iedzīvotāji gribētu šeit dzīvot, veidot ģimenes, audzināt bērnus, mācīties, strādāt, uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību, iesaistīties novada dzīvē.

UZDEVUMI

PĀRVALDE
Uzlabot pašvaldības darbinieku darba efektivitāti.
Nodrošināt personāla atlases speciālistu.
Saglabāt esošās darba vietas jaunajā novadā, iekļaujot kopīgajā struktūrā.
Izveidot pašvaldības policiju.
BUDŽETS
Paredzēt kopīgās naudas izmantošanu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam.
Budžetu plānot ne tikai proporcionāli iedzīvotāju un iestāžu skaitam pilsētās un pagastos, bet ņemt vērā konkrētās iedzīvotāju vajadzības.
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Izmantot EF līdzfinansējumu inženiertīklu maģistrāļu izbūvē, ēku siltināšanā, īres namu būvniecībā.
Atbalstīt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanu.
Ieviest bioloģisko un tekstila atkritumu šķirošanu.
Paplašināt publisko labierīcību pieejamību.
Labiekārtot kapsētas, veikt to digitalizāciju.
Īstenot meža resursu apsaimniekošanu.
Uzlabot labturības apstākļus Madonas dzīvnieku patversmē.
Dzīvnieku aizsardzības biedrībām piedāvāt deleģējuma līgumus.
Izķert klaiņojošos mājdzīvniekus.
Izveidot struktūrvienību pašvaldības centralizētai ceļu apsaimniekošanai un skolēnu pārvadāšanai.
Ielu segumus nomainīt no grants uz melno segumu, plānot gājēju celiņu izbūvi.
SOCIĀLĀ APRŪPE UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
Ievērot principu – katrs cilvēks ir rūpju vērts.
Bērna piedzimšanas pabalsts 300 eiro.
Vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem piešķirt vienīgā mājokļa 90% NĪN atlaidi.
Mājokļa pielāgošanas pabalsts invalīdiem līdz 5000 eiro.
Apbedīšanas pabalsts 550 eiro.
Atbalstīt DI projektu ieviešanu.
Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām sociālo pakalpojumu sniegšanā.
Atbalstīt pensionāru un NVO sabiedriskās aktivitātes.
Palielināt pansionātu skaitu.
Saglabāt Madonas slimnīcu ar skaidru attīstības vīziju, piesaistīt prakses un rezidentūras ārstus.
Medicīnas studentiem piedāvāt līgumu ar pašvaldību, nodrošinot stipendiju.
Atbalstīt ģimenes ārstu prakses, veidot feldšeru punktus.
Sniegt bērnu zobārstniecības bezmaksas pakalpojumus.
Mediķus nodrošināt ar dienesta dzīvokli.
IZGLĪTĪBA
Pamatskolu un bērnudārzu darbība pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
Pirmsskolā noteikt vienotu amata vienību piešķiršanas, samaksas un grupu komplektēšanas kārtību.
Nodrošināt speciālos pedagogus un pavadoņus bērniem ar īpašām vajadzībām.
Bezmaksas transports skolēniem un sporta, mākslas un mūzikas skolu audzēkņiem.
Bezmaksas ēdināšana bērnudārzos un vispārizglītojošajās skolās.
Rekonstruēt Madonas mūzikas un mākslas skolas.
Atbalstīt skolēnu Mācību Centra darbību.
Ieteikt Madonas vidusskolai izveidot ziemas sporta veidu mācību programmu.
Bērzaunes pagastā uzbūvēt sporta zāli, plānot pamatskolas renovāciju.
Atbalstīt profesionālo un pieaugušo neformālo izglītību.
KULTŪRA
Piešķirt finansējumu bibliotēku materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, tās veidojot par vietu mūžizglītībai un pašmācībai.
Atbalstīt grāmatu izdošanu par apdzīvoto vietu vēsturi.
Veidot muzeju darbību kā kultūras un tūrisma aktivitātes stimulu.
Sakārtot Meņģelu muzeja infrastruktūru.
Uzbūvēt Madonas daudzfunkcionālo estrādi.
Sekmēt amatiermākslas kolektīvu darbību.
Renovēt Madonas kinoteātri “Vidzeme”.
SPORTS
Nodrošināt sporta nodarbību pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.
Kopā ar LSFP organizēt Latvijas skolu Ziemas Olimpisko Festivālu.
Visām sporta aktivitātēm un sporta veidiem sniegt vienlīdzīgu atbalstu.
Attīstīt tautas sporta tradīcijas.
Rekonstruēt Madonas pilsētas un Ērgļu vidusskolas stadionus.
Madonā uzbūvēt peldbaseinu un hokeja laukumu.
Attīstīt Smeceres sila sporta bāzi, tai kļūstot par vadošo Baltijas slēpošanas centru.
Ērgļos un Lubānā izveidot Madonas sporta skolas nodaļas.
TŪRISMS
Izveidot bukletus un viedierīču aplikāciju par visiem tūrisma objektiem.
Labiekārtot publisko apskates objektu apkārtni, veidot atpūtas zonas, dabas takas, uzstādīt vienāda stila norādes.
Atbalstīt kulināro un zaļo tūrismu.
Attīstīt sezonālo tūrismu Smeceres sila sporta bāzē.
Atbalstīt Gaiziņkalna un Ērgļu kalnu slēpošanas trašu darbību.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Iekārtot Tirgus laukumus Lubānā, Ērgļos un Madonā.
Sakārtot esošo infrastruktūru un veidot industriālos parkus uzņēmējdarbības attīstībai.
Palielināt “Madona var labāk” grantu pieejamo summu un saņēmēju loku.
Konsultēt uzņēmējus, iesaistot biznesa inkubatoru.
Jaunajiem uzņēmumiem NĪN atlaide līdz 90% vismaz 2 gadus.
Atbalstīt sociālo un kultūras inovatīvo uzņēmējdarbību.