Jaunā konservatīvā partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Jānis Rukšāns 1946 Z/S Pulkas
2. Raitis Sijāts 1960 Biedrība "Vidzemes Tūrisma Asociācija"
3. Tālis Jaunzemis 1956 Cēsu novada dome
4. Aivars Ontužāns 1956 Z/s Uplejas
5. Eva Koljera 1973 Amatas novada pašvaldība
6. Lāsma Vasmane-Mašina 1985 Cēsu novada pašvaldības Cēsu Centrālā bibliotēka
7. Alfs Lapsiņš 1964 Pārgaujas novada dome
8. Jana Zilkalne 1979 Alūksnes novada pašvaldība
9. Imants Kupčs 1953 Pensionārs
10. Dzintars Puķīte 1975 NBS
11. Evija Jēkabsone 1972 BIEDRĪBA LABĀKA RĪTDIENA
12. Andris Riekstiņš 1951 Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola
13. Kristīne Zmičerevska 1982 Biedrība Labāka Rītdiena
14. Guntis Davidovs 1993 Vecpiebalgas novada pašvaldība
15. Raitis Legzdiņš 1998 SIA “Forest Wolf”
16. Ilze Zariņa 1985 Cēsu Jaunā pamatskola
17. Guntis Bībers 1981 BIEBER SIA
18. Arnis Matrozis 1948 Pensionārs
19. Mārcis Kūlis 1969 A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola
20. Aiva Nestro 1973 Pašnodarbinātā
Jaunumi
Partijas programma
Ar cieņu un atbildību
Jaunās Konservatīvās partijas ideoloģija balstās uz tradīcijām un uz pagātnē pārbaudītām vērtībām, tajā pašā laikā nākotnē tā raugās ar progresīvu skatu, orientējoties uz attīstību. Mūsu partijas stūrakmens ir cīņa pret korupciju un par tiesiskumu, kas nevar pastāvēt bez visu pilsoņu uzticības savai vietvarai, kam jārūpējas par pilsoņu labklājību. Rūpīgi raudzīsimies, lai iepirkumi notiktu caurspīdīgi un darīsim visu, lai nepieļautu budžeta līdzekļu izšķērdēšanu. Neaizmirsīsim, ka jebkuru korupcijas veidu no savām kabatām būtībā apmaksājam mēs – vēlētāji.
Lai veiksmīgi risinātu vietējos jautājumus, regulāri tiksimies ar vēlētājiem un uzklausīsim sabiedrības viedokli pirms lēmumu pieņemšanas. Lielāku uzmanību pievērsīsim dzīvokļu trūkuma problēmas risināšanai, kas mūsu novadā ir ļoti aktuāla. Saglabāsim un stiprināsim klientu apkalpošanas centrus.
Izglītības pārvalde ir jāveido kā centrs izglītības procesa nodrošināšanai un izglītības kvalitātes celšanai, kas sniedz metodisko un organizatorisko atbalstu izglītības iestādēm un vada inovāciju ieviešanu. Neatbalstīsim automātisku novada skolu slēgšanu. Centīsimies panākt atbalsta personāla (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs) nodrošinājumu visās izglītības iestādēs un rūpēsimies par kvalitatīvu pirmsskolas un sākumskolas pakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk dzīvesvietai. Atbalstīsim pasniedzēju un audzēkņu dalību ES finansētajos izglītības projektos. Turpināsim radīt un pilnveidot novada infrastruktūru gan veselības, gan brīvā laika aktivitāšu veicināšanai iedzīvotāju vidū, gan augsta līmeņa sporta attīstīšanai.
Atbalstīsim modernizācijas darbu turpināšanu Cēsu klīnikā, vienlaikus veicinot jauno speciālistu piesaisti gan Cēsu slimnīcai, gan ārstus speciālistus konsultācijām lauku ģimenes ārstu praksēs. Sniegsim atbalstu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Atvērsim krīzes centru. Sociālajai palīdzībai jābūt pieejamai visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgi. Ir jāiedzīvina iekļaujošas un sociāli atbildīgas politikas principi, tajā pašā laikā nodrošinot sadarbību un spēcīgu atbalstu nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējdarbības attīstībai. Centīsimies visiem iespējamajiem līdzekļiem panākt azartspēļu zāļu likvidāciju Cēsis.
Atbalstīsim mazās un vidējās zemnieku saimniecības un uzņēmējdarbību laukos. Radīsim atbalsta mehānismus jaunajiem uzņēmējiem. Pārtrauksim ilgstošo Cēsu tirgus stagnāciju, piesaistot ES finansējumu, uzsāksim tirgus modernizāciju. Atbalstīsim novada un reģiona lauksaimniekus, amatniekus, mājražotājus, savas produkcijas realizācijai novada lauku labuma tirdziņos.
Iestāsimies par mūsdienīga ekspresvilciena Cēsis-Rīga braukšanas laika samazinājumu ceļā. Rūpēsimies par bijušo dzelzceļa līniju Ieriķi-Gulbene, kā zaļās domāšanas piemēru, atbalstot Ieriķu dzelzceļa stacijas atjaunošanu, kā izglītības, izziņas un mobilitātes centru. Vienlaikus veicināsim uzņēmējdarbību visā zaļā dzelzceļa posmā. Sekosim, lai iepirkumos tiktu paredzēti gājēju un veloceļu izbūve, nodrošinot iedzīvotājiem un cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem drošu pārvietošanos, kā arī autobusu pieturu apgaismojuma nodrošināšanu gada tumšajā periodā. Iestāsimies par lauku ceļu atjaunošanu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Sadarbībā ar uzņēmējiem nodrošināsim inženierkomunikācijas, veicinot jaunu auto elektrouzlādes punktu izveidi novadā.
Atbalstīsim novada tautas amatieru mākslas un pašdarbības kolektīvus, attīstīsim kultūras mantojumā balstītu tūrismu. Stiprināsim vietējo radošo kopienu attīstību esošajos kultūras mantojuma objektos, sasaistot to ar uzņēmējdarbības attīstību, uzsverot tradicionālo amata prasmju saglabāšanu un iesaistīšanu tirgus ekonomikā. Atbalstīsim daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvājumu visā novadā, kas orientēts uz vietējo identitāšu izcelšanu. Atbalstīsim Cēsu novada popularizēšanu Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027. gada konkursam. Būsim Jaunā Cēsu novada vārda cienīgi!
Jaunie konservatīvie ir demokrātiskas un tiesiskas valsts stūrakmens!