LATGALES PARTIJA

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Alīna Gendele 1959 Ludzas novada dome
2. Toms Vorkalis 1987 Kārsavas novada pašvaldība
3. Skaidrīte Marčenoka 1957 Zilupes novada pašvaldība
4. Aivars Meikšāns 1976 Ludzas novada dome
5. Roberts Vasiļjevs 1967 Roberta Vasiļjeva ģimenes ārsta prakse
6. Lolita Greitāne 1964 Ludzas Mūzikas pamatskola
7. Edgars Puksts 1962 Kārsavas vidusskola
8. Viesturs Rancāns 1975 Ludzas novada dome
9. Aivars Rikums 1964 Ciblas novada dome
10. Jānis Ivulāns 1971 Ludzas novada dome
11. Eleonora Obrumāne 1956 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs
12. Dace Tihovska 1970 Ludzas Mūzikas pamatskola
13. Guntars Losevičs 1984 SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums"
14. Imants Bogomols 1977 Ludzas 4.pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
15. Marita Joņina 1985 SIA "ABERRY"
16. Laila Pančaka 1971 Biedrība “Rendoles”
17. Ernests Rinkevičs 1959 Kārsavas novada pašvaldība
18. Edvīns Savickis 1991 Ludzas novada Sporta skola
Jaunumi
Partijas programma
KOPĀ PAR STIPRU NOVADU!

LATGALES PARTIJAS mērķis – veidot stipru un plaukstošu Ludzas novadu ar izaugsmi un cilvēka cienīgu dzīves līmeni katrā novada pilsētā un pagastā. Novadu bez pamestām nomalēm un aizmirstiem cilvēkiem. Mēs nākam no mūsu ciemiem un pilsētām, tāpēc zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem, un zinām, kā to nodrošināt. Jūs mūs pazīstat. Mūs vada piederība savam novadam, un mūsu pārliecības pamatā ir pieredze un zināšanas, godīgums, spēja ieklausīties un sadarboties. Atbalstot mūs, jūs atbalstīsiet gudru un godīgu pārvaldību, praktisku un mūsdienīgu saimniekošanu.

Pamatvērtība – cilvēks un ģimene

1. Mūsu vēlme – lai katra ģimene ir laimīga, veselīga un pārtikusi. Savu novadu redzam kā vienu no pievilcīgākajām dzīvesvietām Latvijā, kur veidot ģimeni, audzināt bērnus un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi visām paaudzēm.
2. Dubultosim pašvaldības pabalstu par bērna piedzimšanu un pabalstu daudzbērnu ģimenēm.
3. Mēs iestājamies par sakoptu vidi, drošību, sabiedriskā transporta pieejamību.
4. Popularizēsim veselīgu dzīvesveidu, pilnveidosim sporta aktivitāšu piedāvājumu.
5. Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību, daudzveidīgu un kvalitatīvu pasākumu organizēšanu.

Bērni un jaunieši - mūsu novada nākotnes veidotāji

1. Rūpēsimies par kvalitatīvas izglītības iegūšanu novada skolās: atbilstoši mūsdienu prasībām pilnveidosim mācību bāzi, atbalstīsim pedagogu iniciatīvas mācību procesa modernizēšanai.
2. Godāsim latgaliskās vērtības: valodu, ticību, senču mantojumu.
3. Dažādosim jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
4. Nodrošināsim brīvpusdienas skolēniem un bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos.
5. Atbalstīsim interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību mākslā, mūzikā, sportā, bērnu un jauniešu piedalīšanos dažādos pasākumos, motivācijas pasākumus.
6. Divkāršosim finansējumu jauniešu nodarbinātības programmai vasarā un piešķirsim līdzekļus nometņu organizēšanai.

Pensionāri – dzīves gudrība un pieredze

1. Izveidosim vienotu sociālo pabalstu sistēmu visā novada teritorijā.
2. Nodrošināsim veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību.
3. Attīstīsim mājas aprūpes pakalpojumus, lai neviens nejustos vientuļš.
4. Palielināsim pensionāriem pabalstu medicīnas pakalpojumiem un medikamentu iegādei līdz 200 eiro.
5. Piedāvāsim pensionāriem un invalīdiem dažāda veida nodarbības.
6. Ieviesīsim sabiedriskā transporta brīvbiļetes pensionāriem un invalīdiem.

Infrastruktūra

1. Attīstīsim un uzturēsim novadā esošo ceļu infrastruktūru.
2. Aktīvi iesaistīsimies jaunu projektu izstrādē un ieviešanā ES finansējuma piesaistīšanai infrastruktūras sakārtošanai.
3. Palielināsim līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas un namu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projektiem.
4. Rūpēsimies par kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, kā arī veidosim Ludzas novadu par pievilcīgu galamērķi tūristiem.
5. Labiekārtosim aktīvās atpūtas vietas pie ūdenstilpnēm.
7. Turpināsim ūdenssaimniecības objektu sakārtošanu un modernizāciju novada pilsētās un pagastos.
8. Izstrādāsim ezeru apsaimniekošanas plānus, veiksim zivju resursu atjaunošanu.
9. Renovēsim sporta kompleksu “Vārpa” Ludzā un uzbūvēsim sporta zāli Kārsavā, turpināsim sporta infrastruktūras sakārtošanu visā novada teritorijā, piesaistot ES struktūrfondus.

Līdzsvarota un ilgtspējīga novada attīstība

1. Izveidosim mūsdienīgu un efektīvu pārvaldes modeli. Nodrošināsim pašvaldības un valsts pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
2. Veidosim decentralizētu novada pārvaldes modeli ar Ludzu, Ciblu, Kārsavu un Zilupi kā novada attīstības centriem.
3. Nodrošināsim sabalansētu pašvaldības budžetu un realizēsim racionālu tā līdzekļu izlietošanu saskaņā ar pašvaldības prioritātēm un iedzīvotāju vajadzībām. Katru gadu oktobrī sagatavosim finanšu ieguldījumu plānu, lai apspriestu ar deputātiem un iedzīvotājiem.
4. Stingri uzraudzīsim pašvaldības kapitālsabiedrībām uzticēto funkciju izpildes kvalitāti, savlaicīgumu, tarifu veidošanu.
5. Atbalstīsim finansiāli sabiedriski nozīmīgās nevalstisko organizāciju un reliģisko konfesiju iniciatīvas.
6. Palielināsim finansējumu biznesa ideju konkursam, atbalstīsim jaunus uzņēmējus.
7. Radīsim iespējas uzņēmējdarbības attīstībai visā novadā, veicināsim uzņēmēju līdzdalību pārvaldē, sniegsim informāciju par iespējām paplašināt un attīstīt uzņēmumu darbību. Izveidosim industriālās zonas novadā, lai piesaistītu investorus.
8. Meklēsim risinājumus azartspēļu zāļu darbības ierobežošanai novada teritorijā.

Veidosim novadu kopā!